Ordinul nr. 950/2023 privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară este în vigoare de la 04 mai 2023.

Amintim că pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice centrale şi locale, autorităţile administrative autonome, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, avocaţii, practicienii în insolvenţă şi executorii judecătoreşti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţii stabilite prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Astfel, ordinul prevede că în aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. (6)(61)(63) şi (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură  acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară.

 Accesarea acestor informaţii se realizează prin utilizatorii, persoane fizice sau juridice, cărora li s-a acordat dreptul accesării sistemului informatic, individual sau în calitate de persoană desemnată de autoritatea/instituţia/instanţa judecătorească/asociaţia profesională din care face parte utilizatorul, prevăzute de art. 3 alin. (6) din Lege.

Accesarea sistemului informatic se va face în scopul obţinerii informaţiilor disponibile online prin:

(i) acces la interfaţa de căutare/interogare în aplicaţia integrată de cadastru şi carte funciară;

(ii) servicii de interogare dinamică pe baza unor componente API (din limba engleză, application programming interface);

(iii) serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, stabilite în conformitate cu prevederile ordinului directorului general al ANCPI privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

Solicitanţii au obligaţia de a transmite ANCPI:

a) o cerere scrisă a reprezentantului legal al autorităţii/instituţiei/instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale din care face parte utilizatorul, cu menţionarea activităţii reglementate de legislaţia în vigoare în cadrul căreia vor fi utilizate datele şi informaţiile solicitate şi cu precizarea scopului pentru care se solicită accesul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) lista persoanelor desemnate pentru care urmează a se acorda drepturile de acces la sistemul informatic, ce va cuprinde datele de contact ale acestora, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea/funcţia deţinută, adresa de domiciliu, adresa de poştă electronică (e-mail), numărul de telefon;

c) angajamentul de confidenţialitate şi de respectare a condiţiilor, completat şi semnat de către fiecare persoană desemnată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d) acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, completat şi semnat de către fiecare persoană desemnată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

e) dovada deţinerii semnăturii electronice bazate pe certificat calificat de către persoanele pentru care urmează a se acorda drepturile de acces.

Cererea de acces poate fi şi individuală, în cazul experţilor judiciari şi persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.1, caz în care aceasta va fi însoţită de angajamentul de confidenţialitate şi de acordul pentru protecţia datelor cu caracter personal, precum şi de:

a) dovada înscrierii pe lista experţilor tehnici judiciari a Biroului local expertize judiciare tehnice şi contabile; şi/sau

b) certificatul de autorizare sau certificatul de recunoaştere a autorizării, act ce dovedeşte competenţa tehnică şi însuşirea reglementărilor legale în vigoare de către persoane fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate.

Accesul la sistemul informatic se acordă exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale/sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului, potrivit competenţei autorităţii/instituţiei/instanţei judecătoreşti/asociaţiei profesionale în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here