Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învăţământ superior, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Proiectul de act normativ prevede ca, pentru asigurarea unei tranziţii eficiente între ciclul educaţional şi activitatea pe piaţa muncii, absolvenţii de învăţământ superior să efectueze stagii de adaptare profesională, în baza unui contract, pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, la finalul căreia sunt supuşi unei evaluări.

Perioada de stagiu se poate organiza la debutul în profesie, o singură dată după fiecare formă de învăţământ de nivel superior absolvită în condiţiile legii şi se desfăşoară pe baza unui program aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

Perioada de stagiu, a cărei durată este cuprinsă între 6 şi 12 luni, poate fi întreruptă în situaţia suspendării contractului de adaptare profesională al stagiarului, în condiţiile legii, sau dacă acesta se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile.

Referitor la formatorul sub îndrumarea căruia stagiarul îşi desfăşoară activitatea, acesta trebuie să fie din cadrul aceluiaşi compartiment. La propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, formatorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul. Un formator poate asigura formarea, în același timp, pentru cel mult 3 stagiari, iar exercitarea activităţii formatorului se include în programul normal de lucru al acestuia.

Formatorul are următoarele obligaţii:

– coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu;

– propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului;

– supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de stagiar;

– întocmeşte la sfârşitul stagiului, un referat în vederea evaluării stagiarului.

 În ceea ce priveşte referatul pentru evaluarea stagiarului, acesta se întocmeşte cu 5 zile înainte de terminarea perioadei de stagiu şi cuprinde următoarele elemente:

– descrierea activităţii desfăşurate de stagiar;

– aptitudinile pe care le-a dovedit stagiarul în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;

– conduita stagiarului în timpul serviciului;

– concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu.

Un alt punct important îl constituie procedura de evaluare a stagiarului care constă în aprecierea modului de dobândire a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente unei ocupații din domeniul în care acesta a efectuat stagiul de adaptare profesională, prin acordarea unui calificativ.

Aceasta se realizează de către evaluator în termen de 5 zile de la terminarea perioadei de stagiu.

Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se face pe baza:

– analizei referatului întocmit de formator;

– analizei raportului de stagiu completat de stagiar;

– criteriilor de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor specifice postului.

Evaluatorul întocmeşte raportul de evaluare şi stabileşte calificativul de evaluare „corespunzător” sau „necorespunzător”.

De asemenea, proiectul legislativ are în vedere şi contractul de adaptare profesională care se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile legii şi care constituie anexă la contractul individual de muncă. Durata contractului de adaptare profesională nu poate fi mai mică de 6 luni şi mai mare de 12 luni.

Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

Programul normal de muncă pentru stagiarii încadraţi în baza unui contract individual de muncă, beneficiari ai unui contract de adaptare profesională este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână.

La expirarea termenului contractului de adaptare profesională finalizat cu calificativul „necorespunzător”, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi fără a fi necesară motivarea acesteia.

Obiectivele stagiului de adaptare profesională sunt:

– adaptarea absolvenţilor de învățământ superior la cerințele postului și ale locului de muncă;

– consolidarea formării profesionale a absolvenţilor de învățământ superior în domeniul pentru care se organizează stagiul de adaptare profesională;

– dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale absolvenților de învățământ superior în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor domeniului pentru care se organizează stagiul de adaptare profesională;

– cunoaşterea de către absolvenții de învățământ superior a specificului activităţii angajatorului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acestuia;

– dobândirea de experiență și vechime în muncă și după caz, în specialitate.

Proiectul de lege este supus dezbaterii publice până la data de 24 noiembrie 2012.

Consultă integral proiectul de lege! Click aici!

1 COMENTARIU

  1. De foarte mult timp se cauta o solutie de introducere a unei forme de stagiu pentru absolventii Facultatilor de Medicina Dentara,care este imperios necesara,avand in vederee ca in timpul Facultatii,studentii nu mai au acces la lucrul direct cu pacientul,iar la absolvire primesc direct dreptul de libera practica ceea ce genereaza multe impedimente de cele mai multe ori generatoare de malpraxis.Angajatorul sa fie medic primar sau cel putin medic specialist cu vechime de minim 5 ani in specialitate.Avand in vedere ca angajatorul pune la dispozitie baza materiala,consumabile,logistica si praxis sub directa coordonare si cu Acceptul informat al pacientului,responsabilitatile sunt majore si ca atare trebuie implementat un sistem echitabil de renumerare atata al acestuia cat si al angajatului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here