Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a ţinut să facă unele precizări referitor la acţiunile, pe care le întreprinde în prezent, pentru verificarea persoanelor fizice care au declarat realizarea unor venituri care depăşesc plafonul de 119.000 RON.

În comunicatul postat pe site-ul Agenţiei se precizează că prevederile legale sunt aplicabile de la data de 1 ianuarie 2004, data intrării în vigoare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. In consecinţă, aprecierile conform cărora “A.N.A.F. recuperează retroactiv TVA” nu au acoperire din perspectiva actelor normative în vigoare şi a obligaţiei persoanelor fizice în cauză de a se conforma acestor prevederi legale – se arată în documentul citat.

Din analiza bazelor de date s-a constatat că există cazuri în care contribuabili persoane fizice deşi au realizat venituri care depăşesc plafonul pentru înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, nu au depus cerere pentru luarea în evidenţă ca plătitor de TVA, motiv pentru care a fost iniţiată o acţiune de verificare a activităţii persoanelor fizice aflate în această situaţie. Întrucât pondere semnificativa detin şi persoanele fizice care au declarat că obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, verificările s-au orientat şi spre această categorie de contribuabili.

Urmare verificărilor efectuate pană în prezent la această categorie de contribuabili, A.N.A.F a constatat urmatoarele:

● activitatea desfăşurată de persoanele fizice a fost efectuată în mod independent, astfel că organele fiscale au procedat/vor proceda la stabilirea eventualelor obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat şi/sau la înregistrarea ca plătitor de TVA, în funcţie de situaţia specifică fiecărui caz în parte.

● activitatea desfăşurată de persoanele fizice reprezintă o activitate dependentă, contractele încheiate nu reflectă realitatea economica, astfel că inspecţia fiscală se va extinde şi la contribuabilii platitori de venit în vederea stabilirii situaţiei fiscale reale.

Totodată A.N.A.F. precizează că, în anii anteriori, un număr mare de persoane fizice care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală s-au inregistrat în scopuri de TVA şi ar fi fost incorect faţă de acestea ca ANAF sa nu fi verificat toate persoanele fizice care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Agenţia a ţinut să menţioneze că, printre semnatarii comunicatului transmis mass-mediei în care se afirmă că „A.N.A.F. recuperează TVA retroactiv”, există persoane care, în anii precedenti, s-au înregistrat în scopuri de TVA.

Sorin Blejnar, preşedinte A.N.A.F.: “Fiecare caz controlat pe drepturi de autor a fost, este şi va fi tratat în parte, fiecare act fiind analizat cu atenţie. Dovadă este faptul că urmare verificărilor efectuate pană în prezent, pe lângă persoanele fizice care au desfăşurat activităţi independente şi care au obligaţia plăţii TVA, s-au identificat şi persoane fizice, de exemplu din categoria socioprofesională a actorilor, care, deşi aveau încheiate contracte de drepturi de autor, în realitate au desfăşurat activităţi de natură economică dependentă. În acest ultim caz, A.N.A.F. a declanşat şi va declanşa acţiuni de inspecţie fiscală, conform reglementarilor legale în vigoare, şi la plătitorii de venit pentru stabilirea în sarcina acestora a obligaţiilor fiscale neachitate la bugetul general consolidat.”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală aduce la cunoştinţă contribuabililor persoane fizice, care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, următoarele:

►Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, de o manieră independentă potrivit Titlului VI al Codului fiscal, sunt persoane impozabile în scopuri de TVA.

Aceste persoane trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe astfel:

înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 35.000 euro (119.000 lei) sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit plafonul menţionat anterior.

►Persoanele fizice române care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, vor completa şi depune la organele fiscale formularul 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române”. Declaraţia se depune direct sau prin  împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată.

Informaţii suplimentare se pot obţine vizitând site-ul A.N.A.F. www.anaf.ro, telefonic de

la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la numărul de telefon: 031.403.91.60, reţea

RDS, şi de la biroul de asistenţă a contribuabililor din cadrul administraţiilor financiare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here