În Monitorul oficial nr. 732 din 18 octombrie a.c. a fost republicată Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale. Apărută iniţial în M.Of. nr.92/1995, legea a suferit mai multe modificări şi completări, dintre care ne limităm să prezentăm ultimele amendamentele aduse prin recenta Lege nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil.

Odată cu modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, Legea nr.71/2011 a modificat şi unele legi speciale, inclusiv pe cea privind notarii publici şi activitatea notarială. Aceste modificări au intrat în vigoare la 1 octombrie a.c.

● În legătură cu procedura succesorală, prin modificarea adusă de legea menţionată se prevede că procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moştenirii.

Au fost abrogate prevederile articolelor 71-74 referitoare la:

conţinutul procesului-verbal de inventariere a bunurilor ce se aflau în posesia defunctului la data decesului;

– punerea sub sigiliu, de către notar, a bunurilor defunctului, sau predarea acestora către un custode, dacă există pericol de înstrăinare, pierdere, înlocuire sau distrugere;

plasarea în depozit notarial sau la o instituţie specializată, a eventualelor sume de bani sau hârtii de valoare găsite în timpul inventarierii bunurilor defunctului;

– comunicarea, de către notar, moştenitorilor legali, legatarilor şi, după caz, executorilor testamentari, a dovezii comunicării.

● În legătură cu citarea celor care au vocaţie la moştenire, a fost adăgută obligaţia potrivit căreia citaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, şi precizarea că, dacă succesibilul nu îşi exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut la art. 1.103 din Codul civil, va fi prezumat că renunţă la moştenire.

● În legătură cu suspendarea procedurii succesorale, a fost modificat textul privind unul din cazurile posibile, respectiv – potrivit noului text – dacă a trecut un an de la deschiderea moştenirii şi, deşi au fost legal citaţi, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de moştenitor, şi există dovada că cel puţin unul dintre ei a acceptat moştenirea.

Pentru situaţiile prevăzute în textele abrogate, este necesară consultarea noului Cod civil, în forma actualizată, unde se regăseşte tratamentul complet al acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here