Preşedintele Consiliului Concurenţei a aprobat, recent, Ordinul nr. 62/2013 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar. Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr. 120 din 4 martie 2013, dată de la care este în vigoare.

Istoria acestui organism datează din 2003 când, prin Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 – privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă – a fost înfiinţat Consiliul de supraveghere constituit din specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Prin dispoziţiile introduse de O.U.G. nr. 21/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 153/2011, Consiliul a trecut în cadrul Consiliului Concurenţei, Executivul motivându-şi decizia de la momentul respectiv prin necesitatea de a se evita o procedură de infringement din partea Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor Directivei 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 75 din 15 martie 2001.

Mai târziu, prin Legea nr. 188/2012 de aprobare a O.U.G. nr. 21/2011, au fost introduse şi dispoziţii de modificare potrivit cărora Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit în continuare Consiliul de supraveghere, este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.

Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară, precum şi faţă de operatorii de transport feroviar. Din punct de vedere funcţional, acest organism este independent faţă de orice autoritate competentă implicată în acordarea unui contract de servicii publice.

Prin aceeaşi lege de aprobare s-a mai dispus că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar adoptă regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură, regulament care “va fi pus în aplicare de îndată, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei”.

Drept urmare, Ordinul preşedintelului Consiliului Concurenţei nr. 62/2013 prevede că, în urma adoptării de către Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, se pune în aplicare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin.

Consiliul de supraveghere, este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei. Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi faţă de operatorii de transport feroviar.

Să vedem cu ce se ocupă acest organism şi cum ne ajută, în calitate de beneficiari ai sistemului de transport feroviar.

Potrivit Art. 6 din anexa la Ordin, Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii:

a) analizează şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la plângerea formulată de orice solicitant care consideră că a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit în orice fel şi, în special, prin deciziile adoptate de administratorul infrastructurii ori de către operatorul de transport feroviar, în ceea ce priveşte: documentul de referinţă al reţelei; criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei; procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi rezultatele acesteia; sistemul de tarifare; nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare care i se cer ori i se pot cere a fi plătite; măsurile privind accesul în condiţii transparente şi nediscriminatorii;

b) urmăreşte şi se asigură că tarifele stabilite de administratorul infrastructurii feroviare sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi au un caracter nediscriminatoriu;

c) supraveghează negocierile dintre solicitanţi şi administratorul infrastructurii feroviare cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare şi intervine imediat în cazul în care negocierile ar putea să contravină prevederilor legale în vigoare;

d) se pronunţă, prin decizie, asupra tuturor plângerilor formulate conform prevederilor lit. a) şi adoptă măsurile necesare pentru remedierea situaţiei semnalate, într-un termen de maximum 2 luni de la primirea tuturor informaţiilor;

e) monitorizează activitatea pieţelor de servicii feroviare, fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei în aplicarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) poate dispune, din proprie iniţiativă, măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cu privire la aspectele prevăzute la lit. a)-e), în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi;

g) adoptă regulamente şi instrucţiuni pentru buna sa funcţionare;

h) colaborează cu autorităţile publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;

i) formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar;

j) analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţire, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene;

k) efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale acestuia să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene;

l) întocmeşte şi aprobă propunerea de buget propriu, care va fi parte a proiectului de buget al Consiliului Concurenţei;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice prevăzute de lege.

În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere este abilitat să solicite administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi implicate furnizarea informaţiilor şi documentelor necesare. Administratorul infrastructurii, solicitanţii şi oricare altă parte implicată sunt obligaţi să prezinte fără întârziere aceste informaţii. Să mai notăm şi precizarea că nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here