Ordinul nr. 23/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfășoară activități de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu a fost publicat în Monitorul Oficial.

Prin acest ordin au fost aduse modificări care simplifică procedura  de autorizare pentru persoanele care montează sisteme de repartizare a costurilor pentru încăzire şi apă caldă în blocuri.

La cererea de eliberare a autorizației de orice tip, solicitantul anexează:

a) actul constitutiv sau documente similare care atestă înființarea solicitantului, în copie;

b) certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE, care să cuprindă denumirea solicitantului, informații de identificare ale acestuia, respectiv numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, adresa sediului social, starea, forma de organizare, durata de constituire, precum și capitalul social, asociații/acționarii, persoanele împuternicite, domeniul de activitate pentru care se solicită autorizația, filiale/sucursale/subunități, sedii secundare/puncte de lucru din România; persoanele juridice care nu au obligația înregistrării în registrul comerțului prezintă documente similare din care să reiasă informațiile menționate mai sus;

c) dovada achitării tarifului de analiză, în copie;

d) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.”

ATENŢIE: Până acum era nevoie şi de certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finanțelor Publice; copiile situațiilor financiare aferente anului financiar anterior (cu excepția persoanelor juridice nou-înființate); acte doveditoare privind achitarea taxelor și impozitelor la bugetul local dar şi o scurtă prezentare a operatorului economic, din care să reiasă experiența dobândită în domeniu, din activități similare cu cele pentru care se solicită autorizarea, desfășurate în țară sau în străinătate.

De asemenea, potrivit noului act normativ, cererea și documentele necesare se transmit ANRE prin una dintre următoarele forme:

 pe suport hârtie sau suport magnetic, la sediul autorității competente;

 e-mail, la adresa anre@anre.ro;

 încărcare pe platforma punctul de contact unic electronic (PCUe).

O altă prevedere se referă la obligaţia titularilor autorizaţiilor de a transmite anual un raport de activitate către ANRE la data de 30 aprilie pentru activitatea desfășurată în anul calendaristic anterior datei de raportare.

Raportul va fi însoțit de documente care să ateste că titularii de autorizații au comunicat beneficiarilor de repartitoare de costuri cu care au încheiat contracte informări cu privire la:

a) faptul că până la 1 ianuarie 2027 contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanță, dar care au fost deja instalate se modernizează, astfel încât să poată fi citite de la distanță, sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanță;

b) expirarea duratei de viață a repartitoarelor, atunci când se impune, și posibilele implicații în exploatarea acestora.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here