În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1018 din 02 noiembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990. Legea a intrat în vigoare de la 05 noiembrie 2020.

Lista noutăților aduse de Legea nr. 223/2020:

 1. A fost eliminată limita de 200 lei pentru capitalul social al unui SRL. (se modifică art. 11 alin. 1 din Legea nr. 31/1990) Potrivit unui comunicat la ONRC “Valoarea capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mică de 1 leu, având în vedere teza finală a art. 11 alin. (1) care stipulează faptul că acesta se divide în părți sociale egale”.  Eliminarea pragului are în vedere alinierea României la standardul altor state europene în care nu există cerința vreunui capital social minim. Studiile realizate au arătat că nivelul minim impus de vechea reglementare nu este un indicator relevant pentru firmă și nici nu este o garanție veritabilă pentru creditori.
 • Vechea reglementare: ,,Art. 11. – (1) Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.,,
 • Noua reglementare: ,, 11. – (1) Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale.,,
 1. A fost eliminată obligația de înregistrare prealabilă la ANAF a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social cu ocazia înmatriculării societăţii şi la schimbarea sediului social. Oficiul registrului comerţului va transmite documentul la ANAF. (se modifică art. 17 alin. 3 din Legea nr. 31/1990)
 • Vechea reglementare: ,, 17 – (3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului: a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;  b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;  c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, prevăzute la alin. (4).,, 
 • Noua reglementare: ,, 17 – (3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.,,
 1. A fost eliminată obligația de a face dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, la momentul înmatriculării unui SRL. (se modifică art. 36 alin. 2 lit.b din Legea nr. 31/1990)
 • Vechea reglementare: ,, 36 – (2) Cererea va fi însoţită de: b) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv; ,,
 • Noua reglementare: ,,Art. 36 – (2) Cererea va fi însoţită de: b) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv, cu excepţia societăţilor cu răspundere limitată;,,
 1. Se modifică prevederile referitoare la posibilitatea invocării motivelor de nulitate. (se modifică art. 61 alin. 1 din Legea nr. 31/1990)
 • Vechea reglementare: ,, 61. – (1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.,, Potrivit art. 57 din Legea nr. 31/1990, nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal.
 • Noua reglementare:,, 61. – (1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat.,,
 1. Se modifică prevederile referitoare la posibilitatea solicitării suspendării efectelor hotărârii la care se exprimă opoziție. Cererea de opoziție se adresează direct instanței și se va judeca în camera de consiliu, cu citarea părților. (se modifică art. 62 alin. 2 din Legea nr. 31/1990)
 • Vechea reglementare: ,, 62. – (2) Dispoziţiile art. 133 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă.,,
 • Noua reglementare: ,, 62. – (2) Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 202 din Codul de procedură civilă.,,
 1. Se elimină obligația societăților cu o cifră de afaraceri anuală de peste 10 milioane lei de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. (se abrogă art. 185 alin. 4 din Legea nr. 31/1990)
 2. Se elimină obligația societăților cu o cifră de afaraceri anuală sub 10 milioane lei de a publica situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a ONRC. (se abrogă art. 185 alin. 5 din Legea nr. 31/1990)
 • Vechea reglementare: ,,Art. 185. –  (4) Societăţile care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la (1).  (5) Pentru societăţile a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 10 milioane lei, anunţul prevăzut la alin. (4) va fi publicat, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.,, 
 • Noua reglementare: 185 alin. 4 și 5 din Legea nr. 31/1990 se elimină.
 1. În vederea efectuării publicităţii legale, MFP şi ONRC vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic pentru: situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul şi, după caz, raportul consolidat al consiliului de administraţie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum şi indicatorii economico-financiari necesari efectuării publicităţii legale. (se modifică art. 185 alin. 6 din Legea nr. 31/1990)
 • Vechea reglementare: ,,Art. 185. – (6) Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (5).,,
 • Noua reglementare:,,Art. 185. – (6) Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3).,,
 1. Transmiterea părților sociale către terți se face conform procedurilor interne stabilite potrivit actului constitutiv al firmei. În vechea reglementare, regimul de transfer al părților sociale dintr-un SRL către terți era mult mai restrictiv, legea interzicând asociaților să își stabilească propriile reguli de reglementare pentru transferul părților sociale. (se modifică art. 202 alin. 2 din Legea nr. 31/1990)
 • Vechea reglementare: ,, 202. – (2) Transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.,,
 • Noua reglementare: ,, 202. – (2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.,,
 1. Se elimină prevederea potrivit căreia transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social, transmiterea părților sociale către terți facându-se potrivit procedurilor interne stabilite conform actului constitutiv al firmei. (art. 202 alin. (2^1) – (2^4) din Legea nr. 31/1990)
 • Vechea reglementare: ,, 202. –  (2) Transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.  (21) Hotărârea adunării asociaţilor, adoptată în condiţiile alin. (2), se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  (22) Oficiul registrului comerţului va transmite de îndată, pe cale electronică, hotărârea prevăzută la alin. (21) Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.  (23) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, precum şi, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. Dispoziţiile art. 62 se aplică în mod corespunzător.  (24) Transmiterea părţilor sociale va opera, în lipsa unei opoziţii, la data expirării termenului de opoziţie prevăzut la art. 62, iar dacă a fost formulată o opoziţie, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia..,,
 • Noua reglementare: se elimină art. 202 alin. (2^1) – (2^4) din Legea nr. 31/1990
 1. Se elimină prevederilor potrivit cărora actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse înregistrării în registrul comerţului. (se abrogă art. 203 alin. (3) din Legea nr. 31/1990)
 • Vechea reglementare: ,, 203. – (3) Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse înregistrării în registrul comerţului potrivit dispoziţiilor art. 204 alin. (4).,,
 • Noua reglementare: se elimină art. 203 alin. (3) din Legea nr. 31/1990
 1. Se aliniază trimiterea din art. 204 la aplicabilitatea prevederilor art. 17 alin. (1) cu privire la deţinerea calităţii de asociat unic în cazul continuării SRL-ului, în corelare cu prevederile Legii nr. 102/2020. (se modifică art. 204 alin. (3) din Legea nr. 31/1990)
 • Vechea reglementare: ,, 204. – (3) Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii ori în cel al continuării societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.,,
 • Noua reglementare: ,, 204. – (3) Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii.,,

Legea nr. 31/1990: ,,Art. 17. –  (1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei şi declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.,,

Legea nr. 31/1990: ,,Art. 5. –  (1) Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut.  (2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul. (3) Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.  (4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul societăţii. (5) În cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaţilor şi clauze reglementând organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii. (6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când:  a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;  b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;  c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică. (7) Actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului comerţului.,,

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here