Prin ordin comun MFP/MMPS/MS s-a aprobat modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Ordinul nr. 1.942/979/819 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 426 din 21 mai 2020, înlocuieşte Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019 (care a fost valabil de la 1 octombrie 2019), iar prevederile noului act normativ sunt aplicabile începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2020.

Precizări preliminare

– Prin ordinul semnalat se precizează că Declarația este o declarație de impunere în sensul Codului de procedură fiscală, respectiv :

”declarație de impunere – actul întocmit de contribuabil/plătitor care se referă la:

a) impozitele, taxele și contribuțiile sociale datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligația calculării acestora revine contribuabilului/plătitorului;

b) impozitele, taxele și contribuțiile sociale colectate, în cazul în care plătitorul are obligația de a calcula, de a reține și de a plăti sau, după caz, de a colecta și de a plăti impozitele, taxele și contribuțiile sociale;

c) bunurile și veniturile impozabile, precum și alte elemente ale bazei de impozitare, dacă legea prevede declararea acestora.”

– Ordinul pune în aplicare modificărilor legislative în contextul situației epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS –CoV- 2, precum și a celor din domeniul legislației fiscale, fiind introduse şi unele modificări ce ţin de semnalările venite din partea utilizatorilor.

– Declarația cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de C.N.P.P., C.N.A.S,  A.N.O.F.M. și A.N.P.I.S..

– Prin ordinul semnalat s-au aprobat:

  • modelul și conținutul formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 “Anexa angajator” și nr. 1.2 “Anexa asigurat” care fac parte integrantă din formular;
  • nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 25: “Creanţe fiscale”; “Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”; “Tip asigurat”; “Indicativ condiții speciale”.

Principalele modificări

– Au fost eliminate casetele referitoare la veniturile lunare realizate de persoanele fizice în baza  contractului individual de muncă, sub nivelul salariului minim brut pe țară, pentru care contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate s-a datorat de către angajator în numele angajatului la o bază de calcul echivalentă cu salariul minim brut pe țară:

– Au fost eliminate casetele în care se evidențiează facilitățile din domeniul construcțiilor care au fost necesare numai pentru declararea veniturilor din salarii și asimilate salariilor, realizate în luna iulie 2019, de către persoanele fizice prevăzute la art. 60 pct.5 din Codul fiscal, conform O.U.G. nr. 114/2018 și a O.U.G. nr. 43/2019;

-Sunt introduse noi casete în Anexa nr.1.2 – Anexa asigurat – Secțiunile  B și C în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare și a  Legii nr. 19/2020 cu modificările și completările ulterioare. (vezi Documentarul de la sfârşitul materialului nostru)

– În Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului, au fost introduse noi tipuri de asigurați, astfel:

  • salariat care beneficiară de indemnizația prevăzută de  Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare,  pentru care se acordă un tratament fiscal diferit de cel al veniturilor din salarii și asimilate salariilor;
  • Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj pentru care nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal;

Art. XI alin. (1)  din O.U.G. nr. 30/2020:

Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Codul fiscal:

Art. 60 – Scutiri de la plata impozitului pe venit,

Art. 1381. – Prevederi speciale pentru domeniul construcțiilor

Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

[…]

  1. r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60  5, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv.
  • Salariat care beneficiază de indemnizația suplimentară prevăzută la art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată de angajator din fondul de salarii pentru care se acordă, după caz, facilitățile fiscale prevăzute la articolele menționate mai sus din Codul fiscal;
  • Persoană fizică ce desfăşoară activităţi în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secţiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care nu datorează contribuții sociale obligatorii;
  • Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, dar pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor din salarii și asimilate salariilor prevăzut la art. 78 din Codul fiscal;
  • Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportată din bugetul de stat;
  • Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (3) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, compensatorie, suportată de plătitorul de venit.

– În secțiunea E3 a formularului au fost introduse 6 noi câmpuri cu ajutorul cărora procedura de migrare a informațiilor către CNPP, CNAS, ANOFM și ANPIS se aplică în mod unitar pentru tipurile de asigurați noi untroduse.

– În secțiunea E3 a formularului a fost introdus un câmp, pentru declararea stimulentului de risc acordat cadrelor medicale, în baza O.U.G. nr. 43/2020.

Documentar

Secţiuni noi introduse în Anexa nr.1.2 – Anexa asigurat

SECȚIUNEA B

B.1. Contract/Contracte de muncă și/sau contract de muncă suspendat în condițiile prevăzute la art. XI alin. (1) și art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare și zile libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare (unde baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj cuprinde și indemnizațiile acordate în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare precum și indemnizațiile suplimentare suportate de angajator potrivit O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările si completările ulterioare)

B.2. C.N.P.P. – Condiții de muncă

B.2.1. – Facilități fiscale în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

B.3. Indemnizații asigurări sociale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006 sau prestații conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare

B.4. Centralizator

SECȚIUNEA B.4.1. Facilități fiscale în construcții conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

SECȚIUNEA C Raportări pentru asigurați, completate de alte entități asimilate angajatorului

Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale aferentă indemnizației acordată potrivit art. XV din O.U.G. nr. 30/2020. aferentă lunilor anterioare lunii de raportare şi Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferentă indemnizației acordată potrivit art. XV din O.U.G. nr. 30/2020  se utilizează numai pentru sportivii cu contracte de activitate sportivă pentru care impozitul și contribuțiile sociale se rețin la sursă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here