Sintetizăm aici dispoziţii din recenta Lege nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Legea nr. 59/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020 şi intră în vigoare la 22 mai 2020.

Zile libere pentru supravegherea copiilor

Temeiul legal este dat de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Din modificările succesive suferite de actul normativ de bază ne referim aici la acele modificări aduse de O.U.G. nr. 30/2020, astfel cum această ordonanţă a fost aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 59/2020.

– Prin excepție, în anul 2020, se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la încheierea anului școlar următoarele prevederi din reglementarea de bază, ţinând cont inclusiv de amendamentele aduse prin Legea nr. 59/2020, semnalată aici:

  • Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.
  • Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.

– Prevederile  se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

– Prevederile NU se aplică în cazul în care unul dintre părinți are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii. Prevederile NU se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, cu excepția situației în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat și astfel este scutit de la plata impozitului pe venit.

Cererea pentru acordarea de zile libere, înaintată angajatorului va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (33), precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

Limitările de la art. 1 (33) privesc situaţiile în care celălalt părinte, care dă declaraţia:

a) este în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a optat pentru concediu fără plată (sau pentru realizarea de venituri supuse impozitului), prin renunţarea la solicitarea iniţială privind acordarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau persoana declarantă se află în concediul pentru creşterea copilului până la vîrsta de 7 ani a copilului cu dizabilitate când acesta a împlinit 3 ani, potrivit reglementărilor din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

  • Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii.

Numărul minim de zile libere acordate, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea (pentru cei în drept să beneficieze de majorare) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situație.

Personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare (dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat), corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile de zile libere pentru supravegherea copilului sau dreptul la majorare a salariului.

  • O dispoziţie proprie a Legii nr. 59/2020 prevede că, pe cale de excepţie, acordarea drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010 se efectuează fără întrerupere, pe toată perioada instituirii stării de urgență, precum și pe o perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia, cu excepția drepturilor privind stimulentul de inserţie acordat potrivit Art. II din O.U.G. nr. 30/2020.

Indemnizaţia de şomaj

Legea nr. 59/2020 a adus şi reglementări în regim de excepţie, privitor la acordarea drepturilor de şomaj, astfel :

  • Pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește cu 3 luni.
  • Pentru șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj la data de 22 mai 2020, perioada de acordare se prelungește cu 3 luni de la data până la care a fost stabilit dreptul respectiv.
  • Pentru șomerii pentru care, la data de 22 mai 2020, plata indemnizației de șomaj este suspendată în condițiile legii, la data repunerii în plată a dreptului la indemnizația de șomaj, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește cu 3 luni.

Indemnizaţia pentru întreruperea temporară a CIM din iniţiativa angajatorului

  • Pe perioada stării de urgență, celor care nu respectă dispozițiile normative în vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu le încetează dreptul la indemnizație la data constatării de către autoritatea competentă a încălcării obligației de carantină, izolare sau autoizolare la domiciliu.

Potrivit Art. XI (1) din O.U.G. nr. 30/2020, Pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Tichetele de masă

– Pe cale de excepţie, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a instituirii stării de urgență.

– Salariații aflaţi în această situaţie primesc tichetele de masă exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

Continuitatea aplicării prevederilor din O.U.G. nr. 30/2020

Prevederile O.U.G. nr. 30/2020, inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau o completează ori care cuprind dispoziții care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgență, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

Actele de aplicare a O.U.G. nr. 30/2020

Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ se modifică în mod corespunzător, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii nr. 59/2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here