Speță contabilă. Bună ziua. Vreau să știu dacă este posibil un aport în natură la un SRL cu asociat unic? La ce valoare ar trebui trecut în contabilitate acest aport? O bază legală dacă se poate, m-ar ajuta. Vă mulțumesc.

Opinie.

 1. Înființarea societății cu răspundere limitată este reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Potrivit art. 11 din Legea nr. 31/1990, capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.  Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.
 3. Conform art. 13 din Legea nr. 31/1990, în cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin, adunării generale a asociaţilor.  Dacă asociatul unic este administrator, îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate.  În societatea care se înfiinţează de către un asociat unic, valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate (art. 13 alin. (3) din Legea nr. 31/1990).
 4. În prezent, o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.  Contractele între societatea cu răspundere limitată şi persoana fizică sau persoana juridică, asociat unic al celei dintâi, se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.
 5. Referitor la aporturi, acestea se regăsesc reglementate la art. 16 din Legea nr. 31/1990. Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.  Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare.  Aporturile în creanţe au regimul juridic al aporturilor în natură, nefiind admise la societăţile pe acţiuni care se constituie prin subscripţie publică şi nici la societățile în comandită pe acțiuni şi societățile cu răspundere limitată. Aporturile în creanțe sunt liberate. Prestațiile în muncă sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social.
 6. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile. Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă. Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, în condiţiile stabilite de reglementările legale. Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.  Valoarea acțiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate. Atenție! Capitalurile proprii rămân evidențiate la valorile din contabilitate. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz.  Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz.
 7. Conform pct. 75 alin. (1) lit. c) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel: (..) c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social.”. Valoarea de aport se substituie costului de achiziţie.  În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii, aceste reguli fiind aplicabile și în cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital.
 8. În speță, este posibil un aport în natură la un SRL cu asociat unic, cu condiția ca valoarea aportului în natură (valoarea de aport) să fie stabilită pe baza unei expertize de specialitate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua,
  As avea rugamintea daca ma puteti ajuta cu o monografie contabila privind urmatiarea speta.
  Societatea X aduce aport in natura la societatea Y. Aportul in natura este format din contructii care au fost realizate de catre societatea X + obiectele de inventar care se regasesc in constructii. Obiectele de inventar au fost cumparate de-a lungul anului 2020 si date in consum tot atunci. Aceste contructii au fost realizate in luna ianuarie si evaluate tot in luna ianuarie. In luna martie au fost aduse ca si aport in natura la societatea Y.
  Imi puteti spune, va rog frumos, care ar fi monografie contabilala societatea X. Si cum ar trebui sa inchid contul 105 Rezerve din reevaluare.

  Va multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here