Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, reglementează sponsorizarea. Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.

  1. Tratamentul fiscal aplicabil sponsorizărilor care se deduc din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Potrivit articolului 56 alin. (1^1) – (1^4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

  • Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
  • Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
  • Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor.

Potrivit articolului 25 alin. (14^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F.. Registrul este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:  a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;  b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;  c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;  d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;  e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

  1. Reglementarea extinderii deducerii din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi a sponsorizărilor efectuate către instituţiile şi autorităţile publice

Luând în considerare ,,necesitatea asigurării unor resurse suplimentare pentru finanţarea instituţiilor publice, în principal, în domeniul social şi medical, inclusiv în actualul context de susţinere a entităţilor implicate în combaterea efectelor epidemiei COVID-19,,, Guvernul României a considerat necesară reglementarea extinderii deducerii din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi a sponsorizărilor efectuate către instituţiile şi autorităţile publice.

Prin urmare, Guvernul României completează articolul 56 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (OUG nr. 48/2020). OUG nr. 48/2020 își produce efecte de la 16 aprilie 2020.

Potrivit art. I pct. 1 din OUG nr. 48/2020, se completează articolul 56 din Legea nr. 227/2015. Deducerile fiscale prevăzute prin articolul56 alin. (1^1) – (1^4) din Legea nr. 227/2015 se aplică şi pentru sponsorizările efectuate către instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice. Deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita a 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective, se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligaţia înscrierii entităţilor beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015.

Cu alte cuvinte, prin art. I pct. 1 din OUG nr. 48/2020, microîntreprinderile au dreptul legal de a efectua sponsorizări atât pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult (înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale), cât și pentru instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice (fără a exista obligația înscrierii acestora în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale).

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here