După un material de sinteză, cu diverse situaţii ce au impus sesizarea Curţii de Justiţie a UE pentru clarificări, în raport cu Directiva 93/13/CE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (vezi aici), iată o recentă trimitere la CJUE care tratează despre prezumtive clauze abuzive în contractele oferite de Banca Transilvania.

În 19 martie curent, Avocatul General al CJUE a transmis Curţii concluziile sale, cu documentare şi interpretare de fond, pentru formularea răspunsului final la întrebarea preliminară trimisă de Curtea de Apel Cluj.

Trimiterea preliminară are ca obiect, încă o dată, protecția consumatorilor împotriva clauzelor abuzive inserate în contractele de credit în monedă străină. Iată care este sinteza introductivă formulată de Avocatul General:

– Clauza în discuție în litigiul principal obligă reclamanții din acest litigiu să ramburseze un credit exprimat în franci elvețieni în această monedă. Cu toate acestea, în urma puternicei deprecieri a leului românesc – moneda în care reclamanții își obțin veniturile –, suma care trebuie rambursată de aceștia a devenit aproape dublă în anii care au urmat încheierii contractului de credit.

– Prezenta trimitere nu mai ridică în mod explicit problema de principiu, și anume dacă acordarea de credite în monedă străină consumatorilor poate fi considerată conformă cu dreptul Uniunii. Astfel, chiar dacă jurisprudența anterioară a Curții arată că, în cazul unor asemenea contracte de credit, riscul valutar nu poate fi pus în mod automat în sarcina unui consumator, din această jurisprudență rezultă de asemenea că această practică nu este în sine contrară dreptului Uniunii. Potrivit acestei jurisprudențe, elementul determinant este dacă consumatorul a fost informat în mod clar și inteligibil cu privire la acest risc.

– În schimb, în centrul prezentei cauze se află consecințele pe care o instanță națională trebuie, dacă este cazul, să le deducă din constatarea caracterului abuziv al unei clauze privind riscul valutar. Astfel, potrivit instanței de trimitere, toate consecințele juridice ale caracterului abuziv evidențiate până în prezent în jurisprudență determină o sarcină excesivă pentru consumator. 

Situația de fapt și litigiul principal

– La 31 martie 2006, reclamanții din litigiul principal au încheiat, în calitate de consumatori, cu SC Volksbank România SA (devenită ulterior Banca Transilvania), un contract de credit în valoare de 90 000 de lei românești (RON).

– La 15 octombrie 2008, părțile au încheiat un al doilea contract de credit, în vederea refinanțării contractului din 31 martie 2006. Obiectul era un împrumut în monedă străină în valoare de 65 000 de franci elvețieni (CHF). Această sumă era echivalentul a aproximativ 159 126 RON sau 33 488 de euro(6). Reclamanții își obțin veniturile în lei românești.

– Punctul 1 din capitolul 4 din Condițiile generale ale celui de al doilea contract de credit prevedea că „orice plată efectuată în baza convenției se va face în moneda creditului, cu excepția cazurilor menționate expres în condițiile speciale sau în condițiile generale” (denumită în continuare, „clauza în litigiu”).

– Deprecierea leului și aprecierea francului elvețian între luna octombrie a anului 2008 și luna aprilie a anului 2017 au determinat o majorare a sumei care trebuie rambursată cu 117 760 RON (aproximativ 24 772 de euro).

– În aceste condiții, reclamanții au introdus o acțiune la Tribunalul Specializat din Cluj (România). Aceștia susțin că banca nu și‑a îndeplinit în mod suficient obligația de informare cu privire la riscul valutar. De asemenea, ei susțin că ar fi fost dezavantajați în mod nerezonabil ca urmare a preluării acestui risc. În consecință, aceștia solicită în esență ca cursul de schimb să fie înghețat la data încheierii contractului.

– Pârâta obiectează că clauza în litigiu se întemeiază pe principiul nominalismului consacrat la articolul 1578 din Codul civil și, prin urmare, articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/13 nu permite aprecierea caracterului abuziv al acesteia.

– Litigiul se află în prezent pe rolul instanței de trimitere, Curtea de Apel Cluj, ca urmare a apelului declarat de cele două părți. Această instanță are îndoieli în legătură cu interpretarea Directivei 93/13 în ceea ce privește domeniul de aplicare al acesteia, obligațiile de informare ce revin profesioniștilor și consecințele juridice care decurg din caracterul eventual abuziv al clauzei în discuție.

– Drept urmare, Curtea de Apel Cluj a adresat Curții de Justiție următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul l [alineatul (2)] din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul în care nu se opune ca o clauză contractuală care preia o normă supletivă de la care părțile puteau deroga, dar în concret nu au derogat pentru că nu a existat nicio negociere asupra ei, așa cum este în cazul concret analizat clauza care impune restituirea creditului în aceeași monedă străină în care creditul a fost acordat, să fie analizată din perspectiva caracterului abuziv?

2) În contextul în care, la acordarea creditului în monedă străină, consumatorului nu i‑au fost prezentate calcule/predicții cu privire la impactul economic pe care o eventuală fluctuație a cursului de schimb îl va avea cu privire la obligațiile totale de plată din contract, se poate susține cu temei că o astfel de clauză, de preluare în întregime a riscului valutar de către consumator (în temeiul principiului nominalismului), este clară și inteligibilă și că profesionistul/banca și‑a îndeplinit cu bună‑credință obligația de informare a cocontractantului său, în condițiile în care gradul maxim de îndatorare al consumatorilor impus de către Banca Națională a României a fost calculat prin raportare la cursul de schimb de la data acordării creditului?

3) Directiva 93/13/CEE și jurisprudența dezvoltată în baza ei, precum și principiul efectivității se opun ca, subsecvent constatării caracterului abuziv al unei clauze privind suportarea riscului valutar, contractul să continue nemodificat? Care ar fi modificarea posibilă pentru înlăturarea clauzei abuzive și respectarea principiului efectivității?”

Concluziile Avocatului General

La 19 martie 2020, Avocatul General şi-a înaintat concluziile, în documentarea pentru hotărârea ce urmează a fi pronunţată de Curtea de Justiţie a UE. În semnalarea de faţă, ne limităm la a prezenta, succint, propunerile de răspuns la întrebările preliminare adresate de Curtea de Apel Cluj:

1. Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că o clauză contractuală care constituie expresia unui principiu general consacrat de lege este supusă dispozițiilor acestei directive în cazul în care legiuitorul național nu a intenționat, prin crearea dispoziției legale respective, să stabilească un echilibru între ansamblul drepturilor și obligațiilor părților la tipul de contract în cauză. Este de competența instanței naționale să procedeze la constatările necesare în această privință.

  1. Cerința, cuprinsă la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE, de redactare clară și inteligibilă a unei clauze dintr‑un contract de credit încheiat în monedă străină care, în definitiv, pune în sarcina consumatorului riscul de schimb valutar presupune ca acesta din urmă să fie informat în mod exhaustiv cu privire la consecințele economice eventual semnificative ale unei astfel de clauze asupra obligațiilor sale financiare. Acest lucru este valabil independent de aspectul dacă deprecierea survenită în mod concret a monedei în cauză putea fi prevăzută deja la momentul încheierii contractului. Este de competența instanței naționale să efectueze verificările necesare în această privință.
  2. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca o instanță națională să elimine o clauză abuzivă și să o înlocuiască cu o dispoziție complementară care înlocuiește echilibrul formal pe care îl instituie contractul între drepturile și obligațiile părților contractante cu un echilibru real, de natură să restabilească egalitatea dintre aceste părți, atunci când: în primul rând, contractul în cauză nu poate fi menținut după eliminarea fără înlocuire a clauzei abuzive; în al doilea rând, anularea contractului ar avea consecințe deosebit de prejudiciabile pentru consumator; și, în al treilea rând, nu există nicio dispoziție de drept intern cu caracter supletiv sau aplicabilă în cazul unui acord al părților la contractul respectiv care să poată înlocui clauza eliminată.”

Concluziile Avocatului General prezentate Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, la 19 martie 2020, în Cauza C‑81/19 NG, OH împotriva Băncii Transilvania SA

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here