Speță contabilă. Bună ziua. Ne aflăm la momentul constituirii unei noi firme (un SRL). Acționarul (unic) a decis că aportul de capital va fi format dintr-un teren și numerar, iar disponibilul bănesc va fi plătit prin bancă în două rate. O parte din cheltuielile de constituire au fost deja plătite cu numerar. Ajutați-mă, vă rog, cu operațiunile contabile. Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Aporturile de capital sunt prevăzute la art. 16 din Legea nr. 31/1990. Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Aporturile în creanţe au regimul juridic al aporturilor în natură, nefiind admise la societăţile pe acţiuni care se constituie prin subscripţie publică şi nici la societățile în comandită pe acțiuni şi societățile cu răspundere limitată. Prestațiile în muncă sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social.
  2. Potrivit art. 13 din Legea nr. 31/1990, în cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin, adunării generale a asociaţilor.  Dacă asociatul unic este administrator, îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate.  În societatea care se înfiinţează de către un asociat unic, valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate.
  3. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile. Capitalurile proprii rămân evidențiate la valorile din contabilitate.
  4. În aplicarea art. 13 din Legea nr. 82/1991, prevederile pct. 75 alin. (1) lit. c) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, clarifică următoarele: ,,La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel: (..) c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social.”. Valoarea de aport se substituie costului de achiziţie.  În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii, aceste reguli fiind aplicabile și în cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital.
  5. Operațiunile contabile pentru aport de capital în două tranșe:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează subscrierea capitalului social la valoarea nominală (promisiunea acționarilor) 456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P) = 1011. Capital subscris nevărsat (P) Suma promisă de acționari pentru constituirea capitalului social, conform act de constituire firmă
2 Se înregistrează cheltuielile de constituire plătite pentru constituirea firmei (cheltuielile ocazionate de înființarea firmei) 201. Cheltuieli de constituire (A) = 5311. Casa în lei (A) Sumă conform document justificativ
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (A) = 5311. Casa în lei (A) Sumă conform document justificativ
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (A) = 5311. Casa în lei (A) Sumă conform document justificativ
3 Se înregistrează aportul de capital (tranșa 1 de aport) – teren 2111. Terenuri  (A) = 456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P) Sumă conform document justificativ / raport de evaluare
4 Se înregistrează aportul de capital (tranșa 1 de aport) – o parte din numerar 5121. Conturi la bănci în lei (A) = 456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P) Sumă conform document justificativ
5 Concomitent cu tranșa 1, se va reflecta transferul sumei de la capital social nevărsat la capital social subscris vărsat 1011. Capital subscris nevărsat (P) = 1012. Capital subscris vărsat (P) Sumă conform notă contabilă
6 Se înregistrează aportul de capital (tranșa 2 de aport) 5121. Conturi la bănci în lei (A) = 456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P) Sumă conform document justificativ
7 Concomitent cu tranșa 2, se va reflecta transferul sumei de la capital social nevărsat la capital social subscris vărsat 1011. Capital subscris nevărsat (P) = 1012. Capital subscris vărsat (P) Sumă conform notă contabilă

 

  1. Pentru eliminarea oricăror posibile interpretări, considerăm că este necesar ca administratorul firmei să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile pentru toate operaţiunile efectuate, respectiv înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă drept contravenție care se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here