Printr-un recent ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost modificat şi completat Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014.

Ordinul nr. 1207/2020 pe care îl semnalăm a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 346 din 29 aprilie 2020.

Notăm, în cele ce urmează, succint, principalele modificări şi completări.

Modul de întocmire a documentațiilor cadastrale

– Toate informațiile și datele rezultate din măsurători trebuie arhivate pe o perioadă de 5 ani de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren;

– La înregistrări se vor reprezenta construcțiile situate în interiorul imobilelor, indiferent de stadiul de execuție.

 Dosarul cererii poate fi completat o singură dată, numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când nu i-au fost anexate toate înscrisurile necesare soluționării sau atunci când este posibilă refacerea dosarului cererii sau a unei părți din acesta.

– În cazul cererii înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se va putea solicita completarea dosarului din punct de vedere tehnic și/sau din punct de vedere juridic, după caz, fiind emis un singur referat de completare care va cuprinde solicitările inspectorului de specialitate și/sau pe cele ale registratorului de carte funciară.

Termenul acordat prin referatul de completare este de 5 zile lucrătoare și începe să curgă de la comunicarea acestuia. Termenul de soluționare a cererii se prelungeşte cu numărul de zile care au fost necesare deponentului pentru depunerea completărilor.

Cererea de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

– Cererea de înscriere poate fi depusă inclusiv de oricare dintre succesibilii defunctului menționați în anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale.

Documentația întocmită incorect NU mai include nesemnarea procesului-verbal de vecinătate de către proprietarii imobilului/imobilelor învecinate sau, în cazul imobilelor aparținând domeniului public, nesemnarea procesului verbal de vecinătate de către concesionar, administrator sau titular al dreptului de folosință, după caz.

Anularea numerelor cadastrale.

În ce priveşte anularea numerelor cadastrale, reţinem situaţia când aceasta se face la cerere, pe flux integrat, pentru imobilul înscris în cartea funciară, în baza declarației autentice a proprietarului, dacă imobilul nu este grevat de sarcini și se constată suprapuneri reale, sau în baza sentinței definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului.

Procedura de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

În cazul în care pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluționarea cererii, inspectorul (nu şi registratorul, ca în forma anterioară) poate convoca părțile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data și ora prezentării. Termenul de soluționare a cererii va fi prelungit cu maximum 10 zile de la comunicare. 

Prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

– Documentația cadastrală de primă înscriere NU trebuie să mai conţină copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărții funciare.

Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 15% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau față de cea din actul de proprietate se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:

a)declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate;

b)proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietari/posesori, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin, în situația în care suprafața măsurată diferă cu 2%-15%.

– Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în extravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate se realizează în baza documentației cadastrale de primă înscriere care va conține suplimentar și documente care, în forma modificată a Regulamentului, sunt:

a) declarația autentică a proprietarului – în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar în format digital recepționat de oficiul teritorial;

b) procesul-verbal de vecinătate în cazul imobilelor situate în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.

-Procesul-verbal de vecinătate NU este necesar în situația în care suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din act sau cea înscrisă în cartea funciară.

NU este necesară semnarea procesului-verbal de vecinătate: pe latura împrejmuită; în cazul în care pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces-verbal de vecinătate cu imobilul în cauză; pe latura învecinată cu elemente stabile în timp (drumuri, canale, căi ferate etc.); pe latura neîmprejmuită dacă limita corespunde cu limita imobilului vecin care este deja înscrisă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară; pentru imobilele cuprinse în planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate Stereografic 1970, aflate în baza de date a oficiului teritorial.

– Notificarea se semnează de proprietarul/titularul drepturilor reale asupra imobilului. Dovada comunicării notificării se va anexa la procesul-verbal de vecinătate. De la data comunicării notificării până la data convocării în vederea semnării procesului-verbal de vecinătate va curge un termen de minimum 15 zile calendaristice.

– În situația în care vecinul nu s-a prezentat la convocare, proprietarul imobilului care face obiectul documentației cadastrale va da o declarație autentică notarială. Nesemnarea procesului-verbal de vecinătate de către persoanele menționate NU constituie piedică la înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară/actualizarea datelor acestuia.

Refuzul semnării procesului-verbal de vecinătate de către proprietarul imobilului vecin constituie motiv de respingere a cererii.

– Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața din acte se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat. În situația în care proprietarul este decedat și încă nu s-a emis certificatul de moștenitor, declarația va fi dată de cel interesat, care își va dovedi îndreptățirea prin anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006. (în locul certificatului de moştenitor)

– În situația în care mai există un singur imobil dintr-o tarla care nu a fost înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, planul de încadrare în tarla va fi însoțit de tabelul parcelar, fără a mai fi necesară întocmirea planului parcelar.

 Copia extrasului de carte funciară

NU mai este necesară ataşarea la dosarul justificativ, pentru informare, a copiei extrasului de carte funciară în următoarele situaţii:

– prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

– înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate;

– înscrierea actualizării informațiilor tehnice;

– înscrierea unei construcții definitive pe un teren înscris în cartea funciară;

cererea de recepție și înscriere ;

– documentația cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului;

– documentația cadastrală de actualizare a categoriei de folosință/destinației pentru imobile înscrise în cartea funciară;

documentația cadastrală de modificare a suprafeței imobilului;

– documentația cadastrală de actualizare a altor informații tehnice cu privire la imobil;

– înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor;

– documentația de apartamentare a unei construcții – condominiu pentru înființarea unor unități individuale;

– documentația de subapartamentare unitate individuală/alipire unitate individuală;

– documentația de reapartamentare;

– documentația cadastrală întocmită pentru recepția planului parcelar și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Înscrierea construcţiilor

– Pentru construcțiile edificate fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, persoana autorizată specifică numărul de niveluri, suprafața construită la sol și suprafața construită desfășurată.

Pentru construcțiile înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, în situația în care se solicită ulterior intabularea dreptului de proprietate, operațiunea se efectuează pe flux integrat, fără documentație cadastrală, în baza adeverinței sau a certificatului de atestare a edificării construcției ori, după caz, a certificatului de atestare fiscală.

Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 2% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței și a declarației autentice a proprietarului.

Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent între 2% și 15% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței, care conține suplimentar declarația autentică a proprietarului şi procesul-verbal de vecinătate.

Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în extravilan cu un procent de până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței care conține suplimentar următoarele documente, după caz:

a)declarația autentică a proprietarului – în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar recepționat de oficiul teritorial;

b)procesul-verbal de vecinătate, în cazul imobilelor situate în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.

Rectificarea erorii de înregistrare în planul cadastral digital

– În situația în care prin repoziționarea imobilului se modifică și suprafața acestuia, cu un procent de până la +/-2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară, documentația cadastrală de repoziționare va conține și declarația pe propria răspundere a proprietarului prin care acesta consimte la modificarea suprafeței imobilului.

– Repoziționarea se poate realiza ori de câte ori este nevoie, dar o singură dată și cu modificarea suprafeței imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară, ulterior nemaifiind posibilă modificarea suprafeței imobilului respectiv.

Dacă la întocmirea documentației de actualizare informații tehnice, proprietarul imobilului poziționat greșit refuză să își exprime acordul sau nu este găsit, persoana autorizată dă o declarație cu privire la aceste aspecte, în termenul stabilit de inspector. În baza declarației persoanei autorizate și a referatului de constatare întocmit de inspector, aprobat de inginerul șef, inspectorul actualizează datele textuale referitoare la teren în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin completarea rubricii Observații cu mențiunea „Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și localizare corectă”. Această mențiune se va face și pe planul de amplasament și delimitare din arhiva oficiului teritorial și nu constituie piedică la recepția altei documentații cadastrale poziționate corect. Prevederile sunt aplicabile și cu prilejul conversiei geometriei imobilelor care au făcut obiectul documentațiilor cadastrale întocmite în sistem local.

Înscrierea actelor de executare silită imobiliară

În cazul în care se cere notarea urmăririi unui imobil care este înscris în cartea funciară pe numele debitorului menționat în titlul executoriu, iar debitorul a decedat anterior depunerii cererii de notare, urmărirea poate fi notată împotriva moștenitorilor în baza certificatului de moștenitor care include imobilul în masa succesorală sau, după caz, în baza certificatului de calitate de moștenitor.

Procedura înscrierii provizorii a drepturilor reale

Ipoteca asupra unei construcții viitoare se înscrie provizoriu în cartea funciară, cu excepția celei constituite în baza Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, caz în care aceasta se intabulează făcându-se trimitere la teren și completând cu mențiunea că privește și construcția viitoare. În ambele situații, înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă este condiționată de notarea autorizației de construire.

Justificarea înscrierii provizorii a dreptului de ipotecă asupra construcției viitoare se efectuează concomitent cu intabularea dreptului de proprietate asupra construcției.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here