Prin excepţia de neconstituţionalitate prezentată mai jos se pune problema dacă există diferență de tratament dintre beneficiarii concediului de creștere a copilului de până la 2 ani și beneficiarii concediului de acomodare, în situația în care aceștia au adoptat 2 sau mai mulți copii.

Curtea Constituțională a fost sesizată cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de reclamanta E.G. în cadrul soluționării acțiunii privind anularea Deciziilor emise de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, prin care i s-a stabilit cuantumul indemnizației lunare pentru perioada concediului de acomodare la 1.700 lei lunar, deși a adoptat 3 copii.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia arată, în esență, că dispozițiile criticate sunt neconstituționale “în măsura în care tribunalul consideră că, în cazul unei persoane sau familii care are în încredințare în vederea adopției simultan doi sau mai mulți copii, care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 și optează să intre în concediu de acomodare, se va acorda o sigură indemnizație”. În acest sens, se arată că interpretarea dată de pârâtă, în sensul că indemnizația prevăzută de art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 este unică, indiferent de numărul de copii adoptați simultan, încalcă dispozițiile art. 16 din Constituție, prin introducerea de distincții între situații analoage și comparabile, fără ca acestea să se bazeze pe o justificare rezonabilă și obiectivă, pe de-o parte, între copiii proveniți din sarcini simple și sarcini multiple și copiii adoptați sau încredințați în vederea adopției în vârstă de până la doi ani și, pe de altă parte, cei adoptați sau încredințați în vederea adopției în vârstă de peste 2 ani.

Situațiile analoage și comparabile constau în acordarea indemnizațiilor aferente concediului pentru creșterea copilului și concediului de acomodare. Concediul pentru creșterea copilului se acordă pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, potrivit art. 2 coroborat cu art. 8 din O.U.G. nr. 111/2010, părinților firești și persoanelor care au adoptat copilul, cărora li s-a încredințat în vederea adopției sau care au copilul în plasament ori în plasament de urgență. Concediul de acomodare pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se acordă, potrivit art. 50 coroborat cu art. 51 lit. c) din Legea nr. 273/2004, adoptatorului sau, opțional, oricăruia dintre soții familiei adoptatoare.

Situația analoagă și comparabilă este dată de faptul că, în realitate, în toate situațiile prezentate anterior, scopul indemnizației este același, și anume asigurarea condițiilor egale de creștere a copiilor tuturor familiilor. Indemnizația a fost stabilită de legiuitor în considerarea și beneficiul copiilor, iar nu al adoptatorilor, cu atât mai mult cu cât în toate cazurile prevăzute anterior se întrevede posibilitatea îngrijirii a mai mult de un copil în același timp.

În primele două situații, adică în cazul părinților firești sau părinților adoptivi ai unui copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, se acordă indemnizații în funcție de numărul copiilor avuți în îngrijire, conform art. 5 din O.U.G. nr. 111/2010, care prevede că nivelul indemnizației de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere. În cauză, o familie adoptă trei copii, dar indemnizația acordată este doar pentru un singur copil, cu toate că O.U.G. nr. 111/2010 reglementează în mod expres situația în care în familie apar mai mulți copii.

Astfel, nu se pot identifica rațiuni obiective și rezonabile pentru care în cazul concediului de acomodare s-ar acorda același cuantum al indemnizației indiferent de numărul de copii adoptați, cu atât mai mult cu cât, în speță, copiii adoptați sunt frați. Vârsta copiilor adoptați nu constituie un criteriu de natură să îngrădească dreptul copiilor la dobândirea indemnizației. De asemenea, în ipoteza în care familia alegea să adopte câte un copil pe rând, ar fi beneficiat de indemnizație pentru fiecare copil în parte.

În final, arată că, în ipoteza în care se acceptă interpretarea pârâtei în sensul că indemnizația are exclusiv rolul de a înlocui veniturile salariale pe care adoptatorul nu le mai primește în perioada în care se află în concediul de acomodare, cu atât mai mult este necesară acordarea unei indemnizații pentru fiecare copil, pentru a se asigura respectarea principiului tratamentului egal în drepturi, întrucât, pe de-o parte, art. 50 din Legea nr. 273/2004 stabilește cuantumul indemnizației ca fiind 1700 lei, iar, pe de altă parte, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 stabilește cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului ca fiind 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni. 

Obiectul excepției de neconstituționalitate  îl constituie dispozițiile art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, Curtea constatând că autoarea critică numai dispozițiile alin. (1) al art. 50 din Legea nr. 273/2004, cu următorul cuprins: “Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, activități independente sau activități agricole, denumit în continuare persoană îndreptățită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 3,4 ISR”.

Decizia CCR

Curtea a constatat că, din perspectiva rațiunilor și condițiilor de acordare, situația juridică în care se află beneficiarii drepturilor prevăzute de art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 nu este similară cu cea a beneficiarilor drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, astfel că și tratamentul juridic este diferit, și anume reglementarea a două tipuri diferite de concedii, cărora li se asociază două tipuri diferite de indemnizații. Prin urmare, nu se poate constata că dispozițiile de lege criticate instituie discriminări între copii în funcție de criteriul vârstei, așa cum susține autoarea excepției de neconstituționalitate. De altfel, dreptul la indemnizația de acomodare nu este un drept consacrat expres în Constituție, ci reprezintă o opțiune a legiuitorului.

Curtea a mai constatat că un astfel de drept, a cărui reglementare depinde de opțiunea legiuitorului, este și cel pus în discuție în prezenta cauză, și anume indemnizația aferentă concediului de acomodare. Cât privește cuantumul concret al indemnizațiilor aferente concediului de acomodare, precum și majorarea acestuia în cazul în care adoptatorul adoptă doi sau mai mulți copii simultan (cum este situația din speță), Curtea reține că acestea nu reprezintă chestiuni de constituționalitate a textului de lege criticat, ci aspecte care vizează politica legislativă în materia susținerii adopțiilor, politică în cadrul căreia legiuitorul este liber să stabilească atât cuantumul indemnizațiilor aferente concediului de acomodare, cât și majorarea acestora în cazul în care adoptatorul adoptă doi sau mai mulți copii simultan.

Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Decizia  nr. 18/2020 a CCR a fost pronunţată în data de 21 ianuarie 2020 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 257 din 29 martie 2020

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României   

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here