18 August, 2017

7 modificări ale Codului fiscal în materie de impozit pe venit

În data de 21 iunie 2012, Ministerul Finanţelor Publice a publicat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Acest act vine ca o necesitate de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012.

În materie de impozit pe venit, acest proiect de act normativ are în vedere următoarele modificări:

1. Precizarea unor forme de sprijin nerambursabil

Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 – 1. La punctul 41, după liniuţa a 3 – a se introduc două noi liniuţe, liniuţa a 4-a şi liniuţa a 5- a, cu următorul cuprins:

„- alte forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008;

- forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007.”

Text nou.

Motivare M.F.P. – Modificările şi completările referitoare la impozitul pe venit vizează precizarea unor forme de sprijin nerambursabil, acordate potrivit Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008, cât şi potrivit Programului Operaţional pentru pescuit 2007-2013 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007, care sunt venituri neimpozabile.

2. Clarificarea tratamentului fiscal aplicabil în cazul formelor de sprijin acordate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”, în bani şi în natură, primite de către cursanţi pentru participarea la cursuri cât şi burse acordate în cadrul acestui program

Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 – 2. După punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 42, cu următorul cuprins:

„42. În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind şi formele de sprijin acordate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”, în bani şi în natură, primite de către cursanţi pentru participarea la cursuri cât şi bursele acordate în cadrul acestuia program.”

Text nou.

Motivare M.F.P. – Modificările şi completările referitoare la impozitul pe venit vizează clarificarea tratamentului fiscal aplicabil în cazul formelor de sprijin acordate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”, în bani şi în natură, primite de către cursanţi pentru participarea la cursuri cât şi burse acordate în cadrul acestui program, în sensul cuprinderii acestora în sfera veniturilor neimpozabile.

3. Extinderea sferei de aplicare a limitării deductibilităţii cheltuielilor aferente vehicule rutiere motorizate, precizarea excluderii de la aplicarea deducerii limitate a cheltuielor a celor privind amortizarea, foaia de parcurs

Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 – 3. Punctul 391 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Codul fiscal:

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă

Art. 48

[...]

l1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă.

Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie

şi servicii de curierat;

2) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

3) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru

închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

5) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere. Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme.

Norme metodologice:

391. (1) În sensul prevederilor art. 48 alin. (7) lit. l1) regulile de deducere, termenii şi expresiile prevăzute, condiţiile în care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitării fiscale, se consideră a fi utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii au semnificaţiile prevăzute la pct.451 din normele metodologice date în aplicarea art.1451 din Codul fiscal din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”.

(2) Dacă vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii, se limitează la 50% dreptul de deducere a cheltuielilor efectuate conform art.48 alin.(4) şi alin.(5) legate de aceste vehicule cu excepţia cheltuielilor privind amortizarea pentru care se aplică regulile privind amortizarea prevăzute în Titlul II, după caz. În cadrul cheltuielilor supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecărui vehicul, inclusiv cele reprezentând: impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inspecţiile tehnice periodice, rovinieta, etc.

În vederea acordării deductibilităţii integrale la calculul venitului net anual, justificarea utilizării vehiculelor se efectuează pe baza documentelor justificative şi prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: categoria de vehicul utilizat, scopul şi locul deplasării, kilometri parcurşi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.”

Textul modificat:

l1) 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului. Prin excepţie, cheltuielile privind combustibilul efectuate în cadrul activităţii în scopul realizării de venituri sunt deductibile integral în situaţia în care vehiculele respective se înscriu în oricare din următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi;

 ___________

Litera l1) a fost modificată prin punctul 23. din Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 începând cu 01.01.2012.

Motivare M.F.P. – Modificările şi completările referitoare la impozitul pe venit vizează completarea normelor metodologice privind limitarea deductibilităţii cheltuielilor determinată de prevederile corespunzătoare din Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale astfel:

- extinderea sferei de aplicare a limitării deductibilităţii cheltuielilor aferente vehicule rutiere motorizate, faţă de prevederile actuale aplicabile numai în cazul cheltuielilor privind combustibilul, şi asupra celorlalte cheltuieli aferente acestora, în cazul în care vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii, în anumite condiţii;

- precizarea excluderii de la aplicarea deducerii limitate a cheltuielor a celor privind amortizarea;

- precizări privind situaţiile în care este necesară întocmirea foii de parcurs ca document justificativ utilizat în vederea asigurării deductibilităţii cheltuielilor.

4. Clarificări privind situaţiile în care plătitorii de venituri au sau nu obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plăţi anticipate

Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 -  4. După punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 611, cu următorul cuprins:

„611. (1) Plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 52 din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozit prin reţinere la sursă în baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal în cazul veniturilor plătite contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea în mod individual (beneficiarilor persoane fizice), în baza următoarelor tipuri de contracte încheiate în formă scrisă: contracte de comision, mandat comercial şi de consignaţie, calificate drept contracte civile după data de 1 octombrie 2011, precum şi în cazul contractului de agent.

(2) Plătitorii de venit persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată în cazul veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate cu contribuabili înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie ce desfăşoară activităţi economice sau exercită profesii libere, în mod individual.

Text nou.

Motivare M.F.P. – Modificările şi completările referitoare la impozitul pe venit vizează clarificări privind situaţiile în care plătitorii de venituri au sau nu obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plăţi anticipate din veniturile prevăzute la art. 52

alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, în sensul că:

- plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 52 din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozit prin reţinere la sursă în baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal în cazul veniturilor plătite contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea în mod individual, în baza următoarelor tipuri de contracte încheiate în formă scrisă: contracte de comision, mandat comercial şi de consignaţie, calificate drept contracte civile după data de 1 octombrie 2011, precum şi în cazul contractului de agent;

- plătitorii de venit persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată în cazul veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, altele decât contractele de comision, mandat comercial şi de consignaţie, precum şi contractul de agent, încheiate cu contribuabilii

înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie ce desfăşoară activităţi economice sau exercită profesii libere, în mod individual;

- plătitorii de venit persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată, dacă efectuează plăţi către: asocierile fără personalitate juridică ori persoane juridice care aplică principiul transparenţei fiscale, potrivit legii, sau persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii.

5. Clarificări privind plătitorii de venit persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată dacă efectuează plăţi

Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 -  5. Punctul 662 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„662. Plătitorii de venit persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată dacă efectuează plăţi către:

- asocierile fără personalitate juridică ori persoane juridice care aplică principiul transparenţei fiscale, potrivit legii;

- persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii.”

Textul modificat:

662. Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în derulare la data de 1 octombrie 2011, altele decât cele pentru care la data respectivă erau aplicabile prevederile art. 52 din Codul fiscal, şi care sunt calificate drept contracte civile începând cu data de 1 octombrie 2011, obligaţiile privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului reprezentând plăţi anticipate sunt cele în vigoare la data plăţii veniturilor respective.

6. Eliminarea obligaţiei contribuabilului de determinare a câştigului net trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 -  6. După punctul 1442, se introduce un nou punct, punctul 1442.1, cu următorul cuprins:

„1442.1. Pentru câştigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2013 nu se aplică prevederile punctului 1442.”

Text nou.

Motivare M.F.P. – Modificările şi completările referitoare la impozitul pe venit vizează eliminarea obligaţiei contribuabilului de determinare a câştigului net trimestrial/pierderii nete trimestriale din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, precum şi de a calcula şi vira impozitul reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, pe baza declaraţiei de impunere trimestrială, pentru câştigurile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2013.

7. Clarificarea tratamentului fiscal în cazul contribuabililor care au ca obiect de activitate colectarea şi valorificarea de deşeuri şi obţin ocazional şi venituri din valorificarea celorlalte bunuri mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii

Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 – 7. La punctul 152, liniuţa a treia se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- veniturile obţinute din valorificarea deşeurilor prin centrele de colectare a deşeurilor de

metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea; cu următoarele excepţii:

a) partea din venituri finanţată din fonduri publice în cazul bunurilor mobile care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice care sunt venituri neimpozabile;

b) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către contribuabilii care au ca obiect de activitate colectarea şi

valorificarea de deşeuri; în acest caz nu sunt aplicabile prevederile art.53 alin.(2) şi art.79, veniturile respective fiind considerate venituri din activităţi independente şi supuse impunerii potrivit regulilor proprii acestei categorii, respectiv cap.II „Venituri din activităţi independente”.”

Text modificat

152. În aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, în această categorie se includ, de exemplu, următoarele venituri realizate de persoanele fizice:

- veniturile obţinute din valorificarea deşeurilor prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea; fac excepţie veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor, prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice care sunt venituri neimpozabile.

Motivare M.F.P. – Modificările şi completările referitoare la impozitul pe venit vizează clarificarea tratamentului fiscal în cazul contribuabililor care au ca obiect de activitate colectarea şi valorificarea de deşeuri şi obţin ocazional şi venituri din valorificarea celorlalte bunuri mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, acestea reprezentând venituri din activităţi independente care sunt supuse impunerii potrivit regulilor proprii acestei categorii, respectiv cap.II „Venituri din activităţi independente”, fără a fi aplicabile prevederile art.53 alin.(2) şi art.79 din Codul fiscal.

Referinţe legislative:

http://www.mfinante.ro, secţiunea „Transparenţă decizională”.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu