Termenul iniţial de depunere la Fisc a următoarelor obligaţii fiscale era 25 august, însă această zi este nelucrătoare, iar, în acest caz, termenul se amână până la prima zi lucrătoare de după această dată, adică 27 august.

Iată ce obligaţii fiscale trebuie să depunem la Fisc până luni, 27 august, inclusiv:

1. Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal – Formular 311

Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

Formularul 311 se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează, în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Act normativ util:

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 418/2012.

Descarcă Formularul 311! Click AICI!

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

2. Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2012

Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora sunt obligaţi să plătească această contribuţie.

Act normativ util:

* art. 1 şi art. 5 (8) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011.

3. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Din categoriile de contribuabili fac parte plătitorii de următoarele venituri:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili.

Acte normative utile:

* Codul Fiscal, art. 52 alin. (3);

* pct. 61-662 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004.

4. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

Acte normative utile:

* art. 40 Legea nr. 263/2010;

* art. 27 alin. 1 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobată prin H.G. 257/2011.

5. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – lunar sau alte termene – Formular 100 (Format electronic – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html)

Trebuie să depună această declaraţie contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

Acte normative utile:

* Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 , modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 73/2011

* Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 70/2012.

Descarcă Formularul 100! Click AICI!

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

6. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112 pentru luna precedentă (iulie 2012)

Contribuabilii care trebuie să depună această declaraţie sunt următorii:

– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 2963 lit. e)

– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; (art. 2963 lit. f)

– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. (art. 2963 lit. g)

Acte normative utile:

* Codul Fiscal art. 29619 ;

Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010.

*) Potrivit art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificată, se abrogă la data intrării în vigoare a ordinului comun prevăzut la art. 296 19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Noul Formular 112, aprobat prin Ordinul MFP nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 600/2012.

Descarcă-l de-aici!

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

Citeşte mai mult despre noul Formular 112:

Noutăţi privind depunerea declaraţiei unice 112. Vezi care sunt!

7. Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – Formularul 224 pentru luna precedentă (iulie 2012)

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România au obligaţia de a depune la Fisc acest formular.

Acte normative utile:

* Codul Fiscal art. 60 alin. (2) ;

* Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012.

Descarcă Formularul 224! Click AICI!

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

8. Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300 (Format electronic – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html)

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal vor depune această declaraţie. Formularul poate fi depus lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular).

Acte normative utile:

* Codul Fiscal art.1562 alin. (1) ;

* Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3665/2011.

Descarcă Formularul 300! Click AICI!

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

9. Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301 (Format electronic: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/301.html)

Cine depune această obligaţie?

Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

Acte normative utile:

* Codul Fiscal art. 1563 alin. (2)

* Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr 75/2010, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 30/2011.

Descarcă Formularul 301! Click AICI!

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

10. Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută – Formularul 390 VIES

Vor depune această declaraţie contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul Fiscal.

Acte normative utile:

* Codul Fiscal art. 1564;

* Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr . 76/2010, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3162/2011.

Descarcă Formularul 390 VIES! Click AICI!

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

10. Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (lună, trimestru etc.) – Formularul 394

Perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 1561 din Codul Fiscal.

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300).

Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Din categoriile de contribuabili fac parte:

* Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din Codul Fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1).

* Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Act normativ util:

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3596/2011.

Descarcă Formularul 394 Click AICI!

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here