În Monitorul Oficial, Partea I nr. 684/31.07.2020  a fost publicat   Ordinul Ministerului Culturii nr. 3037/2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (denumit în continuare Ordinul nr. 3037/2020 ), dispozițiile   ordinului respectiv fiind în vigoare de la 31.07.2020[1].

De menționat că Ordinul nr. 3037/2020 are un număr de trei anexe (Anexele nr. 1-3) care fac parte integrantă din ordinul respectiv.

Ordinul nr. 3037/2020 reglementează modalitatea de realizare și formatele necesare comunicării notificării prealabile și emiterii acordului scris, prevăzut la art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991[2] privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în cazul construcțiilor monument istoric și al construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, asupra cărora se execută lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) din aceeași lege[3].

Potrivit art. 2 alin. 2 din Ordinul nr. 3037/2020, în cazul construcțiilor monument istoric și al construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii și în baza acordului scris al acestui serviciu public deconcentrat, care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

Acordul scris prevăzut la art. 2 alin. 2 din Ordinul nr. 3037/2020 se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, iar la depășirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

Ce trebuie să cunoaștem referitor la notificarea prealabilă?

În cazul în care proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului având regimul juridic prevăzut la art. 1 alin. 2 din Ordinul nr. 3037/2020 și/sau împuterniciți ai acestora (denumiți în continuare beneficiari), intenționează să execute lucrări care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceștia au obligația depunerii unei notificări prealabile, conform modelului din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3037/2020, împreună cu documentația aferentă enumerată în cadrul acestei anexe, concomitent la direcția județeană pentru cultură, respectiv a municipiului București, precum și la primăria în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenției.

Notificarea prealabilă și documentația aferentă, prevăzute mai sus, se pot depune și în format electronic la adresele și în condițiile comunicate de către serviciile publice deconcentrate.

Ce trebuie să cunoaștem referitor la acordul scris?

Potrivit art. 2 alin. 3 din Ordinul nr. 3037/2020, serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii analizează notificarea prealabilă și documentația depusă și decide, după caz, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 [4], republicată, cu modificările și completările ulterioare:

a) emiterea acordului scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3037/2020, care va cuprinde condițiile și termenele de executare a lucrărilor, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

  1. dosarul este complet;
  2. lucrările ce urmează a fi executate se încadrează în categoriile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. lucrările ce urmează a fi executate nu sunt în măsură să modifice structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor;

b) comunicarea către beneficiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3037/2020, a faptului că nu poate fi emis acordul scris, atunci când nu sunt întrunite condițiile de la lit. a), sau a faptului că lucrările nu se pot realiza fără autorizație de construcție, după caz.

În situația în care serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii consideră necesară completarea/clarificarea unor elemente din documentația aferentă notificării prealabile, va solicita, în scris, această completare beneficiarului, cu condiția respectării termenului prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În funcție de regimul juridic de protecție a imobilului, precum și de natura și de complexitatea lucrărilor pentru care se solicită emiterea acordului scris, serviciul public deconcentrat poate solicita completarea documentației cu documente elaborate de către specialiști sau experți atestați de Ministerul Culturii, cu stabilirea unui termen scurt de completare, cu respectarea termenului general de 30 de zile prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În funcție de regimul juridic de protecție a imobilului, precum și de natura și de complexitatea lucrărilor pentru care se solicită emiterea acordului scris, serviciul public deconcentrat poate solicita punctul de vedere al comisiilor de specialitate/secțiunilor acestora în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, după caz, cu privire la emiterea acordului scris, cu condiția încadrării în termenul general prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care pentru clarificarea unor elemente din documentația aferentă notificării prealabile serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii consideră necesară constatarea pe teren a situației faptice, va solicita beneficiarului permiterea accesului în imobilul care face obiectul notificării prealabile, cu respectarea termenului general de 30 de zile prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acordul scris sau, după caz, comunicarea prevăzută la art. 2 alin. 3 din Ordinul nr. 3037/2020 va fi emisă în trei exemplare originale, după cum urmează:

a) un exemplar va fi comunicat beneficiarului;

b) un exemplar va fi comunicat primăriei în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenției;

c) un exemplar în vederea arhivării de către serviciul public deconcentrat.

Acordul scris sau, după caz, comunicarea prevăzută la art. 2 alin. 3 din Ordinul nr. 3037/2020, în funcție de condițiile tehnice deținute de către serviciul public deconcentrat, se poate emite și transmite beneficiarului și primăriei în a cărei rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenției, în format electronic, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

În vederea aplicării dispozițiilor prezentului ordin și în scopul reducerii numărului de cazuri în care sunt necesare completări ale documentației, directorul executiv al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii poate afișa la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia un ghid cu exemple și modele de completare a notificărilor prealabile și a documentației aferente.

Serviciile publice deconcentrate comunică, periodic, la solicitarea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, situația privind acordurile scrise sau, după caz, comunicările emise, conform Ordinului nr. 3037/2020.

Acordul scris prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. a)  din Ordinul nr. 3037/2020 este valabil 24 de luni de la data emiterii.

[1] Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului nr. 3037/2020.

[2]  Art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991:În cazul construcțiilor monument istoric și al construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural și în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

[3]  Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991:Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor amplasate în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcții cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentații de urbanism aprobate:

a) lucrări de reparații și/sau întreținere la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor și care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:

(i) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare și restaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul autorității administrației publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz;

(ii) lucrări de reparații minore la finisaje exterioare cu condiția să se păstreze materialul, culoarea și textura finisajului;

(iii) lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelor exterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multe intervenții de reparații;

(iv) reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiția să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;

b) lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum și înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor;

c) lucrări de reparații și înlocuiri la pardoseli;

d) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare;

e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și ale coșurilor de fum aferente, păstrându-se forma, dimensiunile și materialele acestora;

f) reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare și care nu modifică concepția spațială interioară;

h) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;

i) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

[4]             Art. 11 alin. (5) din Legea nr. 50/1991:Acordul scris prevăzut la alin. (4) se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării, iar la depășirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here