Ordinul nr. 3011 din 21 Iulie 2020, privind modificarea anexei nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“ la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 0651 din 23 iulie 2020

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 0651 din 23 iulie 2020

Prin Ordinul ANAF nr. 3011/2020, se reglementează modul de declarare a bonificației de 10% acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor mijlocii plătitori de impozit pe profit, ce au beneficiat de reducerea impozitului, și a bonificației de 5% pentru plătitorii de impozit pe profit mari contribuabili.

Ordinul reglementează completarea căsuței de bonificație în formularul 100 Declarație la bugetul de stat, depus pentru obligațiile trimestrului 1/2020, dacă plata impozitului s-a efectuat până în data de 25 aprilie 2020.

Chiar dacă nu s-a utilizat termenul de retroactiv sau rectificare, pentru a se aplica prezentul act normativ, contribuabilii ce au beneficiat de facilitate, trebuie să depună declarație rectificativă la Declarația 100 pentru trimestrul 1/2020.

Începând cu data de 25 iulie 2020, devine funcțional în formă oficială Registrul electronic pentru evidența zilierilor.

Persoanele interesate să angajeze zilieri vor obține un nume de utilizator și o parolă eliberate de ITM în baza unei cereri. Cererea se poate depune la sediul ITM sau se poate transmite electronic, prin e-mail. Ordinul analizat enumeră elementele minime ale cererii.

Cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

 • Împuternicire, dacă persoana solicitantă nu este reprezentantul legal;
 • Copie act identitate reprezentant legal sau împuternicit;
 • Copie CUI;
 • Copie act constitutiv sau act de înființare;
 • O declarație pe propria răspundere, dacă documentele se transmit prin e-mail.

Registrul se completează în format electronic de către una sau mai multe persoane împuternicite, prin aplicația ”Inspecția muncii”.

Completarea se realizează în ordine cronologică, cu toți zilierii care prestează activități cu caracter ocazional, cu următoarele date:

 • Datele beneficiarului;
 • Date privind locul desfășurării activității;
 • Date de identificare zilier și ocupația;
 • Data și ora începerii activității zilierului;
 • Număr de ore lucrate pe zi de către zilier;
 • Remunerația brută pe zi, respectiv remunerația netă, cu confirmarea acordării către zilier;
 • Dovada instruirii SSM.

Ca și regulă generală, Registrul zilierilor se completează zilnic, înainte de începerea activității. Prin excepție, registrul se completează lunar, tot înainte de începerea activității, pentru mai multe categorii de zilieri cum sunt:

a) Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice;

b) Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semilibe

Notă: eventualele erori din Registru se corectează la data constatării acestora.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here