Ministerul Afacerilor Interne a publicat noile proceduri pentru simplificarea procesului de înmatriculare, înregistrare și radiere a vehiculelor, operațiuni care se vor face printr-un simplu document.

Astfel, proiectul postat pe pagina MAI prevede ca în cazul înmatriculărilor, pentru care solicitantul trebuia să depună cerere, fișa de înmatriculare a vehiculului, cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie, documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului, dar și alte acte (de la literele a)-n), se vor cere acum mai puține documente.

ART. 7 – (1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente:

a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;

b) dovada înregistrării în evidenţa organului fiscal al autorităţii administrației publice locale în a cărei rază de competenţă proprietarul sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidenţa organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;

c) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau plăcuțele cu număr de înmatriculare a căror combinație a fost păstrată anterior, în condițiile prevederilor art. 27 alin. (1);

d) procura specială în formă autentică, după caz.

De asemenea, pentru autorizația de circulație, sunt prevăzute mai puține documente la dosarul depunerii.

ART. 16 – (1) Autorizaţia de circulaţie provizorie se eliberează în baza depunerii următoarelor documente:

a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;

b) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;

b1) documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;

Proiectul prevede și prevederi noi, în cazul eliberării unor plăcuțe noi de înmatriculare ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării.

ART.271- (1) Eliberarea unei/unor noi plăcuțe cu număr de înmatriculare, ca urmare a pierderii, deteriorării sau furtului, se face în baza depunerii următoarelor documente:

a) cererea solicitantului;

b) dovada plății contravalorii plăcuței/plăcuțelor cu numărul de înmatriculare;

c) actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul persoanei juridice, în original și în copie;

d) plăcuța/plăcuțele deteriorate ori, după caz, declarația de pierdere sau dovada declarării furtului acesteia/acestora emisă de către autorități competente;

e) procura specială în formă autentică, după caz.

(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

La finalul proiectului, este atașată Anexa care cuprinde cereea-tip pentru eliberarea documentelor sus-menționate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here