Speță contabilă. Bună ziua. O firmă din România are contracte pentru servicii de consultanță în tehnologia informație cu parteneri externi. Întrebarea este dacă, în acest caz, este suficient ca furnizorii externi de servicii IT să emită un raport de activitate cu orele lucrate pe care îl anexează la factură. Pentru o contabilitate corectă a firmei din România, mai sunt necesare și alte documentații? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Justificarea prestării serviciilor de consultanță trebuie să aibă în vedere analiza părților implicate, analiza serviciilor prestate și elementele de recunoaștere a cheltuielilor și veniturilor în temeiul documentelor justificative care atestă realitatea prestării acelor operațiuni.
  1. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal arată că justificarea prestărilor efective de servicii se realizează prin: situații de lucrări, procese-verbale de recepție, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piață sau orice alte documente corespunzătoare.
  2. Probarea prestării serviciilor de consultanță urmărește în fapt să califice cheltuielile făcute ca fiind în interesul beneficiarului și în scopul desfășurării activității economice. Analiza elementelor probante dorește să elimine orice discuție referitoare la disimularea realității prin crearea aparenței existenței unei operațiuni care în fapt nu există.
  • Serviciile trebuie să fie prestate în  baza unui contract încheiat între părți sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege. Din contractul între părți trebuie să rezulte cu precizie serviciile executate, condițiile, locul de prestare al serviciilor, documentele care se emit la recepția lucrărilor/serviciilor de către beneficiar etc.
  • Serviciile trebuie să fie efectiv prestate. Justificarea prestării efective se realizează în funcție de natura serviciilor cu documente justificative menite să demonstreze realitatea prestării efective. Documentele pot demonstra că prestarea este reală și onestă, având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, precum și specificul activității.
  • Serviciile trebuie să fie necesare societății beneficiare. Societatea beneficiară trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităților desfășurate. Practic, justificarea necesității va corela obiectivele contractului cu contextul general avut în vedere de societatea beneficiară. Cu alte cuvinte, se poate deduce principiul potrivit căruia, serviciile sunt necesare societății beneficiare dacă cheltuielile sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, potrivit specificului acesteia.
  1. În interesul unei bune practici contabile, în opinia autorului, o scurtă examinare a înscrisurilor care justifică prestarea serviciilor, poate fi direcționată prin prisma prezumției de legalitate și veridicitate.
  • Prezumția de legalitate presupune că operațiunile menționate în documentele emise de părți, în baza contractului, descriu faptele în mod sincer și onest, cu respectarea reglementărilor aplicabile. Cu alte cuvinte, documentele care justifică prestarea serviciilor sunt considerate legale. Altfel spus, documentația care stă la baza înregistrărilor din contabilitate respectă condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
  • Prezumția de veridicitate (prezumția de temeinicie sau prezumția de adevăr) presupune că operațiunile menționate în documentele emise de părți, în baza contractului, descriu faptele în mod real, cu redarea întocmai a adevărului faptic. Starea de fapt consemnată în cadrul înscrisurilor care justifică prestarea serviciilor este conformă cu realitatea de la care se referă. Altfel spus, documentația reflectă în mod real ceea ce a stabilit emitentul acesteia.
  1. În speța dată, definim o listă exemplificativă a elementelor de probă, prin prisma prezumției sale de legalitate și veridicitate. În acest sens, putem vorbi despre: comanda de lucru, rapoarte privind execuția comenzii, rapoartele de activitate cu orele lucrate, procesele verbale de recepție, orice alte documente care pot justifica prestarea serviciilor. În opinia autorului, aceste documente constituie mijloace de probă ce pot fi utilizate în susținerea legalității și temeiniciei prestării serviciilor de consultanță. În concluzie, bunele practici contabile trebuie orientate către prudență și minimizarea riscurilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here