În Monitorul Oficial, Partea I nr. 551/25.06.2020 a fost publicată  Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (denumită în continuare Legea nr. 87/2020), dispozițiile legii respective fiind în vigoare de la 28.06.2020.

Astfel, prin articolul unic al Legii nr. 87/2020 Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1/05.01.1998, cu modificările și completările ulterioare, s-a modificat după cum urmează:

 1. La articolul 24, alineatul (3) s-a modificat și are în prezent următorul cuprins[1]:

„(3) Terenurile aferente construcțiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producție, de fostele asociații economice intercooperatiste, de fostele organizații și entități ale cooperației de consum, indiferent de denumirea acestora, precum și ale altor construcții aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deținători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) sunt deținători de construcții de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și a plății impozitelor și taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate.

 1. La articolul 27 alineatul (2 indice 3), partea introductivă și litera b) s-au modificat și au în prezent următorul cuprins[2]:

„(2 indice 3) În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

. . . . . . . . . .

b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor;”.

[1] În urma modificărilor survenite urmare a adoptării Legii nr. 87/2020, art. 24 din Legea nr. 18/1991 are în prezent următorul conținut: (1) Terenurile situate în intravilanul localităților, care au fost atribuite de cooperativele agricole de producție, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptățite, pentru construcția de locuințe și anexe gospodărești, pe care le-au edificat, rămân și se înscriu în proprietatea actualilor deținători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foștii proprietari.

(1 indice1) Suprafața terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producție, consiliul popular sau primăria din localitatea respectivă.

(2) Foștii proprietari vor fi compensați cu o suprafață de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, în extravilan, acceptată de ei, iar, dacă nu mai există teren, se vor acorda despăgubiri.

(3) Terenurile aferente construcțiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producție, de fostele asociații economice intercooperatiste, de fostele organizații și entități ale cooperației de consum, indiferent de denumirea acestora, precum și ale altor construcții aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deținători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) sunt deținători de construcții de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și a plății impozitelor și taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate.

[2] În urma modificărilor survenite urmare a adoptării Legii nr. 87/2020, art. 27 din Legea nr. 18/1991 are în prezent următorul conținut:(1) Punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptățiți nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăților pe temeiul schiței, amplasamentului stabilit și întocmirea documentelor constatatoare prealabile.

(1indice 1) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptățite se constată că numele, prenumele sau inițiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, față de numele și prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele și prenumele persoanelor conform actelor de identitate și vor fi însoțite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverințe semnate de către președintele comisiei locale și secretarul unității administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie.

(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de către vecini, le consemnează în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare și înaintează documentația comisiei județene sau prefectului pentru validare și, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate.

(2 indice 1) Proprietarii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari și moștenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.

(2 indice 2) În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foștii proprietari iar aceștia dețineau la acel moment adeverințe de proprietate și aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare-cumpărare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiției pentru constatarea nulității absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

(2 indice 3) În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanții figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

(3) Pentru terenurile aflate în exploatarea societăților agricole de tip privat, constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, comisiile locale și cele județene, în termen de 12 luni, vor efectua toate operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) și vor elibera titlurile de proprietate.

(4) Membrii și conducerea acestor societăți agricole au obligația de a solicita imediat comisiilor locale să efectueze operațiunile prevăzute la alineatul precedent, iar comisiile județene, să solicite eliberarea titlurilor de proprietate.

(4 indice 1) Primarul va afișa lunar suprafața constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum și suprafața rămasă în rezerva comisiei locale.

(5) Încălcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desființarea, de drept, a societăților agricole în cauză.

(6) La desființarea cooperativei agricole de producție, o comisie de lichidare constituită în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriei, va proceda în termen de 9 luni de la desființarea cooperativei, la realizarea activului și la plata pasivului, în condițiile prevăzute de lege.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

13 COMENTARII

 1. Bună seara dna.Madalina Moceanu
  Am luat cunoștință de legea 87/2020 și v.as ruga frumos să imi confirmați sau infirmati, dacă pentru terenul aferent construcției unui spatiu comercial-cumpărat de la Sc Onsal Onesti, divizată din Sc Onedil Onești denumire luată după revoluție urmare a privatizării fostei Regii Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă-pot face cerere de constituire a dreptului de proprietate conform legii 87/2020!!!???
  Mulțumesc!

 2. Buna ziua am un teren și vreau sa l trec din agricol in intravilan și am înțeles ca pe lingă alte costuri trebuie plătit la APIA foarte mult de parca l as cumpara de la ei , vreau sa întreb cind intra in vigoare legea cu reducerea de 10 ori mai puțin . Va multumesc .

 3. Bună ziua ,
  Vă rog frumos să îmi spuneți , dacă eu am depus la Primărie , dosarul cu toate actele necesare obținerii titlului de proprietate asupra terenului aferent construcțiilor ( casa fiind cumpărată în baza legii 112/1995) , și mi s-a spus că totul este în regulă , ce mai urmează de făcut ?
  Mi s-a spus că se va discuta într-o comisie la Primărie , apoi că va fi trimis la Prefectura județului . După ce ajunge la Prefect , se întoarce decizia de punere în posesie la Primărie și se poate elibera titlul în baza a ceea ce scrie în lege , sau trebuie elaborate norme metodologice de aplicare , separate , pentru legea 87/2020 , și mai trebuie să aștept ?
  VĂ MULȚUMESC !

 4. Bună ziua… Vă adresez aceeași întrebare… Când încep demersurile pentru a intra în posesia curții și grădinii în baza legii 87 din iunie 2020? Vă mulțumesc!

 5. Bună ziua, bunica are casa +gradina, de putin timp am aflat ca, gradina este in posesia statului, am fost sa ne interesam sa luam titlu de proprietate pentru gradina prin legea 87/2020 dar, de la primărie ni sa spus ca nu se poate ca nu exista metodologia legii. Ce ne sfătuiți sa facem?

  • Buna seara!

   Urmariti site-ul altor primarii sa observati ce acte trebuie sa depuneti si eu va sfatuiesc sa depuneti cererea impreuna cu actele, primaria trebuie sa va raspunda. In caz contrar, ii puteti actiona in judecata!

   Av. Madalina Moceanu
   Baroul Bucuresti

 6. Buna ziua, detin o proprietate in Timisoara la curte comuna – suntem 4 locatari avand nr diferite la casa; la nr 55 locuim 2 familii iar la 57 alte 2 familii. Am cumparat locuinta de la proprietarul care a obtinut-o in baza legii 112/1995.Curtea si terenul atribuit anexelor
  gospodaresti are 624m, gradina are 5113mp; fiecare proprietar avand o cota individuala din curte si gradina. Locatarii de la nr 57 sunt proprietari pe cota lor individuala de curte inca din 1995. Atat eu cat si fam de la nr 55 nu suntem inca proprietari pe cota individuala de curte. Toate fam am depus actele la Primaria Timisoara inca din iulie 2020 in baza legii 87/2020; cei de la 55 si pt teren cu partea de curte + anexe gospodaresti iar pt gradina toti locatarii. Am primit raspuns de la Comisia fond funciar din cadrul primariei Timisoara ca terenul apartine statului roman-primaria Timisoara si nu face obiectul legii la care fac referire-adica legea87/2020 si nefiind constructie pe teren. Dosarele depuse au tot istoricul despre caselor, curte si gradina- fiind confiscat in 1977. Am depus contestatie fiind 2 lucruri diferite:1. pe terenul de curte sunt construite casele si anexele gospodaresti si nu e teren fara constructii si noi cei de la 55 am primit raspuns ca si acel teren este fara constructie..si apartine statului roman..ori nu e normal si firesc ca o parte sa fie deja proprietatea vecinilor si noi cei de la 55 – nu poata fi atribuit titlu de proprietate, si gradina care normal si firesc nu are constructie. In cazul in care vom primi raspuns nefavorabil, ce ne sfatuiti sa facem? Multumim

 7. Buna ziua,
  Sunt detinatorul unor constructii edificate de catre o asociatie intercooperatista.Am facut cerere de constituire drep de proprietate asupra terenului aferent acestora,conf. Legii nr.87/2020, catre primarie .Raspunsul n-a fot unul clar de respingere ci mai mult de informare si anume ca -terenul este in proprietatea comunei si din acest motiv nu indeplineste una din conditiie stipulate de lege. Am contestat la Institutia Prefectului iar raspunsul a fost ca autoritatea locala nu este subordonata prefecturii si ca atare nu poate dispune obligarea acesteia la solutionarea cererii. In aceasta stuatie , pot face actiune in instanta? Daca da, care este instanta competenta sa solutioneze astfel de cauze?

  Va muitumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here