Speță contabilă. Bună ziua. Care este tratamentul fiscal aplicat cheltuielilor făcute în favoarea acționarilor firmei, la calculul impozitului pe profit aferent datei de 30 iunie 2020? Vă mulțumesc.

Opinie.

 1. Potrivit art. 19 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, precum şi pierderile fiscale care se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală.
 2. În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru calculul rezultatului fiscal contribuabilii sunt obligați să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 82/1991, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, veniturile neimpozabile potrivit art. 23 din Legea nr. 227/2015, deducerile fiscale, elementele similare veniturilor, elementele similare cheltuielilor, cheltuielile nedeductibile, potrivit art. 25 din Legea nr. 227/2015, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal, după caz.
 3. Formule de calcul:
 • Rezultat contabil = Venituri – Cheltuieli
 • Rezultat fiscal = Rezultat contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale + Elemente similare veniturilor – Elemente similare cheltuielilor – Pierderea fiscală reportată
 • Impozit pe profit = Profit impozabil × Cota de impozit %
 1. Pentru a fi deductibile la calculul rezultatului impozabil, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale cumulative:
 • să fie înregistrate în contabilitate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
 • să fie efectuate în scopul desfășurării activității economice (să existe o legătură de cauzalitate, de dependență, conexiune, între cheltuiala efectuată și activitatea economică a societății);
 • să existe documente justificative care probează realitatea faptei și realizarea cheltuielii;
 • cheltuiala să nu fie încadrată în mod expres prin lege ca fiind cheltuială nedeductibilă sau cheltuială deductibilă limitat.
 1. Prevederile art. 25 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, arată că, la calculul rezultatului impozabil, nu sunt deductibile cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii.
 2. Potrivit punctului 17 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dat în aplicarea art. 25 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015, sunt considerate cheltuieli făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, fără a se limita la acestea, următoarele: a) bunurile, mărfurile şi serviciile acordate acţionarilor sau asociaţilor, precum şi lucrările executate în favoarea acestora; b) cheltuielile cu chiria şi întreţinerea spaţiilor puse la dispoziţie acestora. 
 3. În plus, față de prevederile art. 25 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015, se adaugă și prevederile art. 114 alin. (2) lit. h) și lit. i) din Codul fiscal, în categoria veniturilor din alte surse se includ și: bunurile şi/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia; suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la acesta, peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri ori servicii. Contribuabilii care obţin venituri din alte surse nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut. Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final. Impozitul reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here