Telefon achiziționat de firmă cu reducere integrală

Speță contabilă. Bună ziua. Un SRL microîntreprindere, neplătitoare de TVA, a achiziționat în anul 2020 un telefon mobil, operatorul de telefonie acordând în acest caz o reducere de 100%. Un telefon similar are o valoare de aproximativ 5.000 lei. Vă rog să mă ajutați cu înregistrările contabile. Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Conform prevederilor pct. 75 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,,75. – (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel: d) la valoarea justă – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. (..) (2) Valoarea justă a activelor se determină, în general, după datele de evidenţă de pe piaţă, printr-o evaluare efectuată, de regulă, de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. (..)”.
  3. Potrivit prevederilor pct. 76 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,76. – (1) Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor. Atunci când achiziţia de produse şi primirea reducerii comerciale sunt tratate împreună, reducerile comerciale primite ulterior facturării ajustează, de asemenea, costul de achiziţie al bunurilor. (1^1) Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziţie acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziţionate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul 758 „Alte venituri din exploatare”) în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în avans (contul 475 „Subvenţii pentru investiţii”), în cazul imobilizărilor corporale şi necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit şi pierdere pe durata de viaţă a imobilizărilor respective. (2) Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terţi.  (2^1) În cazul în care informaţiile deţinute nu permit corectarea valorii stocurilor, potrivit alin. (2), reducerile menţionate la acel alineat se reflectă, de asemenea, pe seama contului 609 „Reduceri comerciale primite”.    
  4. Prevederile HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe arată: ,,Art. 1. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei. (2) Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.
  5.  Operațiunile contabile:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează achiziția de telefon 214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A) = 4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) valoarea justă a telefonului
2 Se înregistrează amortizarea telefonului, pe o perioadă de 3-5 ani, conform procedurii aplicabile 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (A) = 2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P) Valoarea amortizării lunare
3 Se înregistrează reluarea venitului în avans la venit curent, pe o perioadă de 3-5 ani, conform procedurii aplicabile 4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) = 7588. Alte venituri din exploatare (P) Concomitent cu amortizarea telefonului

 

  1. Potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe în vigoare, aparatele telefonice sunt încadrate în grupa 3.2.2 și se amortizează pe o perioadă de 3-5 ani.
  2. Documentele justificative: documente care probează achiziția telefonului, oferte care pot proba valoarea justă, alte documente emise de operatorul de telefonie.
  3. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  4. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile pentru toate operaţiunile efectuate, respectiv înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă drept contravenție care se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here