Speță contabilă. Bună ziua. SC Covrigul SRL a construit în regie proprie o clădire. Lucrările de construcții au început în ianuarie 2020 și s-au finalizat în iunie 2020. Construcția a presupus o sumă considerabilă de disponibilități (salarii, materiale, amenajare a amplasamentului, proiectare, autorizații, costurile administrative, costuri de regie etc.). Construcția va fi utilizată strict pentru interesul propriu al firmei. Vă rog să mă ajutați cu înregistrările contabile pentru recepția unei clădiri construită de firmă în regie proprie. Vă mulțumesc.

Opinie

1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.

2. Speța în cauză tratează recepția unei clădiri construită de firmă în regie proprie. Prevederile instituite de pct. 8 subpct. 7, pct. 58, pct. 226, pct. 231 alin. (3) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare se aplică în speță.

3. Conform prevederilor pct. 8 subpct. 7 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, referitor la reglementarea principiului prudenței aplicat de o societate, se stabilesc următoarele: ,,8. – În înţelesul prezentelor reglementări se aplică următoarele definiţii: 7. cost de producţie înseamnă preţul de achiziţie al materiilor prime şi al materialelor consumabile şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului în cauză. Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie, costul proiectării produselor, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. (..) În costul de producţie al bunului se include o proporţie rezonabilă din cheltuielile de regie fixe sau variabile atribuibile indirect bunului în cauză, în măsura în care acestea se referă la perioada de producţie. (..). În costul de producţie nu se includ costurile de distribuţie;

4. Conform prevederilor pct. 58 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, referitor la reglementarea principiului prudenței aplicat de o societate, se arată că: ,,58. – (1) Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie. Elementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. (..)

5. Conform prevederilor pct. 226 alin. (1) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, referitor la reglementarea principiului prudenței aplicat de o societate, se stabilesc următoarele: ,,226. – (1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.

6. Conform prevederilor pct. 226 alin. (2) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, referitor la reglementarea principiului prudenței aplicat de o societate, se prevăd următoarele: ,,(2) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia, sunt: a) costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcţia imobilizării corporale; b) cheltuieli materiale; c) costurile de amenajare a amplasamentului; d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare; e) costurile de instalare şi asamblare; f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor;  g) costurile de testare a funcţionării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului). Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare şi veniturile menţionate mai sus se înregistrează distinct, în funcţie de natura acestora, diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcţie (articol contabil 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” = 722 „Venituri din producţia de imobilizări corporale”);  h) onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor, precum şi comisioanele achitate în legătură cu activul etc. 

7. Conform prevederilor pct. 226 alin. (3) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, referitor la reglementarea principiului prudenței aplicat de o societate, se stabilesc următoarele: ,,(3) Exemple de costuri care nu sunt costuri ale unui element de imobilizări corporale sunt: a) costurile de deschidere a unei noi instalaţii; b) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv costurile în materie de publicitate şi activităţi promoţionale); c) costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou sau cu o nouă clasă de clienţi (inclusiv costurile de instruire a personalului); d) costurile administrative şi alte cheltuieli generale de regie; e) costurile reamplasării sau reorganizării parţiale sau totale a activităţilor entităţii.

8. Conform prevederilor pct. 231 alin. (3) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, referitor la reglementarea principiului prudenței aplicat de o societate, se stabilesc următoarele: ,,231. – (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este, de obicei, acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.

9. Formula de calcul: Costul de producție = materiale directe + energie consumată în scopuri tehnologice + manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie + costul proiectării produselor + cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora + o proporţie rezonabilă din cheltuielile de regie fixe sau variabile atribuibile indirect bunului în cauză, în măsura în care acestea se referă la perioada de producţie.

În costul de producție nu se includ: costurile de deschidere a unei noi instalaţii; costurile în materie de publicitate şi activităţi promoţionale; costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou sau cu o nouă clasă de clienţi, costurile de instruire a personalului, costurile administrative, cheltuieli generale de regie, costurile reamplasării, costurile reorganizării parţiale sau totale a activităţilor firmei.

  1. Documentele justificative în baza cărora se va evidenția în contabilitate valoarea clădirii construită în regie proprie sunt: procesul verbal de recepție a lucrărilor de construcție a clădirii întocmit potrivit prevederilor legale în materie și situațiile de calcul întocmite de către specialiști. Este indicat ca valoarea construcției să fie foarte clar stabilită, la nivel de fiecare element constitutiv.
  2. Operațiunile contabile:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează recepția și punerea în funcțiune a clădirii construită în regie proprie 212. Construcţii (A) = 722. Venituri din producţia de imobilizări corporale (P) Suma ce reprezintă costul de producție, conform proces verbal de recepție a lucrărilor de construcție a clădirii (recepția  la terminarea lucrărilor).

 

  1. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile pentru toate operaţiunile efectuate, respectiv înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă drept contravenție care se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here