Programul lansat în 2017 a suferit, în timp, mai multe modificări şi completări, cele mai recente fiind introduse prin Legea nr. 75/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

În vigoare de la 13 iunie 2020, Legea nr. 75/2020 a fost publicată în Monitorul oficial.

Reţinem principalele noutăţi intruse prin legea semnalată.

Întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie

Prin adăugarea, chiar în titulatura ordonanţei de urgenţă pe care o aprobă legea amintită, a acestei sintagme, Programul va acorda facilităţi de garantare inclusiv pentru întreprindere mică cu capitalizare de piață medie, definită ca fiind întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro.

Plafonul anual al garanţiilor

Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise se stabilește prin lege – şi nu de către Guvern, cum se prevedea în ordonanţa de bază, iar pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 30.000.000.000 lei.

Beneficiari

Prin modificările aduse de Legea nr. 75/2020, beneficiarul programului este operatorul economic care respectă prevederile O.U.G. nr. 110/2017 (în forma actualizată), îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil și de formele de organizare a profesiilor liberale.

Criterii de eligibilitate

Dintre criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de beneficiar le semnalăm pe cele modificate, şi anume faptul că beneficiarul :

– nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei lRiscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

– nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.;”.

– este eligibil conform reglementărilor Băncii Naționale a României.

Restricţii. NU sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, , asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare, tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.

Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Prin legea de aprobare a O.U.G. nr. 42/2020, semnalăm completarea în conformitate cu care solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.

Influenţa incidentelor bancare

Eligibilitatea beneficiarului Programului IMM INVEST ROMÂNIA nu este afectată în cazul în care acesta înregistrează incidente bancare cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora.

Condiţii. Incidentele bancare reglementate mai sus vor fi radiate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 75/2020, din Centrala Incidentelor de Plăți, sub condiția dovedirii, cu bună-credință, a eliberării instrumentelor de plată conform reglementarilor în vigoare și a prezentării certificatului pentru situație de urgență.

Normele de aplicare

În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii nr. 75/2020, Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform modificărilor și completărilor aduse prin prezenta lege.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here