Speță contabilă. Bună ziua. În vederea susținerii cursurilor online, copiii unei școli dintr-un sat vor primi laptopuri prin intermediul unei asociații. Asociația primește contravaloarea laptopurilor în contul bancar și se ocupă de achiziția și distribuția acestora către copilași. Banii sunt primiți de către asociație de la o societate plătitoare de impozit pe profit. Asociația nu este înregistrată în registrul entităților/cultelor.

În acest context, întrebarea este dacă, totuși, societatea care plătește pentru laptopurile copiilor poate beneficia de deducere la calculul impozitului pe profit. Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Sponsorizarea face obiectul de reglementare al Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, se arată că sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării. Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.
  3. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  4. Operațiune contabilă în contabilitatea SRL plătitoare de impozit pe profit:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se reflectă contractul de sponsorizare, sub formă bănească 6584 Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări (A) = 5121. Conturi la bănci în lei (A) Suma din contractul de sponsorizare

 

  1. Din punct de vedere fiscal, tratamentul fiscal aplicat operațiunilor de sponsorizare este reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

,,Art. 25. – (1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum şi taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale.

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:  (..)

i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor; 2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. 

În cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (4^1).  Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. 

  1. În speță, societatea sponsor poate beneficia de deducere la calculul impozitului pe profit, numai dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. În caz contrar, răspunsul este negativ.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here