Măsurile adoptate de Guvern prin Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2020 au ca scop, în principal,  restructurarea obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, cu detalii pe care le semnalăm aici.

Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020, modifică Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

Măsuri pentru prevenirea insolvenţei

Obligaţii principale şi accesorii. Debitorii aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Beneficiari potenţiali. Pot beneficia de acest avantaj debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale.

In restructurare intră şi amenzile. Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Procedura de notificare. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa până la 30 septembrie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare.

ATENŢIE – Prin modificările aduse la O.G. nr. 6/2019, pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, planul de restructurare trebuie să prevadă obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii solicitării de restructurare.

Planul de restructurare şi testul creditorului privat prudent urmează să se facă prin apelarea la un expert independent.

Potrivit O.G. nr. 6/2019, testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât și cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

Plan de restructurare cu anularea unor obligaţii bugetare. 

În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite și 5% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, până la data depunerii solicitării de restructurare.

– În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 30% și 40% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite și 10% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, până la data depunerii solicitării de restructurare.

– În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a unui cuantum cuprins între 40% și 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, debitorul trebuie să achite și 15% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată, până la data depunerii solicitării de restructurare.

Termenul de depunere a solicitării de restructurare. Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 15 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

Prin dispoziţii proprii ale O.U.G. nr. 90/2020:

– debitorii care au depus notificări privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la 29 mai a.c. – data ordonanţei de urgenţă pe care o semnalăm – pot depune cererea de restructurare până la data de 15 decembrie 2020. În acest caz, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscală în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care îl comunică debitorului;

– pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:

  • acestea se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării

sau

  • debitorii pot opta prin cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 martie 2020 și depunerea unei noi cereri până la 15 decembrie 2020.

Prorogare de termene

Prin dispoziţii proprii ale O.U.G. nr. 90/2020:

– se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv termenul pentru încetarea măsurilor fiscale stabilite prin O.U.G. nr. 29/2020, unde, la Art. VII, se prevede:

  • Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.
  • Prin derogare de la prevederile din Codul de procedură fiscală, obligațiile fiscale de mai sus nu sunt considerate obligații fiscale restante.
  • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

– se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 şi care se referă la următoarele dispoziţii:

  • taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale;
  • pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here