Ordonanța de urgență nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial şi prevede că se suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice cu 1.000 de posturi încadrate în categoria funcțiilor contractuale.

„În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, se suplimentează numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice cu 1.000 de posturi încadrate în categoria funcțiilor contractuale, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022”, scrie în textul Ordonanţei.

Ocuparea posturilor se face prin concurs. În termen de 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor se publică anunțul pentru ocuparea acestora.

Pentru a participa la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de două zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant. Iar condițiile specifice se stabilesc pe baza fișei postului, unitar, la propunerea Casei Naționale de Pensii Publice.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îi facă incompatibili cu funcția pentru care candidează;

f)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) CV.

Concursul pentru ocuparea unui post constă în 3 etape succesive: selecția dosarelor de înscriere; proba scrisă, care constă în rezolvarea unui test-grilă şi ainterviul.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here