În aplicarea dispozițiilor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Executivul a aprobat un nou Regulament privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate.

Hotărârea Guvernului nr. 742/2018, prin care se înlocuiește vechiul Regulament aprobat prin H.G. nr. 925/1995, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 828/2018. 

NOU! Specialiștii în construcții vor putea fi găsiți în registre electronice

În vederea gestionării datelor și informațiilor privind specialiștii în construcții atestați, respectiv autorizați, precum și a monitorizării activității acestora, se înființează:

un registru electronic de evidență a verificatorilor de proiecte atestați și, respectiv, un registru electronic de evidență a experților tehnici atestați, gestionate și actualizate periodic de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

un registru electronic de evidență a responsabililor tehnici cu execuția și, respectiv, un registru electronic de evidență a diriginților de șantier, gestionate și actualizate periodic de Inspectoratul de Stat în Construcții. 

Verificarea tehnică a proiectelor

– Se efectuează de către specialist/specialiști cu activitate în construcții atestat/atestați, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor.

– Se realizează prin grija și responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanți și precizate în proiect.

Important de reținut, pentru situațiile des întâlnite în practică :

– verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/administratorului și efectuează verificări numai pentru domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care este atestat, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile.

– răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcției/construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare.

Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor

– cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege.

– se poate realiza și în următoarele situații:

a) intervenții la construcții existente;

b) în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate;

c) la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor;

d) pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție;

e) în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte.

– se realizează de către expert/experți tehnici atestat/atestați, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale, la solicitarea, după caz, a proprietarilor, administratorilor, investitorilor, autorităților cu atribuții de control, instanțelor judecătorești și/sau a altor părți interesate.

DE REȚINUT: Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică se însușesc de către proprietarul/administratorul construcției și stau la baza deciziei de intervenție pentru punerea în siguranță a construcției în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile sau desființarea acesteia, după caz. 

Verificarea calității lucrărilor executate

– Verificarea calității lucrărilor executate la construcțiile noi și la intervențiile la construcțiile existente în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, se efectuează de către:

a) executanți, prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, fiind angajați ai operatorului economic

b) investitori, prin diriginți de șantier autorizați, angajați ai investitorului.

– Persoana fizică atestată sau autorizată nu poate exercita, la aceeași investiție, decât una dintre următoarele activități:

a) verificator de proiecte;

b) expert tehnic;

c) responsabil tehnic cu execuția;

d) diriginte de șantier.

Ai nevoie de H.G. nr. 742/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here