21 Octombrie, 2019

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală: Contribuţii sociale datorate

Cu ceva vreme în urmă am prezentat câteva aspecte generale referitoare la contractul de cesiune a drepturilor de autor (în prima parte a articolului), precum şi câteva aspecte legate de fiscalitatea contractului de cesiune a drepturilor de autor şi, mai precis, aspecte legate de impozitul datorat (în cea de-a doua parte a articolului). La momentul respectiv am arătat faptul că, pe lângă impozit, legat de un contract de cesiune a drepturilor de autor se pot sau nu plăti şi alte contribuţii (CAS, CASS etc.).

În acest articol prezentăm câteva aspecte referitoare la contribuţiile sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, răspunzând în acest fel indirect şi unei cititoare care a formulat pe Forumul LegeStart următoarea întrebare: “Ce contribuţii se plătesc pentru un contract cu drept de autor, de către cine şi cum?”.

Ce prevede Codul fiscal referitor la calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii (CAS) şi la cel de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală? Care sunt excepţiile?

Potrivit art. 29621 alin. 1 din Codul fiscal, următoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz  (…):

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. 1 din Codul fiscal [1] (…).

Reţinem că persoanele prevăzute la art. 29621 alin. 1 din Codul fiscal datorează contribuţii sociale obligatorii pentru veniturile realizate numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit Codului fiscal.

Deducem, aşadar, din textele mai sus amintite că regula este că persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează contribuţie la sistemul asigurărilor sociale, respectiv contribuţie la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. De la această regulă există însă şi anumite excepţii.

Astfel, potrivit art. 29623 alin. 4 din Codul fiscal, persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 29621 alin. 1 din Codul fiscal, deci inclusiv pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează:

- venituri de natura celor menţionate la cap. I (Titlu IX2) şi anume venituri din salarii şi asimilate salariilor;

- venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj;

- venituri din pensii mai mici de 740 lei;

- venituri de natura celor menţionate la art. 29621 alin. 1 lit. a)-d), g) şi h) din Codul fiscal  şi anume venituri în calitate de întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; venituri in calitate de membru al unei întreprinderi familiale; venituri în calitate de persoană cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; venituri din profesii libere; venituri din activităţi agricole; venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. 2 şi 5;

- venituri de natura celor menţionate la art. 52 alin. (1) lit. b)-d) şi anume venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică;

- venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e).

Care este baza de calcul în cazul contribuţiilor sociale în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală?

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS) pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. 1 lit. e din Codul fiscal este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de cinci ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale (art. 29622 alin. 1  din Codul fiscal).

Pentru persoanele prevăzute la art. 52 alin. 1 lit. a din Codul fiscal (aşadar, pentru cele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS) nu poate fi mai mare decât echivalentul a de cinci ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În ceea ce priveşte baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. 1 lit. e din Codul fiscal, este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. 1 lit. f din Codul fiscal, baza de calcul al contribuţiilor sociale (CAS) este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50 [2], (venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare şi orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora) pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului (art. 29622 alin. 4 din Codul fiscal).

Pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. 1 lit. f din Codul fiscal, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Ce prevede Codul fiscal referitor la plăţile anticipate cu titlu de contribuţii sociale?

Contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. 1 lit. e din Codul fiscal sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale (art. 29624 alin. 1 din Codul fiscal).

În cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, plăţile anticipate prevăzute la art. 29624 alin. 1 din Codul fiscal se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevăzute la art. 82 din Codul fiscal, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz.

În cazul contribuţiei de asigurări sociale, obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe baza venitului declarat, prevăzut la art. 29622 alin. 1  din Codul fiscal.

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. 1 lit. e din Codul fiscal se evidenţiază lunar, iar plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. 1 lit. e din Codul fiscal se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. 1 lit. f din Codul fiscal datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective în conformitate cu prevederile art. 52 şi 34 din Codul fiscal, după caz.

Contribuţiile reţinute se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.

Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 52 alin. 1 lit. a din Codul fiscal (aşadar, pentru cele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală), obligaţiile reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra veniturilor prevăzute la art. 29622 din Codul fiscal, se reţin şi se virează de către plătitorul de venit, acestea fiind obligaţii finale.

Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 29621 alin. 1 lit. f din Codul fiscal, obligaţiile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra veniturilor prevăzute la art. 29622 alin. 4 din Codul fiscal, se reţin şi se virează de către plătitorul de venit.

Care sunt cotele de contribuţie sociale obligatorii în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală?

Cotele de contribuţie pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 din Codul fiscal, deci inclusiv pentru cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. 3 din Codul fiscal [3], respectiv:

a) cota integrală, pentru contribuţia de asigurări sociale, corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit legii;

b) cota individuală, pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Contribuabilii cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, adică 10,5%.


[1] Potrivit art. 52 alin. 1 din Codul fiscal, pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală (…)

[2] 20% sau 25% – în cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală.

[3] Potrivit art. 29618 alin. 3 din Codul fiscal, cotele de contribuţii sociale obligatorii sunt următoarele:

a) pentru contribuţia de asigurări sociale:

1.a1) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator; (…)

b) pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate:

1.b1) 5,5% pentru contribuţia individuală (…).

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.roLege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Un comentariu

 • Răspunde
  Stere
  mai 29 2015

  Buna ziua,

  Am si eu urmatoarea nelamurire, care dupa parerea mea nu este specificata clar in lege:
  pentru drepturile de autor se plateste CASS ?

  Va multumesc

  O zi buna

Scrie un comentariu