17 Noiembrie, 2019

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Găsiţi mai jos o sinteză a dispoziţiilor Codului fiscal 2015, din care ne vom referi, într-un prim material, la venituri altele decât cele obţinute din arendarea bunurilor din domeniul agricol. 

Despre ce fel de venituri discutăm?

Potrivit art. 83 din Codul fiscal 2015, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din:

  • cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.
  • închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.

ATENŢIE! Dacă proprietarul are mai mult de 5 camere de închiriat, situate în locuinţe proprietate personală, de la data depăşirii numărului de 5 camere de închiriat, şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activităţi independente. La peste 5 camere de închiriat se consideră venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real şi se supun impunerii corespunzătoare. 

Cum se stabileşte venitul?

Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora.

ATENŢIE! De la 1 ianuarie 2016, venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

La veniturile obţinute din închirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal: venitul brut se stabileşte pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei.

Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; în caz contrar, contribuabilii NU au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile. 

Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe parcursul unui an, datorează plăţi anticipate în contul impozitului pe venit către bugetul de stat.

Pentru contribuabilii care realizează venituri pentru care chiria prevăzută în contract este stabilită în lei şi nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, plăţile anticipate cu titlul de impozit efectuate în cursul anului sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final.

Pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, precum şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuinţe proprietate personală sunt aplicabile prevederile art. 85 alin. (8), art. 86 alin. (3) şi (4) şi art. 87 alin. (3) din Codul fiscal. 

Impozitarea venitului net

Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual impozabil.

Regulile NU se aplică pentru veniturile din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv şi nici pentru veniturile din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere de închiriat, situate în locuinţe proprietate personală. 

Contribuţiile sociale datorate

Pentru veniturile realizate în anul 2016, organul fiscal competent are obligaţia determinării, pe categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, a venitului anual realizat, sumă de venituri nete anuale, în vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul V – “Contribuţii sociale obligatorii”.

ATENŢIE! Pentru veniturile realizate începând cu anul 2017, organul fiscal are obligaţia recalculării venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilită potrivit Declaraţiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuţiilor sociale obligatorii datorate. 

Declaraţii privind venitul estimat/norma de venit

Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie privind venitul estimat în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi. Declaraţia privind venitul estimat se depune odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între părţi. 

Stabilirea plăţilor anticipate de impozit

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit.

Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit.

Baza de calcul o constituie venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor.

Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor se stabilesc de organul fiscal fie pe baza declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi a contractului încheiat între părţi, fie pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit opţiunii. Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Plata impozitului anual se efectuează potrivit deciziei de impunere.

În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, plăţile anticipate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. 

Declaraţia privind venitul realizat

Se depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit.

Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei şi nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente. În acest caz, plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale.

Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru venituri din cedarea folosinţei bunurilor a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu