22 August, 2017

Venitul net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă

Venitul net din activităţi independente – deci şi cel rezultat din activităţile comerciale, de care ne ocupăm în acest material – se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepţia situaţiilor când se aplică normele de venit şi în cazul drepturilor de proprietate intelectuală.

Materia este reglementată în articolele 48 şi urm. din Codul fiscal.

VENITUL BRUT CUPRINDE:

• sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;
• veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă;
• câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii;
•  veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;
• veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;
• veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

NU SUNT CONSIDERATE VENITURI BRUTE:

• aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia;
• sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;
• sumele primite ca despăgubiri;
• sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.

art48
Sursa foto: Lege5 Online

CHELTUIELI DEDUCTIBILE

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

• să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;

• să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

• să respecte regulile privind amortizarea;

• să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16);

• cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru: active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul; prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional; persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plăţii de către suportator;

• să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare.

CHELTUIELI CU DEDUCTIBILITATE LIMITATĂ

Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

• cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul (diferenţa între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale);

• cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul;

• cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual;

• pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;

• cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

• cheltuielile reprezentând tichetele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii;

• contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană;

• prima de asigurare voluntară de sănătate, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană;

• cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente;

• cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;

• dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a BNR;

• cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;

• cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul;

• cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale.

NU SUNT CHELTUIELI DEDUCTIBILE:

• sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;

• cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;

• impozitul pe venit datorat, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;

• cheltuielile cu primele de asigurare. Nu intră aici, deci sunt deductibile integral cheltuielile pentru: active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul; primele de asigurare pentru asigurarea de risc profesional. De asemenea, nu intră aici prima de asigurare voluntară de sănătate, care se deduce în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană;

• donaţii de orice fel;

• amenzile, confiscările, dobânzile, penalităţile de întârziere şi penalităţile datorate autorităţilor române şi străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale;

• ratele aferente creditelor angajate;

• cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;

• cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare;

• sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare;

• impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit.

Regimul cheltuielilor pentru autovehicule. Sunt deductibile în proporţie de 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de nouă scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă.

ATENŢIE:
Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

• vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
• vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
• vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
• vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
• vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

EVIDENŢA CONTABILĂ

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie.

În Registrul-inventar se trec toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii.

Notă: Codul fiscal poate fi consultat integral pe Lege5.ro - noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco SystemsAtenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu