19 Noiembrie, 2019

Vânzarea la distanţă şi dreptul de retragere al cumpărătorului

Mai jos găsiţi decizia preliminară formulată de Curtea de Justiţie a UE despre informarea cu privire la dreptul de retragere al consumatorului care figurează în publicitatea făcută de această societate sub forma unui pliant publicitar anexat la diferite ziare și reviste. 

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 6 alineatul (1) litera (h) și a articolului 8 alineatul (4) din Directiva nr. 83/2011 privind drepturile consumatorilor.

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG, o societate de drept german, pe de o parte, și Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, Asociația de combatere a concurenței neloiale (denumită în continuare „Zentrale”), pe de altă parte, având ca obiect informarea cu privire la dreptul de retragere al consumatorului care figurează în publicitatea făcută de această societate sub forma unui pliant publicitar anexat la diferite ziare și reviste. 

Litigiul principal și întrebările preliminare

- În cursul anului 2014, Walbusch Walter Busch a distribuit, ca supliment la diferite ziare și reviste, un prospect publicitar care conținea un bon de comandă sub formă de carte poștală detașabilă. Dreptul de retragere era semnalat atât pe fața, cât și pe versoul respectivei cărți poștale, care făcea de asemenea o mențiune cu privire la numărul de telefon, la numărul de fax, la adresa de internet și la adresa poștală a societății Walbusch Walter Busch. Pe site‑ul internet indicat, respectiv www.klepper.net, la “Condiții generale de vânzare”, apăreau informații cu privire la retragere și la modelul de formular de retragere.

- Zentrale a considerat că prospectul în cauză era neloial, pentru motivul că nu conținea informații adecvate cu privire la dreptul de retragere al consumatorului, întrucât formularul tipizat de retragere nu era atașat la acest prospect.

- Zentrale a sesizat în consecință – Tribunalul Regional din Wuppertal, Germania, cu o cerere de încetare a publicării respectivului prospect, precum și cu o cerere de rambursare a cheltuielilor efectuate de ea în faza precontencioasă.

- Cererea a fost admisă, dar decizia pronunțată a fost modificată în parte de Oberlandesgericht Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf.

- Walbusch Walter Busch a formulat recurs la Curtea Federală de Justiție. Instanţa supremă aprreciază că, deși cartea poștală care face parte din prospectul în discuție face referire, pe față și pe verso, la existența unui drept de retragere prevăzut de lege, acest prospect nu conține nicio indicație cu privire la condițiile, la termenele și la procedurile de exercitare a acestui drept și nici un formular tipizat de retragere.

- Curtea Federală de Justiție a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

1) În cadrul aplicării articolului 8 alineatul (4) din Directiva [2011/83], în cazul unui mijloc de comunicare la distanță (în speță, prospect publicitar cu carte poștală pentru comandă) ce permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, prezintă relevanță

a) dacă mijlocul de comunicare la distanță (în mod abstract) permite, potrivit tipului său, un spațiu sau un timp limitat

sau

b) dacă acesta (în mod concret), în forma aleasă de către comerciant, oferă un spațiu sau un timp limitat?

2) Este compatibil cu articolul 8 alineatul (4) și cu articolul 6 alineatul (1) litera (h) din Directiva [2011/83] ca informația despre dreptul de retragere în cazul posibilității limitate de afișare, în sensul articolului 8 alineatul (4) din Directiva 2011/83/UE, să fie limitată la informația privind existența unui drept de retragere?

3) Este întotdeauna absolut necesar, conform articolului 8 alineatul (4) și articolului 6 alineatul (1) litera (h) din Directiva [2011/83], ca, înaintea încheierii unui contract la distanță, să se atașeze mijlocului de comunicare la distanță, chiar și în cazul posibilității de afișare limitate, formularul tipizat de retragere prezentat în anexa I partea B la Directiva [2011/83]?” 

Precizările CJUE

Răspunzând la întrebările preliminare cu care a fost sesizată, CJUE a dat următoarea hotărâre :

Pentru a aprecia dacă, într‑un caz concret, mijlocul de comunicare permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, în sensul articolului 8 alineatul (4) din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, trebuie să se țină cont de toate caracteristicile tehnice ale comunicării comerciale ale comerciantului. În această privință, instanța de trimitere are obligația să verifice dacă toate informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) din această directivă ar putea fi afișate în mod obiectiv în cadrul acestei comunicări, ținând seama de spațiul și de timpul ocupate de comunicarea informației și de dimensiunea minimă a caracterelor tipărite care ar fi adecvată pentru consumatorul mediu, care este destinatarul comunicării respective.

Articolul 6 alineatul (1) litera (h) și articolul 8 alineatul (4) din Directiva 2011/83 trebuie interpretate în sensul că, în cazul în care contractul este încheiat printr‑un mijloc de comunicare la distanță ce permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației și atunci când există dreptul de retragere, comerciantul este obligat să furnizeze consumatorului, pe baza mijlocului de comunicare în discuție și înainte de încheierea contractului, informațiile privind condițiile, termenele și procedurile de exercitare a acestui drept. Într‑un astfel de caz, comerciantul respectiv trebuie să furnizeze consumatorului într‑un limbaj clar și inteligibil modelul de formular de retragere care figurează în anexa I partea B la această directivă, printr‑o altă sursă. 

Hotărârea Curţii din 23 ianuarie 2019 în cauza C‑430/17, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată Curtea Federală de Justiție din Germania, în procedura Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG împotriva Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV (hotărîrea integral poate fi consultată pe site-ul CURIA, cu precizarea numărului cauzei, a părţilor şi a codificării ECLI:EU:C:2019:47) 

Documentar

Directiva 2011/83

Prezentăm unele din textele reţinute de Curte în susţinerea hotărârii pronunţate.

● Articolul 1 din această directivă, intitulat „Obiectul”, prevede:

Obiectivul prezentei directive este acela ca, prin atingerea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, să contribuie la buna funcționare a pieței interne prin mărirea gradului de similitudine dintre anumite aspecte ale actelor cu putere de lege și ale actelor administrative ale statelor membre privind contractele încheiate între consumatori și comercianți.

● Articolul 2 din directiva menționată, intitulat „Definiții”, prevede:

„În înțelesul prezentei directive:

[…]

«contract la distanță» înseamnă orice contract încheiat între comerciant și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a comerciantului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

● Articolul 6 din aceeași directivă, intitulat „Cerințe de informare pentru contractele la distanță și cele negociate în afara spațiilor comerciale”, prevede:

(1) Înainte ca un contract la distanță sau negociat în afara spațiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, comerciantul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informații în mod clar și inteligibil:

[…]

(h) în cazul în care există un drept de retragere, condițiile, termenele și procedurile de exercitare a dreptului respectiv, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1), precum și formularul tipizat de retragere, prezentat în anexa I partea B;

[…]

(4) Informațiile menționate la alineatul (1) litera (h) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de informare cu privire la retragere prevăzut la anexa I partea A. Comerciantul respectă cerințele în materie de informare stabilite la alineatul (1) litera (h) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucțiuni, corect completate.

(5) Informațiile menționate la alineatul (1) fac parte integrantă din contractul la distanță sau din contractul negociat în afara spațiilor comerciale și nu pot fi modificate decât în cazul în care părțile contractante decid altfel în mod explicit.

[…]

● Articolul 8 din Directiva 2011/83, intitulat „Condiții de formă pentru contractele la distanță”, are următorul cuprins:

(1) În cazul contractelor la distanță, comerciantul transmite informațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) sau pune la dispoziția consumatorului respectivele informații într‑un mod adecvat mijlocului de comunicare la distanță utilizat, folosind un limbaj simplu și inteligibil. În măsura în care respectiva informație este prezentată pe un suport durabil, aceasta este lizibilă.

[…]

(4) În cazul în care contractul este încheiat printr‑un mijloc de comunicare la distanță ce permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, comerciantul furnizează prin mijlocul de comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puțin informațiile precontractuale referitoare la principalele caracteristici ale bunului sau serviciului, identitatea comerciantului, prețul total, dreptul la retragere, durata contractului și, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalitățile de reziliere a contractului, prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (e), (h) și (o). Celelalte informații menționate la articolul 6 alineatul (1) sunt furnizate consumatorului de comerciant într‑un mod adecvat, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

[…]

(7) Comerciantul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într‑un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanță și cel târziu la momentul livrării bunurilor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:

(a) toate informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1), cu excepția cazului în care comerciantul a transmis deja informațiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la distanță; […]

[…]

● Articolul 9 din această directivă, intitulat „Dreptul de retragere”, prevede la alineatele (1) și (2):

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr‑un contract la distanță sau dintr‑un contract negociat în afara spațiului comercial, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la articolul 13 alineatul (2) și la articolul 14.

(2) Fără a aduce atingere articolului 10, perioada de retragere menționată la alineatul (1) din prezentul articol expiră în termen de 14 zile […]

[…]

● Potrivit articolului 11 din directiva menționată, intitulat „Exercitarea dreptului de retragere”:

(1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează comerciantul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul are posibilitatea:

(a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în anexa I partea B sau

(b) de a face orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.

Statele membre nu stabilesc nicio altă condiție de formă aplicabilă modelului de formular de retragere, în afară de cele prevăzute în anexa I partea B.

[…]

(3) Comerciantul poate, în afara posibilităților menționate la alineatul (1), să acorde consumatorului opțiunea de a completa și de a transmite în format electronic, pe site‑ul internet al comerciantului, fie modelul de formular de retragere prevăzut în anexa I partea B, fie o declarație neechivocă de orice alt tip. În aceste cazuri, comerciantul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.

[…]

● Articolul 12 din aceeași directivă, intitulat „Efectele retragerii”, prevede:

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale:

(a) de a executa contractul la distanță sau contractul negociat în afara spațiului comercial sau

(b) de a încheia un contract la distanță sau negociat în afara spațiului comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

● Anexa I la Directiva 2011/83, care privește „Informațiile privind exercitarea dreptului de retragere”, conține o parte A, intitulată „Model de instrucțiuni privind retragerea”, și o parte B, intitulată „Model de formular de retragere”.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu