15 Noiembrie, 2019

Valorificarea bunurilor persoanei fizice aflată în lichidare de active

În procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active, valorificarea bunurilor debitorului este, practic, etapa finală urmărită de creditori. Vă propunem să vedem cum se ajunge aici, după parcurgerea stadiilor anterioare pe care le-am prezentat într-un acest material pe LegeStart.

Legea privind procedura insolvenţei persoanelor fizice nr. 151/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 464/2015 şi va intra în vigoare la 26 decembrie anul acesta.

Tabelul de creanţe

Lichidatorul este cel care desfăşoară toate activităţile în vederea valorificării bunurilor urmăribile ale debitorului insolvent după deschiderea procedurii judiciare, la cererea debitorului. Lichidatorul întocmeşte, astfel, tabelul preliminar de creanţe, punând de acord datele furnizate de debitor şi cele comunicate de creditori. În tabelul preliminar de creanţe sunt menţionate: suma solicitată de către creditor, suma acceptată de lichidator, informaţii privind cauza de preferinţă de care beneficiază creanţa şi rangul de prioritate al creanţei.

Este bine să reţinem câteva precizări de ordin practic:

  • Dacă există creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul preliminar, inclusiv cu dobânzile, până la valoarea de piaţă a bunului ce face obiectul cauzei de preferinţă, stabilită prin evaluare. În cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă cauza de preferinţă se va face la un preţ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv, diferenţa favorabilă va reveni tot creditorului garantat.

Reamintim că, potrivit definiţiilor din lege, beneficiază de o cauză de preferinţă creanţele însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă

  • Creanţele constând în obligaţii care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de lichidator şi înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii.
  • Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei.

Evident, debitorul şi creditorii pot formula contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute în tabel. Eventuale contestaţii se judecă, iar sentinţa poate fi atacată în apel care se soluţionează de urgenţă şi cu precădere.

După rămânerea definitivă a sentinţei, lichidatorul întocmeşte tabelul definitiv de creanţe, pe care îl notifică creditorilor şi debitorului.   

Inventarierea bunurilor

În scopul efectuării inventarului, lichidatorul solicită informaţii relevante despre patrimoniul debitorului oricărei instituţii publice sau autorităţi publice competente, precum şi oricărei persoane fizice sau juridice cu care debitorul a declarat că este sau că s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 2 ani sau în raporturi care ar putea sa afecteze în orice fel patrimoniul debitorului, informaţiile fiind furnizate cu titlu gratuit.

Inventarul se depune la dosar, spre a fi consultat de creditori.

Contul de lichidare şi veniturile neurmăribile

După deschiderea procedurii, lichidatorul deschide, pe numele debitorului, un cont la orice instituţie de credit, în care se virează veniturile urmăribile şi sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmăribile. În cazul în care debitorul are deja un cont deschis, acesta va putea fi folosit drept cont de lichidare, debitorul fiind obligat să facă demersurile necesare pentru împuternicirea lichidatorului. Instituţia de credit va fi notificată în acest sens. Sumele aflate în conturile debitorului la data deschiderii procedurii şi cu privire la care există cauze de preferinţă se vor transfera în contul de lichidare doar cu acordul creditorului titular al cauzei de preferinţă.

Debitorul poate folosi doar sumele stabilite cu titlu de venituri neurmăribile. Potrivit legii, veniturile neurmăribile reprezintă cotitatea din totalul veniturilor debitorului necesare acoperirii cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil; intră în această categorie:

  • sumele necesare asigurării nevoilor locative, hrană, transport, sănătate şi a altor nevoi curente ale debitorului şi persoanelor cărora le prestează întreţinere în mod curent;
  • sumele necesare debitorului şi persoanelor cărora le prestează întreţinere în mod curent pentru susţinerea cursurilor de învăţământ obligatoriu, precum şi sumele necesare începerii sau continuării studiilor postliceale, universitare sau postuniversitare;
  • sumele necesare plăţii primelor de asigurare obligatorie;

DE REŢINUT!

  • Debitorul poate încheia, pe durata procedurii, numai acte referitoare la bunurile neurmăribile, precum şi orice acte care sunt necesare pentru întreţinerea sa şi a persoanelor aflate în întreţinerea sa, în limita cheltuielilor aprobate pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil.
  • Pe durata procedurii, debitorul poate contracta noi împrumuturi numai pentru rezolvarea unei situaţii grave şi urgente de pericol pentru viaţa sau sănătatea sa ori a persoanelor aflate în întreţinerea sa şi doar cu avizul prealabil al lichidatorului procedurii şi cu aprobarea instanţei.

Valorificarea bunurilor

În vederea satisfacerii creanţelor creditorilor, lichidatorul procedurii valorifică toate bunurile urmăribile ale debitorului.

În vederea valorificării bunurilor deţinute de debitor în coproprietate sau devălmăşie, lichidatorul formulează cerere de partaj care este soluţionată tot în insatanţă competentă în procedura judiciară de lichidare de active.  

Bunurile se vând potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.

Lista bunurilor ce urmează a fi valorificate se va publica şi pe site-ul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

Lichidatorul procedurii încheie, în numele debitorului, contractele de vânzare. Sumele realizate din vânzări sunt depuse în contul de lichidare, în vederea distribuirii către creditori, potrivit planului de distribuire.

Dacă vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie publică, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul procedurii constituie titlu de proprietate. Când legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentică, contractele sunt perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitaţie.

Este, de asemenea, bine de reţinut că bunurile se dobândesc libere de orice sarcini.

Ai nevoie de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

 comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu