22 Noiembrie, 2019

Valoarea taxei pentru examenul şi interviul de consultant fiscal, în 2018

Ieri a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ care stabileşte cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018.

Astfel, potrivit Hotărârii CCF nr. 1/2018, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal rămâne la valoarea de 500 de lei.

Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum și în numerar la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.

Condiţii pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal

Legislaţia în vigoare  (OG nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală) prevede o serie de reguli pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, candidaţii, persoane fizice, trebuind să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;
 • să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:
  • elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;
  • administrare fiscală;
  • elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
  • activitate financiar-contabilă;
  • activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;
  • activitate de consultant fiscal asistent;
 • să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor de mai sus;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
 • să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

Examen – dosar de înscriere şi structură

Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent stabileşte că dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poştale, cu confirmare de primire, la Camera Consultanţilor Fiscali şi va conţine documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, astfel:

 • cererea de înscriere la examen;
 • curriculum vitae;
 • diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
 • carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • certificatul de cazier fiscal;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;
 • 3 fotografii 2/3 cm.

În dosarul de înscriere candidatul va depune în original documentul de plată a taxei de înscriere la examen.

Examenul va consta într-o probă scrisă, sub formă de test-grilă/lucrare scrisă, care va conţine de regulă întrebări din:

 • legislaţia fiscală, legislaţia privind administrarea fiscală şi legislaţia vamală, 90%;
 • dreptul comercial şi dreptul financiar-fiscal, 5%;
 • gestiunea financiară şi contabilitatea întreprinderii, 5%.

Durata de elaborare a răspunsurilor pentru proba scrisă este de 3 ore.

Pentru promovarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, candidaţii trebuie să acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

Ai nevoie de Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu