20 Ianuarie, 2018

UPDATE: Reglementări noi privind auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi

Recenta Ordonanţă a Guvernului nr. 23/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 624 din 30 august a.c. a modificat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.

O.G. nr. 23/2012 a intrat în vigoare la 2 septembrie a.c.

Auditul situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

● Modificări terminologice. Menţionăm de la început dispoziţiile conform cărora, în tot cuprinsul O.U.G. nr. 90/2008, sintagma “supraveghere(a) publică” se înlocuieşte cu sintagma “supraveghere(a) în interes public”, sintagma “organismul de supraveghere publică prevăzut la titlul II” se înlocuieşte cu sintagma “organismul de supraveghere în interes public”, sintagma “regulament(ul) intern de organizare şi funcţionare” se înlocuieşte cu sintagma “Regulament(ul) de organizare şi funcţionare”, sintagma “Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar” se înlocuieşte cu sintagma “Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile”.

● Înregistrarea firmelor de audit. Alături de precizarea că entităţile de audit din terţe ţări sunt indicate în Registrul public, într-o secţiune distinctă, ca atare, şi nu ca firme de audit, în textul relevant din O.U.G. nr. 90/2008 sunt adăugate dispoziţii novatoare. Astfel:

- este recunoscută autorizarea obţinută în statul de origine pentru firmele de audit stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care efectuează în mod legal activitatea de audit, aceste firme având dreptul să se înscrie în Registrul public, în vederea efectuării activităţii de audit în România în condiţiile O.U.G. nr. 90/2008,

- înscrierea acestor firmel de audit în Registrul public se face în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.

- Camera Auditorilor Financiari din România este autorizată să elaborezer norme privind înscrierea acestor firme în Registrul public.

● Independenţa auditorilor. Auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie să efectueze auditul statutar în cazul în care importanţa eventualelor ameninţări – în comparaţie cu măsurile de protecţie aplicate – este de o asemenea natură încât independenţa este compromisă. Interdicţia – în noua formulare – pare mai mult indicativă, în condiţile în care, în versiunea anterioară se stipula expres că “raportul întocmit în astfel de circumstanţe este lovit de nulitate absolută”.

● Onorariile de audit. Hotărârile interne privind regimul onorariilor vor fi iniţiate de Cameră “cu avizul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile”. Faţă de dispoziţiile anterioare care lăsau în seama acestui din urmă organism întocmirea de norme care să prevadă că onorariile pentru auditurile statutare: nu sunt influenţate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entităţii auditate; nu se pot baza pe niciun fel de condiţionări, aşa cum prevede Codul etic şi sunt adecvate pentru activitatea care urmează să fie efectuată.

● Sisteme de investigaţii. Tot în atribuţiile Camerei, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, intră instituirea de sisteme eficiente de investigaţii şi sancţiuni pentru a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar de către membrii acesteia. La rândul său, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile este autoritatea competentă care instituie sisteme eficiente de investigaţii şi sancţiuni pentru a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar de către membri ai Consiliului Camerei sau alţi membri aleşi în structurile de conducere ale Camerei.

● Supravegherea publică. Dacă până acum principiul transparenţei presupunea simpla publicare a programelor sale de activitate anuale şi a rapoartelor de activitate, prin efectul modificărilor aduse de O.G. nr. 23/2012 planul anual de activitate şi raportul anual de activitate ale organismului de supraveghere în interes public se publică pe site-ul acestuia.

● Secretul profesional. Consiliul şi Camera, prin departamentele lor de specialitate, pot refuza să dea curs unei solicitări de informaţii atunci când, între alte criterii (rămase nemodificate), există un risc semnificativ ca informaţiile, documentele sau asistenţa solicitate să fie prezentate altor persoane ori autorităţi decât autoritatea care le solicită, cu excepţia cazului în care astfel de prezentări sunt autorizate în contextul procedurilor stabilite prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative referitoare la exercitarea auditului statutar.

● Alte reglementări modificate privesc: organizarea Consiliului superior al Consiliului, sistemul de vot în Consiliul superior, Comisia de disciplină, finanţarea Consiliului şi plata contribuţiilor (obligatorie şi se efectuează semestrial, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului), drepturile de natură salarială de care beneficiază personalul Consiliului (stabilite potrivit legii pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, şi nu – cum era până acum – echivalent cu “personalul din aparatul de lucru al Guvernului”).

● Un titlu nou reglementează supravegherea în interes public a activităţii Corpului şi a membrilor acestuia, pe domenii precizate într-un nou articol – 811 – introdus în O.U.G. nr. 90/2008.

● Regulamentul Comisiei de disciplină a Consiliului urmează să fie modificat, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a O.G. nr. 23/2012. 

Reţinem, în sfârşit, precizarea că dispoziţiile O.U.G. nr. 90/2008 se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.

Organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

Reglementările stabilite prin O.G. nr. 65/1994, republicată în M.Of. nr. 13/2008 au fost, de asemenea, modificate şi completate prin recentul act normtiv. Reţinem şi aici câteva elemente de interes pentru practicieni.

Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

● Efectuarea stagiului de 3 ani. Prin completarea adusă prevede că, la cerere, se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

● Condiţiile pentru înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil. O.G. nr. 23/2012 adaugă, aici, două noi dispoziţii, potrivit cărora:

- recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice străine membre ale unor organisme de acreditare recunoscute pe plan internaţional se obţine prin susţinerea unui interviu potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

- la cerere, persoanele care au calitatea de contabil autorizat şi care, ulterior dobândirii acestei calităţi, termină studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, au acces la profesia de expert contabil prin susţinerea unui examen de diferenţă la disciplinele: Contabilitate, Expertiza contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile, Audit financiar şi Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor. Aceste examene se susţin în cadrul sesiunilor de examene organizate pentru admiterea la stagiu a experţilor contabili.

● Expertul contabil poate efectua activităţile de audit financiar, consultanţă fiscală şi evaluare numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz.

● Contabilul autorizat ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contractul încheiat cu persoane fizice sau juridice şi – potrivit noii formulări – pregăteşte lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

● Secţiunile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi trebuie să fie înscrişi în Tabloul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, calitate dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. În Tabloul Corpului sunt înscrişi toţi membrii, persoane fizice, experţi contabili, separat de contabilii autorizaţi, precum şi societăţile de profil, grupate în funcţie de criteriul teritorial. Prin completările aduse lactul normativ de bază, se prevăd condiţiile în care se poate face trecerea unei persoane de la statutul de membru activ la statutul de membru inactiv, precum şi trecerea unei persoane de la statutul de membru inactiv la statutul de membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

● Dispoziţii cu privire la elementul de extraneitate. O.G. nr. 23/2012 aduce completări prin care se stabilesc condiţiile pentru:

- persoanele fizice sau juridice străine care nu au domiciliul ori, după caz, sediul în România;

- cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenii români care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene;

- cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state;

- persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, unde exercită în mod legal activităţile de expert contabil sau contabil autorizat;

- cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat ori calităţi echivalente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi exercită profesia cu titlu permanent în unul din aceste state;

- persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, unde exercită în mod legal activităţile de expert contabil sau contabil autorizat şi care doresc să exercite aceste activităţi şi în mod temporar sau ocazional în România.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu