17 Ianuarie, 2018

Un senator doreşte să modifice Legea nr.52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.  Vă prezentăm în cele ce urmează modificările şi completările prezente în proiectul de act normativ.

 Astfel, se modifică literele a) şi b) ale Articolului 1, care vor avea următorul cuprins : „ a) zilier – persoană fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate conform nomenclatorului COR, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfăşura activităţi cu caracter ocazional persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, în condiţiile legii; b) beneficiar de lucrări – persoana fizică/juridică, persoana fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică,  titular al întreprinderii individuale pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional”.

O altă modificare prevăzută în proiectul de lege este aceea că, la articolul 1, după litera c), se introduce o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins: „ d) prin activităţi cu caracter ocazional se înţeleg activităţile desfăşurate în mod întâmplător, sporadic, accidental, care nu au caracter permanent.

De asemenea, la articolul 4, se va modifica alineatul (3), în care este precizat faptul că minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate presta activităţi ca zilier numai cu acordul părinţilor.

Totodată, se modifică litera e) de la alineatul (2) al Articolului 5 şi va avea următorul cuprins: „ să plătească zilierului, după caz, la sfârşitul zilei de lucru, ori la sfârşitul săptămânii de lucru, conform înţelegerii, remuneraţia cuvenită.

O altă modificare este reprezentată de introducerea unei noi litere la Articolul 5, mai precis, după litera f), se introduce litera g), care va avea următorul cuprins: „ să nu utilizeze zilierii pentru desfăşurarea de activităţi în beneficiul unui terţ”.

În acelaşi timp, se modifică alineatele 1) şi 2) ale Articolului 7. Astfel, 1) beneficiarul are obligaţia să înregistreze toţi zilierii în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, fără a lăsa pagini şi poziţii libere între zilierii înregistraţi şi 2) beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către Inspectoratul Teritorial de Muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz.

 Despre cuantumul remuneraţiei

În ceea ce priveşte cuantumul remuneraţiei, potrivit modificării alineatului (2) al Articolului 9, cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât salariul orar minim brut pe ţară pentru un muncitor necalificat cu contract individual de muncă şi nici mai mare de 10 lei/oră. Cuantumul se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru/ săptămână de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar.

Alte modificări prevăzute în proiectul de lege

Potrivit Articolului 11, care se modifică, se pot presta activităţi necalificate cu caracter ocazional în domeniile reglementate la literele a-h, conform codului CAEN, indiferent de domeniul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea.

Nu în ultimul rând, la alineatul (1) al Articolului 12, după litera c), se introduc două litere noi, literele d) şi e), care cuprind informaţii cu privire contravenţii. Astfel, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 1000 lei fapta săvârşită de persoana fizică ce desfăşoară activitate în beneficiul altui terţ decât cel cu care a stabilit prestarea activităţii, potrivit literei d). De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 000 de lei la 20 000 lei fapta săvârşită de beneficiarul de lucrări care utilizează zilieri în alte domenii decât cele expres reglementate (litera e)). 

În proiectul de lege, puteţi găsi şi modificările de la cele două anexe ale actului normativ.

Opiniile persoanelor interesate de această iniţiativă legislativă pot fi trimise în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul de pe site, pot fi depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice sau pot fi transmise prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative.

 Sursa: Senatul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu