19 Octombrie, 2019

Ucenicia la locul de muncă să face după Norme modificate!

Executivul a modificat şi completat Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013.

Amendamentele, pe care le semnalăm mai jos, au fost aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019. 

Coordonatorul de ucenici

Pentru a putea fi coordonator de ucenicie, salariatul sau întreprinzătorul persoană fizică trebuie, între alte condiţii, să deţină experiență de cel puțin 2 ani în ultimii 5 ani în ocupația sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia. 

Programul de formare

Planificarea orară a pregătirii teoretice și practice a ucenicilor se stabilește de comun acord între angajator și furnizorul de formare profesională, în funcție de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităților specifice ale ucenicilor și a reglementărilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii. 

Contractul de ucenicie şi programul de formare

- Prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă se înțelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore pentru pregătirea teoretică și practică, pe niveluri de calificare, respectiv:

a) 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;

b) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;

c) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;

d) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

- Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se organizează pe durata contractului de ucenicie, după încheierea perioadei de probă, potrivit planificării prevăzute în Programul de formare. 

Declaraţia pe proprie răspundere pentru încheierea contractului de ucenicie

- Documentele necesare în vederea încheierii contractului de ucenicie trebuie să includă declarația pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

● În noua formă a Normelor, declaraţia pe proprie răspundere înlocuieşte, la dosar, copia contractului de formare profesională prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000.

● Declaraţia este cerută în cazul persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă şi care primește de la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, dispoziția de repartizare.

- Declarație pe propria răspundere, cu acelaşi conţinut, este cerută şi pentru cetățenii străini și apatrizii care au obținut permis de muncă în România, precum şi pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European și membrii de familie ai acestora.

Şi în cazul acestora, prin modificările la Norme declaraţia pe proprie răspundere înlocuieşte copia contractului de formare profesională prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000. 

Încetarea raporturilor de muncă «pentru motive imputabile ucenicului»

La precizările privind încheierea contractului, a fost introdus un nou articol, potrivit căruia prin «motive imputabile ucenicului», în sensul Declaraţiei pe proprie răspundere, se înțelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 61 lit. a) din Codul muncii (adică  în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară); 

b) încetarea raportului de muncă prin demisie, conform art. 81 alin. (1) din Codul muncii.

 Perioada de probă

- Perioada de probă este inclusă în durata pentru care se încheie contractul de ucenicie.

● Înainte de a fi modificat, textul din Norme avea următoarea redactare:

“Perioada de probă, prevăzută la art. 9 alin. (2) din lege, la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie și nu poate depăși 30 de zile lucrătoare. “

● Art. 9 (2) din Legea nr. 279/2005 prevede: “Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare.”

- Persoana selectată în vederea angajării ca ucenic este informată de angajator cu privire la durata perioadei de probă.

- Contractul de prestări servicii de formare profesională se încheie după finalizarea perioadei de probă.

● Legea uceniciei la locul de muncă prevede că, în vederea pregătirii ucenicului, angajatorul care nu este furnizor de formare încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională cu un furnizor de formare.

● Contractul de prestări de servicii de formare profesională este, potrivit definiţiei din lege, contractul încheiat între angajator și furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului și susținerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie. 

Susţinerea financiară a uceniciei la locul de muncă

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 60 de zile lucrătoare – anterior, termenul era de numai 30 de zile – de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenție conform noului model, prevăzut în anexa la Norme. 

Nota redacţiei LegeStart – Depăşind cadrul semnalării propuse, reamintim că, în prezent, sub imperiul legislaţiei actuale, ucenicia NU constituie stagiu de cotizare, pentru a fi inclusă la calcularea pensiei. Vedeţi aici  materialul nostru intitulat «În ce condiţii se include ucenicia în calculul vechimii în muncă?», pe marginea Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18/2015.

Ai nevoie de H.G. nr. 423/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu