22 Octombrie, 2019

Ucenicia la locul de muncă

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform Legii nr. 279/2005, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare.

Pentru acordarea acestui sprijin, angajatorul trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă. Termenul este termen de decădere.

Atragem atenţia asupra acestei teme, în condiţiile în care, recent, Executivul a modificat – din nou – Normele de aplicare a prevederilor Legii, prin H.G. nr. 1212/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 927 din 28 decembrie 2011.

■ Normele astfel reformulate conţin, în anexă, un nou model al Convenţiei între Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi angajator, cu obligaţiile care revin ambelor părţi prin acest act.

Au fost, de asemenea, modificate:

- Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă;

- Planul de activitate al ucenicului;

- Raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului;

- Declaraţia pe proprie răspundere, din partea angajatorului privind respectarea prevederilor Legii uceniciei la locul de muncă;

- modelul Notificării, din partea Agenţiei pentru ocuparea Forţei de Muncă, în caz că aceasta constată nereguli la dosarul înaintat de angajator sau date incomplete);

- Comunicarea prin care Agenţia face cunoscut angajatorului că a fost admis dosarul şi, prin urmare, este eligibil pentru sprijinul legal.

■ Sunt, totodată, de semnalat multe modificări şi completări în textul Normelor. Notăm, astfel, completările potrivit cărora:

Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze ucenicului sau, după caz, părintelui ori reprezentantului legal un exemplar original din contractul de ucenicie la locul de muncă, semnat de către părţi.

Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată. Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 36 de luni şi mai mică de 12 luni (cu detalieri, în funcţie de nivelul de calificare).

Ucenicul nu poate desfăşura şi activitate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Ucenicul sau, după caz, părintele ori reprezentantul legal declară pe propria răspundere că ucenicul nu deţine calificarea pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă, precum şi că ucenicul nu este angajat în activităţi desfăşurate de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Contractul de ucenicie la locul de muncă poate conţine o clauză prin care părţile convin ca la încetarea acestuia activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul va fi calificat.

Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie la locul de muncă şi nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare.

● Femeile aflate în situaţia de maternitate au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.

● Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă.

● Contractul de ucenicie la locul de muncă poate înceta pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă. În cazul în care contractul de ucenicie la locul de muncă încetează pe durata perioadei de probă, la sfârşitul acestei perioade sau după expirarea perioadei de probă, dar înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, ucenicul beneficiază pentru perioada lucrată de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de contractul colectiv de muncă aplicabil, de regulamentul intern, precum şi de contractul de ucenicie la locul de muncă.

● Pe acelaşi loc de muncă nu pot fi angajaţi succesiv mai mult de 3 ucenici pe perioade de probă.

■ Mai notăm, în sfârşit, modificări în textul Normelor referitor la obligaţiile angajatorului în raport cu coordonatorul de ucenicie, precum şi faţă de Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu