21 August, 2017

TVA – persoane impozabile și grupul fiscal unic

Semnalăm, în cele ce urmează, dispozițiile din Codul fiscal privind persoanele impozabile și activitatea economică – în special privitor la grupul fiscal unic – , dat fiind modificările aduse la Normele de aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012, publicate în Monitorul oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012.

Modificările la Norme privind TVA, pe care le prezentăm, vor intra în vigoare numai la 1 ianuarie 2013.

Potrivit art. 127 Cod fiscal, este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi, respectiv  activităţile producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora, exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.

Nu acţionează de o manieră independentă angajaţii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente juridice care creează un raport angajator/angajat în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, remunerarea sau alte obligaţii ale angajatorului.

Orice persoană care efectuează ocazional o livrare intracomunitară de mijloace de transport noi va fi considerată persoană impozabilă pentru orice astfel de livrare.

În condiţiile şi în limitele prevăzute în norme, este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic.

Orice asociat sau partener al unei asocieri sau organizaţii fără personalitate juridică este considerat persoană impozabilă separată pentru acele activităţi economice care nu sunt desfăşurate în numele asocierii sau organizaţiei respective.

Asocierile în participaţiune nu dau naştere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridică şi sunt constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participaţiune.

Față de aceste dispozițiii din Codul fiscal, vom face, în continuare, trimitere la Norme, numai cu privire la acele precizări – referitoare la grupul fiscal unic – care urmează să fie aplicate în forma modificată, de la 1 ianuarie 2013.

Grupul de persoane impozabile stabilite în România, independente din punct de vedere juridic şi aflate în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric, poate opta să fie tratat drept grup fiscal, cu următoarele condiţii cumulative:

- o persoană impozabilă nu poate face parte decât dintr-un singur grup fiscal;

- opţiunea trebuie să se refere la o perioadă de cel puţin 2 ani;

- toate persoanele impozabile din grup trebuie să aplice aceeaşi perioadă fiscală.

Câteva precizări suplimentare din Norme: grupul fiscal se poate constitui din minimum două persoane impozabile și anume care sunt administrate de către acelaşi organ fiscal competent.

Se consideră a fi în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric persoanele impozabile al căror capital este deţinut direct sau indirect în proporţie de mai mult de 50% de către aceeaşi acţionari. Îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerţului şi/sau, după caz, alte documente justificative.

În vederea implementării grupului fiscal se depune la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, care să cuprindă următoarele: numele, adresa, obiectul de activitate şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al fiecărui membru; dovada că membrii sunt în strânsă legătură; numele membrului numit reprezentant.

ATENȚIE! Potrivit  modificărilor la Norme, de la 1 ianuarie 2013, organul fiscal competent va lua o decizie oficială prin care să aprobe sau să refuze implementarea grupului fiscal şi va comunica acea decizie reprezentantului grupului, în termen de 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete, respectiv a cererii, însoţită de documentele justificative.

ATENȚIE! Potrivit modificărilor la Norme, de la 1 ianuarie 2013, implementarea grupului fiscal va intra în vigoare în prima zi din cea de-a doua lună următoare datei comunicării deciziei, și nu calculat de la data deciziei așa cum prevăd Normele în prezent.

Reprezentantul grupului este obligat să notifice organului fiscal competent oricare dintre următoarele evenimente:

- încetarea opţiunii de a forma un grup fiscal unic;

- neîndeplinirea condiţiilor legale pentru grupul fiscal, care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal;

- numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal;

- părăsirea grupului fiscal de către unul dintre membri;

- intrarea unui nou membru în grupul fiscal.

ATENȚIE! Potrivit  modificărilor la Norme, de la 1 ianuarie 2013, în situaţiile prevăzute la lit. c)-e), organul fiscal competent va lua o decizie oficială în termen de 30 de zile de la data primirii notificării şi va comunica această decizie reprezentantului. Această decizie va intra în vigoare din prima zi a lunii următoare celei în care a fost transmisă reprezentantului.

Până la intrarea în vigoare a deciziei, persoanele impozabile care au solicitat părăsirea sau intrarea în grup a unui membru sunt tratate ca grup fiscal unic format din membri care au depus iniţial opţiunea de a fi trataţi ca grup fiscal unic şi au fost acceptaţi în acest sens de către organul fiscal competent. În situaţia în care se solicită numirea unui alt reprezentant al grupului, organul fiscal competent anulează calitatea reprezentantului grupului fiscal şi în aceeaşi decizie va aproba numirea unui alt reprezentant propus de membrii grupului.

Organul fiscal competent va putea,  în urma verificărilor efectuate:

- să anuleze tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente;

- să anuleze tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente.

De la data implementării grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului fiscal, altul decât reprezentantul:

- va raporta în decontul de taxă menţionat la art. 1562 din Codul fiscal orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri sau orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale;

- va trimite decontul său de taxă reprezentantului – atenție – fără a mai fi necesar să trimită o copie a acestui document organului fiscal de care aparţine, așa cum prevăd normele în prezent ;

- nu va plăti nicio taxă datorată şi nu va solicita nicio rambursare conform decontului său de taxă.

În ce privește atribuțiile și drepturile reprezentantului, acesta:

- va prelua, în primul decont consolidat, soldurile taxei de plată de la sfârşitul perioadei fiscale anterioare, neachitate până la data depunerii acestui decont, precum şi soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare;

- va raporta în propriul decont de taxă, menţionat în art. 1562 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achiziţie intracomunitară de bunuri ori de servicii, precum şi orice altă operaţiune realizată de sau către acesta pe parcursul perioadei fiscale;

- va raporta într-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alţi membri ai grupului fiscal, precum şi rezultatele din propriul decont de taxă pentru perioada fiscală respectivă;

- va depune la organul fiscal de care aparţine toate deconturile de taxă ale membrilor, precum şi formularul de decont de taxă consolidat;

- va plăti sau, după caz, va cere rambursarea taxei care rezultă din decontul de taxă consolidat.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu