22 Februarie, 2018

TVA: opţiunea pentru sistemul la încasare şi exigibilitatea taxei

Revenim cu detalii privind modificările în regimul de TVA, ca urmare a modificărilor aduse de O.U.G. nr. 111/2013 la Codul fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie.

O.U.G. nr. 111/2013, dată pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative,  a fost publicată în Monitorul oficial nr. 809 din 19.12.2013.

Reglementările au fost adoptate, aşa cum se arată în Expunera de motive, ca urmare a faptului că în dosarul EU PILOT 4.387/12/TAXU Comisia Uniunii Europene a respins răspunsul României, stabilind că:

- implementarea sistemului TVA la încasare trebuie să fie opţională pentru operatorii economici
şi, de asemenea,
- nu trebuie impusă colectarea TVA la o anumită limită de timp de la emiterea facturii.

Aprobarea modificărilor în sistem de urgenţă a fost determinată, astfel cum se arată în expunerea de motive a ordonanţei, de faptul că trecerea de la sistemul obligatoriu la cel opţional nu se poate realiza decât la începutul unui an calendaristic în condiţiile în care cifra de afaceri pentru determinarea eligibilităţii persoanelor care aplică sistemul este anuală şi regulile tranzitorii necesare nu pot fi instituite în cursul anului.

Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

Prin modificările aduse de ordonanţa de urgenţă, pe cale de excepţie de la regulile generale, sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare contribuabilii impozabili aflaţi în una din următoarele situaţii.

O primă situaţie se referă la persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care:

- sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 (realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România) şi, de asemenea,
- au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a).

Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul anului calendaristic.

O a doua situaţie priveşte persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

NU sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

- persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic (un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic);
- persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România în sensul că sediul activităţii lor economice nu se află în România;
- persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000 lei al ciferi de afaceri;
- persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei al ciferi de afaceri în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA.

Odată exprimată opţiunea pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, aplicarea sistemului este obligatorie cel puţin până la sfârşitul anului calendaristic în care a persoana impozabilă a făcut opţiunea.

Situaţiile particulare avute în vedere se referă la:

- situaţia în care în cursul aceluiaşi an cifra de afaceri depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.
- situaţia în care în primul an de aplicare a sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, caz în care poate aplica sistemul TVA la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul de 2.250.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic în parte, a fost depăşit pe parcursul unui an calendaristic. Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare şi care nu depăşeşte în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunţa la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent între data de 1 şi 25 ale lunii, cu excepţia primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează de organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.

ATENŢIE: Rămân supuse regimului general de impozitare:

- livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;
- livrările de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA;
- operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521 -1523 ;
- livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

Abrogări. Ordonanţa abrogă dispoziţia cuprinsă în art. 1342 alin.(11) din Codul fiscal şi care prevedea că în situaţia livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru se aplică sistemul TVA la încasare, dacă evenimentele care determină ajustarea bazei de impozitare intervin după cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, după caz, de la data termenului-limită pentru emiterea acesteia, taxa este exigibilă la data la care intervine evenimentul care determină ajustarea.

Deducerea TVA

În condiţiile în care dispoziţiile privind exigibilitatea TVA se modifică, ordonanţa de urgenţă modifică, pentru corelare, şi textul prevederilor prin care dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.

Exercitarea dreptului de deducere

Se modifică una dintre condiţiile în care persoana impozabilă poate deduce TVA, şi anume ca, pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o factură, precum şi dovada plăţii în cazul achiziţiilor efectuate de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, respectiv de către persoanele impozabile care achiziţionează bunuri/servicii de la persoane impozabile în perioada în care aplică sistemul TVA la încasare.

Declaraţii şi notificări

Persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Notificarea pentru erori de înregistrare. Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată de organele fiscale ca urmare a unei erori, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, aceasta va fi radiată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii.

Depăşirea plafonului în cursul anului. Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, în vederea schimbării sistemului aplicat. În situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Trecerea la aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare

Prin dispoziţii distincte cuprinse în Articolul II al ordonanţei de urgenţă, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3) – (8) din Codul fiscal:

a) pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului;
b) pot solicita oricând în cursul anului 2014, prin excepţie de la prevederile art. 1342 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organele fiscale competente, chiar dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Organele fiscale competente operează radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea. Până la data radierii persoanele impozabile trebuie să aplice sistemul TVA la încasare;
c) au obligaţia să depună la organele fiscale competente până la data de 25 ianuarie 2014 o notificare în situaţia în care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei prevăzut la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, în ultima perioadă fiscală a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare. Radierea este operată de organele fiscale competente la termenele şi potrivit procedurilor prevăzute la art. 1563 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care persoanele impozabile nu depun în termenul prevăzut la prima teză notificarea, se aplică corespunzător prevederile art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal.

Prevederile despre solicitarea radierii nu se aplică în situaţia persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului 2014 şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, care sunt obligate să aplice sistemul respectiv cel puţin până la finele anului 2014, cu excepţia cazului în care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei.

Atât în cazul persoanelor impozabile care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, cât şi al celor care ies din sistem, pentru operaţiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum şi pentru facturile emise înainte de această dată, în situaţia în care cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii sau de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasării totale sau parţiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate, cu respectarea prevederilor art. 1342 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu