18 August, 2017

TVA – modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal (I)

Continuăm serialul nostru de prezentare a principalele modificări ce urmează să se introducă în Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal din 2015. Modificările la HG nr. 1/2016 urmează să se facă printr-o hotărâre de Guvern, iniţiată de MFP şi aflată în dezbatere publică.

Persoane impozabile

În prezent, în Norme se prevede că în cazul bunurilor imobile deţinute în coproprietate de o familie, eventualele obligaţii privind TVA pentru vânzarea acestor bunuri revin unuia dintre soţi.

În forma propusă, urmează să se prevadă că numai în cazul bunurilor imobile deţinute în devălmăşie de o familie, eventualele obligaţii privind TVA pentru vânzarea acestor bunuri să revină unuia dintre soţi. Potrivit explicaţiilor din Nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, această modificare este necesară pentru că numai în situaţia în care nu se poate stabili cota-parte care revine fiecăruia dintre soţi, unul dintre aceştia va indeplini eventualele obligaţii privind TVA în cazul vânzării. În situaţia în care soţii deţin cote-părţi din bunul imobil, fiecare dintre soţi se consideră că efectuează o livrare şi aplică regimul TVA corespunzător. 

Locul prestării de servicii

La data de 1 ianuarie 2017 au intrat in vigoare reglementări comunitare prin care se defineşte bunul imobil pentru aplicarea unitară la nivelul UE a prevederilor legate de serviciile efectuate în legătură cu un bun imobil. În consecinţă, la pct. 16 din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au fost introduse prevederi pentru a prelua această definiţie, astfel că următoarele sunt considerate bunuri imobile:

a) orice parte specifică a pămantului, situată la suprafaţa acestuia sau sub aceasta, în legătură cu care se pot dobândi drepturi de proprietate sau de posesie;

b) orice clădire sau construcţie fixată pe pămant sau în pământ, deasupra sau sub nivelul mării, care nu poate fi uşor demontată sau deplasată;

c) orice element care a fost instalat şi face parte integrantă dintr-o clădire sau construcţie, fără de care clădirea sau construcţia este incompletă, cum ar fi uşi, ferestre, acoperişuri, scări şi ascensoare;

d) orice element, echipament sau maşină instalată permanent într-o clădire sau construcţie, care nu poate fi deplasată fără distrugerea sau modificarea clădirii sau a construcţiei.

Explicaţiile din Nota de fundamentare arată că, faţă de folosirea actuală a definiţiei din Codul civil a bunului mobil, delimitarea serviciilor legate de bunuri imobile de alte tipuri de prestări de servicii este importantă în special atunci când bunul imobil se află în România, dar ori prestatorul, ori beneficiarul serviciilor nu sunt persoane stabilite în România, sau când bunul imobil se află în afara României, întrucât regulile de stabilire a locului unde se impozitează aceste servicii exceptează de la regulile generale aplicabile serviciilor prestate atât către o persoană impozabilă, cât şi către o persoană neimpozabilă. 

Ajustarea bazei de impozitare

În cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans, ajustarea bazei de impozitare a TVA este posibilă numai dacă părţile renunţă la contract de comun acord sau ca urmare a unei hotărâri judecătoresti sau a unui arbitraj.

Prin modificarea prevederilor din normele metodologice, se elimină limitarea ajustării bazei de impozitare a TVA în situaţia în care părţile renunţă la contract de comun acord sau ca urmare a unei hotărâri judecătoresti sau a unui arbitraj, întrucât legea nu distinge cu privire la modul în care contractele sunt desfiinţate. Astfel, ulterior acestei modificări, se va putea ajusta baza de impozitare TVA în toate situaţiile în care au fost emise facturi în avans şi se desfiinţează total sau parţial contractul pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, indiferent dacă părţile renunţă de comun acord sau unilateral la contract.

Ajustarea bazei de TVA numai pentru facturi aflate în termen de prescripţie. Ajustarea bazei de impozitare a TVA, în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin care creanţa creditorului este modificată sau eliminată, este permisă numai pentru facturile emise care se află în cadrul termenului de prescripţie.

Prin proiectul de modificare se prevede ca ajustarea bazei de impozitare a TVA prevăzută la art. 287 lit. d) din Codul fiscal, să fie permisă în cadrul unei perioade de 5 ani, începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de reorganizare, iar în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei

Baza de impozitare pentru import

În cazul bunurilor importate este exclusă din baza de impozitare în vamă a TVA, contravaloarea lucrărilor/evaluărilor asupra bunurilor mobile corporale importate, numai în cazul în care serviciile respective sunt efectuate în afara Uniunii Europene, iar beneficiarul este o persoană impozabilă stabilită în România, pentru aceste servicii fiind aplicabile prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv locul prestării este în Romania şi TVA este datorată de beneficiarul serviciilor.

Se propune ca, în cazul bunurilor importate să fie exclusă din baza de impozitare în vamă a TVA contravaloarea lucrărilor/evaluărilor asupra bunurilor mobile corporale, indiferent dacă serviciile respective sunt efectuate în sau în afara Uniunii Europene, pentru un tratament fiscal nediscriminatoriu

Cotele de taxă

Pentru livrarea de seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau medicinale, paie şi furaje, care se încadrează la codurile NC 1207, 1209, 1211 si 1212, conform prevederilor pct. 37 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cota redusă de TVA de 9% se aplică de orice furnizor numai in condiţiile in care acesta poate face dovada că sunt utilizate pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal. Modificarea constă în excluderea unor coduri NC, avand în vedere că bunurile respective sunt destinate insămânţării şi sunt supuse cotei reduse de TVA de 9% conform altei prevederi, respectiv art. 291 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, fără a mai fi necesare condiţiile suplimentare pentru aplicarea cotei reduse care sunt prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.


Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de 
AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu