15 Iunie, 2019

TVA la cărţi: Diferenţiere în funcţie de suportul de editare? Ce a răspuns CJUE în acest caz

În acest articol găsiţi informaţii despre ce prevede reglementarea comunitară şi cazuri specifice de interpretare şi aplicare privind TVA la cărţi.

Discuţia pe care o prezentăm a constituit tema întrebărilor preliminare înaintate Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) de către Curtea Supremă Administrativă din Finlanda, chemată să judece un dosar privind aplicarea diferenţiată a TVA, în funcţie de modul de editare a cărţilor, raportând legislaţia naţională la reglementările comunitare în materie.

Cererea de decizie preliminară priveşte interpretarea articolului 98 alineatul (2) primul paragraf şi a punctului 6 din anexa III la Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009 (denumită în continuare „Directiva TVA”).

Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri iniţiate de editura K Oy (denumită în continuare „K”) împotriva deciziei adoptate de Comisia Centrală de Impozite din Finlanda, potrivit căreia cota redusă de TVA prevăzută pentru livrarea de cărţi editate pe suport de hârtie nu poate fi aplicată livrării de cărţi editate pe alte suporturi fizice decât hârtia.

Din dosarul prezentat Curţii reiese că atât cărţile în format audio, cât şi cărţile în format electronic editate de K sunt disponibile sub forma unor fişiere electronice stocate pe suporturi fizice precum compact‑discuri, CD‑ROM‑uri, memorii USB sau produse echivalente, ce reproduc cărţi editate iniţial pe suport de hârtie.

O carte în format audio, destinată să fie ascultată, reproduce textul scris al unei cărţi tipărite, citit, pe un suport fizic precum un compact‑disc sau un CD‑ROM. O carte în format electronic reproduce, în esenţă, conţinutul unei cărţi disponibile iniţial pe suport de hârtie, căreia îi reia, în principiu, aspectul exterior şi structura pe un suport fizic precum un compact‑disc sau o memorie USB şi care poate fi încărcată pe un calculator sau pe un aparat de citire adecvat. Cu toate acestea, versiunile în format electronic pot fi diferite, prin conţinut şi structură, faţă de cărţile tipărite pe hârtie.

Editura K a sesizat Comisia Centrală de Impozite cu o cerere de decizie prealabilă pentru a verifica dacă cărţile editate pe alte suporturi fizice decât hârtia, care reproduc textul scris al unei cărţi pe suport de hârtie, puteau fi considerate „cărţi” în sensul legii finlandeze privind TVA‑ul, a căror vânzare face obiectul unei cote reduse de TVA.

Prin decizia prealabilă din 25 mai 2011, Comisia Centrală de Impozite a declarat că pot fi considerate cărţi numai publicaţiile tipărite pe suport de hârtie sau realizate în mod analog, astfel încât cărţile în format audio şi cărţile în format electronic editate pe suporturi fizice precum compact‑discuri, CD‑ROM‑uri sau memorii USB nu pot fi considerate „cărţi” în sensul legii interne.

De asemenea, Comisia Centrală de Impozite a precizat că articolul 98 alineatul (2) primul paragraf din Directiva TVA coroborat cu punctul 6 din anexa III la aceasta, precum şi principiul neutralităţii fiscale nu se opun aplicării unei cote standard de TVA vânzării de cărţi editate pe alt suport fizic decât hârtia, în locul unei cote reduse aplicate cărţilor editate pe suport de hârtie.

Editura K a introdus recurs la Curtea Supremă Administrativă prin care a solicitat, pe de o parte, anularea deciziei prealabile a Comisiei Centrale de Impozite şi, pe de altă parte, adoptarea unei noi decizii prealabile prin care să se declare că cărţile editate pe un alt suport fizic decât hârtia, precum un compact‑disc, un CD‑ROM, o memorie USB sau un alt produs similar, trebuie considerate „cărţi” în sensul legii interne privind TVA‑ul, a căror vânzare este supusă unei cote reduse de TVA. Potrivit celor susţinute de edittură, faptul că un stat membru aplică o cotă redusă de TVA numai în privinţa cărţilor editate pe suport de hârtie, excluzând cărţile care sunt editate pe alte suporturi fizice, este contrar principiului neutralităţii fiscale.

Curtea Supremă Administrativă a solicitat avizul ministerului finlandez al finanţelor. Acesta a constatat că tratamentul fiscal al cărţilor editate pe un alt suport fizic decât hârtia variază în diferitele state membre ale Uniunii Europene. Potrivit ministerului, statele membre pot aplica în mod selectiv o cotă redusă de TVA pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii enumerate în anexa III la Directiva TVA. În această privinţă, statele membre ar dispune de o marjă largă de acţiune. În acest context, statele membre ar avea dreptul să aplice o cotă redusă de TVA cărţilor editate pe suport de hârtie şi o cotă standard cărţilor editate pe alte suporturi fizice.

În aceste condiţii, Curtea Supremă Administrativă a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii întrebări preliminare, în principal dacă Articolul 98 alineatul (2) primul paragraf şi punctul 6 din anexa III la Directiva TVA, având în vedere principiul neutralităţii fiscale, se opun unei reglementări naţionale conform căreia cărţilor tipărite li se aplică o cotă redusă de TVA, iar cărţilor stocate pe alte suporturi fizice precum compact‑discuri, CD‑ROM‑uri sau memorii USB li se aplică cota standard de TVA. În vederea răspunsului la această întrebare, Curtea finlandeză întreabă în ce măsură este relevant dacă:

- o carte este destinată lecturii sau ascultării (carte în format audio);

- o carte sau o carte în format audio stocată pe un compact‑disc, un CD‑ROM, pe o memorie USB sau pe un alt suport fizic corespunzător are acelaşi conţinut într‑o carte tipărită;

- în cazul unei cărţi stocate pe un alt suport fizic decât hârtia pot fi utilizate caracteristicile tehnice ale acestui suport, de exemplu funcţiile de căutare.

Fără să mai detaliem considerentele reţinute de CJUE, pe fond, răspunsul a fost următorul:

Articolul 98 alineatul (2) primul paragraf şi punctul 6 din anexa III la Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009, trebuie interpretate în sensul că nu se opun, în măsura în care este respectat principiul neutralităţii fiscale inerent sistemului comun al taxei pe valoarea adăugată – aspect care trebuie verificat de instan
ța de trimitere –, unei legislaţii naţionale precum cea în discuţie în litigiul principal, care supune cărţile editate pe format de hârtie unei cote reduse a taxei pe valoarea adăugată, iar cărţile care sunt editate pe alte suporturi fizice, precum compact‑discuri, CD‑ROM‑uri sau memorii USB, cotei standard a acestei taxe.

Răspunsul formulat de CJUE a făcut obiectul Hotărârii din 11 septembrie 2014, dată în cauza C-219/13, pe care o puteţi consulta pe site-ul Curia, la hotărâre recente ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu