19 August, 2017

TVA de la 1 ianuarie: modificări cu amendamente

În vara acestui an, O.G. nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621/2012, aducea modificări de substanţă la Codul fiscal. Recent, ordonanţa de Guvern a fost aprobată prin Legea nr. 208/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 772 din 15 noiembrie 2012), cu noi modificări. Limitate – de această dată – numai la aspecte ce ţin de TVA, amendamentele recente se vor aplica de la 1 ianuarie 2013, aşa cum vor fi aplicate, de altfel, şi cele mai multe din modificările şi completările introduse prin dispoziţiile din O.G. nr. 15/2012.

Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii. Pe această temă, modificările aduse de O.G. nr. 15/2012, la Articolul 1342 din Codul fiscal, privesc sistemul de TVA la încasare, şi anume în cazul în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

ATENŢIE! Potrivit modificărilor introduse prin Legea nr. 208/2012 de aprobare a Ordonanţei nr. 15/2012, persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul unui an calendaristic.

Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare este obligatorie pentru persoanele impozabile care se înscriu în condiţiile de mai sus, dar nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic. Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi în România.

Persoanele impozabile care au obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare nu aplică sistemul pentru următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

- în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;

- în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;

- în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521-1523;

- ATENŢIE – dispoziţiile din O.G. nr. 15/2012 au fost modificate prin Legea nr. 208/2012: în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. În cazul în care, ulterior emiterii facturii, se încasează în numerar o parte sau contravaloarea integrală a acesteia, pentru taxa aferentă acestor sume nu se aplică regulile de exigibilitate prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. a);

- în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului sau prestatorului.

* Decontul special de taxă şi alte declaraţii. Tot în legătură cu persoanele eligibile pentru aplicarea TVA la încasare, completările aduse de O.G. nr. 15/2012 la Articolul 1563 Cod fiscal privind declaraţiile obligatorii au fost modificate prin Legea nr. 208/2012 de aprobare a ordonanţei. Astfel, persoana impozabilă prevăzută la art. 1342 alin. (3) lit. a) Cod fiscal, care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8), are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3), nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

Nu are obligaţia să depună notificarea prevăzută la prima teză persoana impozabilă care a aplicat sistemul TVA la încasare în anul calendaristic precedent şi care este obligată să continue aplicarea sistemului TVA la încasare ca urmare a faptului că cifra sa de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

În situaţia în care persoana impozabilă prevăzută la art. 1342 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la alin. (13).

În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare şi data înregistrării din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (12), iar pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se aplică regulile privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (3)-(8).

O altă dispoziţie modificată priveşte persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei, aceşti contribuabili având obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit prevederilor art. 1342 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 1342 alin. (4).

În situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 1342 alin. (1) şi (2). Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu