19 August, 2017

Tratamentul fiscal aplicabil facturii emise pentru livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora

Livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, este încadrată drept operaţiune pentru care se aplică taxarea inversă.

În cazul livrărilor de bunuri prevăzute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără TVA şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. TVA se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA deductibilă în decontul de TVA. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma TVA aferente. Înregistrarea TVA de către cumpărător atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA deductibilă în decontul de TVA este denumită auto-lichidarea TVA. Colectarea TVA la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. (temei legal: pct. 82 alin. (3) şi (4) din normele metodologice de aplicare a art. 160 alin. (2) lit. a)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).

1. Aspecte pe care trebuie să le aveţi în vedere la emiterea facturii privind livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora

 • emiteţi factura cu valoare totală, exclusiv TVA, prin urmare, în factura emisă nu se înscrie TVA;
 • în factura emisă se face înscrie menţiunea “taxare inversă, conform art. 160 alin. 2 lit a) din Codul fiscal – măsuri de simplificare aplicabile operaţiunii de livrare de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora”.

2. Aspecte pe care trebuie să le aveţi în vedere la contabilizarea facturii privind livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora

4111 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor / analitic livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea

3. Aspecte pe care trebuie să le aveţi în vedere la înscrierea facturii privind livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora în sistemul fiscal

 • Factura emisă se înscrie în jurnalul de vânzări, conform OMFP nr. 1372/2008 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Facturile de achiziţii de bunuri şi servicii care au condus la realizarea acestor operaţiuni supuse măsurilor de simplificare, se înscriu în jurnalul de cumpărări, conform OMFP nr. 1372/2008 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

4. Aspecte pe care trebuie să le aveţi în vedere la raportarea facturii privind livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora în sistemul fiscal

 • Factura emisă pentru livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora se raportează în decontul de TVA, conform OMFP nr. 94/2008  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.
 • Factura emisă pentru livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora nu se va raporta în Declaraţia 394 (semestrial), conform Ordinului ANAF nr. 702/2007 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Temeiul legal

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, modificat şi completat prin OMFP nr. 2869/2010;
 • OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, modificat şi completat prin OMFP nr. 2869/2010;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu