Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. Rezervele legale se constituie anual din excedentul/profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.

Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din excedentul/profitul entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama excedentului/profitului pentru acoperirea deficitelor/pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea prevederilor legale.

Reguli contabile

Cu ajutorul contului 106 „Rezerve” se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi. Contul 106 „Rezerve” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

Operaţiunile contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind surplusul din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate, conform documentelor justificative:

105 „Rezerve din reevaluare” = 106 „Rezerve”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate la rezerve potrivit dispoziţiilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), conform documentelor justificative:

1171 „Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial” = 106 „Rezerve”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind rezervele constituite, potrivit prevederilor legale, din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), conform documentelor justificative:

1291 „Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial” = 106 „Rezerve”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei şi respectiv, majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora, conform documentelor justificative:

%261 „Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului”263 „Interese de participare”265 „Alte titluri imobilizate” = 106 „Rezerve”

5. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit reglementărilor legale, conform documentelor justificative:

106 „Rezerve” = 101 „Capital”

6. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), conform documentelor justificative:

   106 „Rezerve” = 1171 „Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial”

7. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferate la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective, conform documentelor justificative:

   106 „Rezerve” = 739 „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial”

Documentele contabile

1. documentaţia din care să rezulte obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

2. documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării unui provizion;

3. nota de contabilitate;

4. situaţii de calcul.

Baza legală aplicabilă şi specifică

1. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here