18 Noiembrie, 2019

Transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional – informaţii utile

Licenţa comunitară şi condiţiile generale de desfăşurare a transportului rutier contra-cost de persoane în trafic internaţional:

Transportul rutier contra-cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi autorizaţia/autorizaţiile de transport internaţional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.

Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza prin:  

- servicii regulate;  
- servicii regulate speciale;  
TRANSPORTUL RUTIER CONTRA-COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE

1. Transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene

Transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier, pe baza autorizaţiei de transport internaţional, însoţită de graficele de circulaţie.  

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL

Autorizaţia de transport internaţional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin serviciile regulate.  

În calitate de autoritate de autorizare, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Direcţia Generală de Reglementări în Transporturi, emite autorizaţii de transport internaţional şi copii conforme ale acestora conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. 

Autorizaţia de transport internaţional dă dreptul operatorului de transport rutier titular să efectueze transport rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate direct sau prin intermediul operatorilor de transport rutier subcontractanţi ori prin asociere cu alţi operatori de transport rutier, pe teritoriul României, pe teritoriul statului/statelor tranzitate şi pe teritoriul statului în care se află situat celălalt capăt al traseului.  

Autorizaţia de transport internaţional se eliberează pe numele operatorului de transport rutier cu înscrierea, după caz, a operatorilor de transport rutier subcontractanţi sau a operatorilor de transport rutier asociaţi şi va fi însoţită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulaţie la efectuarea serviciului respectiv.  

Pentru vehiculele utilizate pentru derularea serviciului regulat respectiv se eliberează un număr de copii conforme ale autorizaţiei de transport internaţional care să permită efectuarea, în condiţii optime, a serviciului, potrivit graficului de circulaţie aprobat.  

În cazul operatorilor de transport rutier asociaţi, în vederea efectuării transportului rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate, autorizaţia este acordată operatorului de transport rutier care conduce operaţiunea, urmând ca celorlalţi operatori de transport rutier din cadrul asociaţiei să le fie distribuite un număr de copii conforme ale autorizaţiei, corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.  

În cazul operatorilor de transport rutier subcontractanţi, în vederea efectuării transportului rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate, autorizaţia şi copiile conforme ale acesteia sunt acordate operatorului de transport rutier care conduce operaţiunea, urmând ca acesta sa distribuie operatorilor de transport rutier subcontractanţi un număr de copii conforme corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.

VALABILITATE

Perioada maximă de valabilitate a autorizaţiilor de transport internaţional cu alte state din Uniunea Europeană este de cinci ani.  

Modelul autorizaţiei de transport internaţional cu alte state din UE este prevăzut în anexa nr. 23 la normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 27/2011.

Modelul copiei conforme a autorizaţiei de transport internaţional cu alte state din EU este prevăzut în anexa nr. 24 la normele metodologice.

2. Transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate între România şi un stat din afara Uniunii Europene

Transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate între România şi un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizaţiei de transport internaţional emisă de statul capăt de traseu sau de statul de tranzitare, în cazul în care traseul serviciului respectiv necesită tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale încheiate între România şi statul capăt de traseu, precum şi între România şi statul/statele din afara Uniunii Europene tranzitate de serviciul respectiv.  

Utilizarea autorizaţiei de transport de către o asociaţie a operatorilor de transport rutier se face numai în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale încheiate de România cu statul din afara Uniunii Europene pe teritoriul căruia se găseşte capătul de traseu sau a statelor din afara Uniunii Europene tranzitate de traseul serviciului regulat respectiv.  

Pentru traseul serviciului regulat respectiv situat pe teritoriul României, Directia Generală Reglementări în Transporturi va elibera:  

a) operatorului de transport rutier străin, partener al operatorului de transport rutier român, autorizaţia de transport internaţional, prevăzută în anexa nr. 25 la normele metodologice.  

b) operatorului de transport rutier român, pentru traseul situat pe teritoriul României, autorizaţia prevăzută în anexa nr. 26 la normele metodologice, care reprezintă documentul de transport.

VALABILITATE

Perioada maximă de valabilitate a autorizaţiilor de transport internaţional este de cinci ani.  

Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de tranzit este prevăzut în anexa nr. 27 la normele metodologice.  

Autorizaţia de transport internaţional expiră în următoarele cazuri:  

a) la sfârşitul perioadei de valabilitate;  

b) după trei luni de la primirea, de către Direcţia Generală Reglementări în Transporturi, a notificării motivate din partea titularului acesteia cu privire la intenţia de a nu mai efectua serviciul respectiv;  

c) după o lună de la primirea, de către Direcţia Generală Reglementări în Transporturi, a notificării motivate din partea titularului acesteia cu privire la intenţia de a nu mai efectua serviciul respectiv ca urmare a lipsei cererii pe piaţa transportului rutier de persoane.

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI RUTIER INTERNAŢIONAL CONTRA-COST DE PERSOANE

În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi de efectuare a transportului rutier internaţional contra-cost de persoane, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, acordurile şi convenţiile internaţionale încheiate de România cu state din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizaţiei de transport internaţional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Direcţia Generală Reglementări în Transporturi, un dosar care va cuprinde următoarele documente:  

a) cerere de eliberare al cărei model este prevăzut astfel:  

i) în anexa nr. 28 la normele metodologice, în cazul serviciilor regulate operate între statele membre ale Uniunii Europene;  

ii) în anexa nr. 29 la normele metodologice, în cazul serviciilor regulate al căror capăt de traseu se găseşte pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene;  

b) traseul şi graficul de circulaţie propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor; *  

c) schiţa traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor; *  

d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto; *  

e) contractul privind efectuarea în comun a serviciului regulat internaţional încheiat cu partenerul străin stabilit în statul din afara Uniunii Europene unde se află celălalt capăt al traseului, conform acordurilor şi convenţiilor internaţionale încheiate de România cu statul respectiv; contractul se va prezenta în limba română şi în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului partenerului străin;  

f) grila cu tarifele practicate; *  

g) copia licentei comunitare;  

h) copii conforme ale licenţei comunitare corespunzătoare numărului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat.  

* Notă: Documentele prevăzute la lit. b), c), d) şi f) se vor prezenta şi în formatul electronic solicitat de Direcţia Generala Reglementări în Transporturi.  

În cazul în care serviciul se efectuează printr-un subcontractant/asociat, cererea va fi însoţită de copia licenţei comunitare a subcontractantului precum şi de copii conforme ale acesteia.  

Direcţia Generală Reglementări în Transporturi poate solicita şi alte documente relevante pentru analiza cererii de autorizare.  

TERMEN DE ELIBERARE

În termen de maximum patru luni de la data depunerii dosarului, Direcţia Generală Reglementări în Transporturi va transmite solicitantului decizia privitoare la cererea respectivă.

RESPINGEREA SOLICITĂRII  

Direcţia Generală Reglementări în Transporturi va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, în condiţiile prevăzute de acesta.  

Direcţia Generală Reglementări în Transporturi va respinge cererea de autorizare depusă în vederea efectuării transportului rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate între România şi un stat din afara Uniunii Europene în condiţiile neîndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

REÎNNOIREA AUTORIZAŢIILOR  

Cererile de reînnoire a autorizaţiilor de transport internaţional sau de modificare a condiţiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 vor conţine propunerile de modificare şi/sau perioada de valabilitate şi vor fi soluţionate conform prevederilor respectivului Regulament.  

Cererile de reînnoire a autorizaţiilor de transport internaţional sau de modificare a condiţiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care fac obiectul unor acorduri şi convenţii internaţionale încheiate de România cu state din afara Uniunii Europene vor conţine propunerile de modificare şi/sau perioada de valabilitate şi vor fi soluţionate conform prevederilor respectivelor acorduri şi convenţii.  

Autorizaţiile de transport internaţional modificate vor fi eliberate operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnării vechilor autorizaţii în termen de zece zile de la primirea noilor autorizaţii de transport internaţional.  

GRAFICUL DE CIRCULAŢIE  

Graficul de circulaţie aferent unui traseu în trafic internaţional poate să prevadă mai multe puncte de îmbarcare/debarcare pe teritoriul României, dintre care unele sunt ramificaţii ale traseului respectiv, menţionate corespunzător în graficul de circulaţie.  

Transportul de persoane pe aceste ramificaţii se consideră ca fiind o continuare a transportului rutier contra-cost de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional.  

Aceste ramificaţii ale traseului se execută cu vehicule care deţin la bord autorizaţia de transport internaţional.  

Autorizaţiile de transport internaţional utilizate de operatorii de transport rutier pe teritoriul României sunt valabile numai în original.

NOTĂ: Pentru mai multe informaţii, a se vedea O.G. nr. 27/2011 şi Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 980/2011.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra
3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, sau în Cloud.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu