11 Decembrie, 2019

Transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional – informaţii utile

Licenţa comunitară şi condiţiile generale de desfăşurare a transportului rutier contra-cost de persoane în trafic internaţional:

Transportul rutier contra-cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi autorizaţia/autorizaţiile de transport internaţional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.

Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza prin:  

- servicii regulate;  
- servicii regulate speciale;  
- servicii ocazionale.  
TRANSPORTUL RUTIER CONTRA-COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE SPECIALE ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL

1. Transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene

Transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza contractului încheiat între organizatorul serviciului şi operatorul de transport rutier, acesta reprezentând documentul de control.  

La bordul autobuzului, pe toată durata transportului, se va afla contractul respectiv sau o copie conformă a acestui contract.  

Contractul trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:  

a) numele organizatorului transportului şi numele operatorului de transport rutier;   

b) locul de îmbarcare şi locul de debarcare a persoanelor transportate;  

c) categoria persoanelor transportate;  

d) data începerii serviciului respectiv şi, eventual, data-limită de efectuare a acestui serviciu;  

e) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.  

În cazul în care serviciul regulat special de transport persoane contra-cost nu se efectuează pe baza contractului prevăzut mai sus, acest serviciu se va efectua numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional însoţită de graficele de circulaţie.  

Modelul cererii pentru transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene este prevăzut în anexa nr. 28 la normele metodologice de aplicare a OG nr. 27/2011.  

2. Transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi un stat din afara Uniunii Europene

DOCUMENTUL DE CONTROL

Transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza autorizaţiilor de transport internaţional emise de statele capăt de traseu şi de statul de tranzitare, în cazul în care traseul serviciului respectiv necesită tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene.  

Autorizaţia de transport internaţional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internaţional contra-cost de persoane prin serviciile regulate speciale.  

Pentru serviciul respectiv, Directia Generala Reglementări în Transporturi va solicita autorităţilor competente din statul în care se găseşte celălalt capăt de traseu, precum şi autorităţilor competente ale statelor tranzitate, dacă este cazul, acordarea autorizării convenite pentru derularea acestor servicii.  

În cazul în care serviciul respectiv se efectuează cu tranzitarea unui stat membru al Uniunii Europene, tranzitul respectiv se efectuează pe baza documentului de control – contractul încheiat între organizatorul serviciului şi operatorul de transport rutier.

ACTE NECESARE

În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi efectuare a transportului rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi un stat din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizaţiei de transport internaţional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Direcţia Generală Reglementări în Transporturi un dosar care va cuprinde următoarele documente:  

a) cererea de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 29 la normele metodologice;  

b) traseul şi graficul de circulaţie propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor; *

c) schiţa traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor; *  

d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto; *  

e) contractul încheiat între organizatorul serviciului şi operatorul de transport rutier;  

f) copia licenţei comunitare;  

g) copii conforme ale licenţei comunitare corespunzătoare numărului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat special.  

* Notă: Documentele prevăzute la lit. b), c) şi d) se vor prezenta şi în formatul electronic solicitat de Direcţia Generală Reglementări în Transporturi.

ANALIZA DOSARULUI. ELIBERAREA SAU RESPINGEREA

Direcţia Generală Reglementări în Transporturi va transmite solicitări în vederea autorizării acestui serviciu, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1073/2009 sau ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale încheiate între România şi statele din afara Uniunii Europene, după caz.  

Deciziile asupra autorizării operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autorităţile competente ale statelor de autorizare, în termenele prevăzute în Regulamentul nr. 1073/2009 sau în acordurile şi convenţiile internaţionale încheiate între România şi celelalte state, după caz.  

Dosarul depus la Direcţia Generala Reglementări în Transporturi în vederea autorizării efectuării transportului rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale între România şi un stat din afara Uniunii Europene se respinge în următoarele cazuri:  

a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze şi copii conforme ale licenţei comunitare, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;  

b) dacă în trecut solicitantul nu a respectat legislaţia naţională sau internaţională privind transportul rutier şi în special condiţiile şi cerinţele privind autorizaţiile pentru serviciile de transport rutier internaţional contra-cost de persoane sau a comis încălcări foarte grave/grave ale legislaţiei privind siguranţa rutieră, în special cu privire la reglementările aplicabile vehiculelor şi perioadelor de odihnă şi de conducere ale conducătorilor auto;  

c) dacă prin atribuirea traseului respectiv se încalcă prevederile acordurilor bilaterale încheiate între România şi statele pe teritoriul cărora se află traseul.  

În cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde menţionarea motivelor care au stat la baza acesteia.  

După obţinerea autorizaţiilor de transport internaţional de la statul din afara Uniunii Europene unde este situat celălalt capăt de traseu, precum şi a autorizaţiilor de la statele tranzitate, Direcţia Generala Reglementări în Transporturi va elibera aceste autorizaţii operatorului de transport rutier român.  

Concomitent cu autorizaţiile de transport internaţional, Direcţia Generala Reglementări în Transporturi va elibera operatorului de transport rutier român şi autorizaţia de transport internaţional pentru traseul serviciului regulat special respectiv situat pe teritoriul României, prevăzută în anexa nr. 26 la norme.  

VALABILITATEA AUTORIZAŢIEI

Autorizaţia de transport internaţional de persoane prin servicii regulate speciale se eliberează pe o perioadă de maximum cinci ani.  

Autorizaţia este nominală, nu este transmisibilă şi va fi însoţită pe toată durata efectuării traseului de graficul de circulaţie al acesteia în original.  

REÎNNOIREA/MODIFICAREA AUTORIZAŢIEI

Cererile de reînnoire a autorizaţiilor de transport internaţional sau de modificare a condiţiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autorizaţiei vor conţine propunerile de modificare şi/sau perioada de valabilitate şi vor fi soluţionate cu acceptul autorităţilor competente care au emis respectivele autorizaţii de transport internaţional.  

Cererile de reînnoire/modificare a autorizaţiilor de transport internaţional vor fi însoţite de următoarele acte:  

- traseul şi graficul de circulaţie propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor; *  

- schiţa traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor; *  

- schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto; *  

- contractul încheiat între organizatorul serviciului şi operatorul de transport rutier;  

- copia licenţei comunitare;  

- copii conforme ale licenţei comunitare corespunzătoare numărului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat special.  

* Notă: Documentele prevăzute la lit. b), c) şi d) se vor prezenta şi în formatul electronic solicitat de Direcţia Generală Reglementări în Transporturi.  

Autorizaţiile de transport internaţional modificate se eliberează operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnării vechilor autorizaţii în termen de zece zile de la primirea noilor autorizaţii de transport internaţional.

NOTĂ:
 Pentru mai multe informaţii, a se vedea O.G. nr. 27/2011 şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 980/2011.

Foto: Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu