11 Decembrie, 2019

Termene procedurale la pensionare

Ce se întâmplă dacă cererea de pensionare – în cazul pensiei pentru limită de vârstă – nu este depusă în termenul legal? 

În motivarea unei excepții de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, care prevăd că pensia se acordă de la data înregistrării cererii, sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează în sensul că nedepunerea cererii de pensionare la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege se sancționează cu decăderea din drepturile patrimoniale vizând pensia pentru limită de vârstă aferente perioadei cuprinse între data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și data depunerii cererii. În opinia autoarei dreptul la pensie este un drept fundamental, care se acordă în temeiul principiului ei, și nu poate fi afectat de nerespectarea unui termen procedural. 

Prin Încheierea pronunțată, Tribunalul București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepția a fost ridicată de Melania Voinea cu prilejul soluționării unei cauze în care a solicitat acordarea pensiei pentru împlinirea limitei de vârstă de la data când a îndeplinit condițiile privind vârsta legală de pensionare. 

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dispoziții potrivit cărora: “Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condițiile prevăzute de prezenta lege, și se acordă de la data înregistrării cererii.”

Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate, pe considerentele următoare.

- Depunerea cererii de pensionare, la data îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea dreptului la pensie, reprezintă o opțiune a asiguratului. Astfel, asiguratul poate opta pentru depunerea acestei cereri la o dată ulterioară sau poate retrage cererea, în condițiile art. 103 alin. (4) din Legea nr. 263/2010.

- Art. 104 alin. (1) prevede că “pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta lege, în funcție de categoria de pensie solicitată.” Prin aceste dispoziții se reiterează vocația asiguratului care îndeplinește condițiile legale de pensionare de a solicita acordarea acestui drept.

- Art. 104 alin. (2) din aceeași lege prevede însă, ca regulă, că pensiile “se acordă de la data înregistrării cererii”. Acest text de lege nu are un caracter superfluu în raport cu prevederile alineatului anterior amintit, atât timp cât, așa cum s-a reținut și mai sus, asiguratul este liber să aleagă momentul de la care solicită acordarea dreptului la pensie, așa încât data înregistrării cererii și data îndeplinirii condițiilor legale de pensionare nu corespund întotdeauna. Astfel, spre exemplu, femeia are dreptul, la data îndeplinirii condițiilor legale de pensionare, să opteze pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fără a solicita deschiderea dreptului la pensie.

- În sfârșit, dispozițiile art. 105 din Legea nr. 263/2010 prevăd că “în sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calității de asigurat.” Acest text de lege are în vedere doar momentul efectiv din care pensia este plătită, fiind firesc ca acesta să se plaseze doar după stabilirea cuantumului acesteia prin decizia casei de pensii. Acest fapt nu trebuie interpretat însă că, până la emiterea acestei decizii, pensionarul nu are drept la pensie, întrucât acesta se cuvine, așa cum s-a arătat, de la data îndeplinirii condițiilor legale de pensionare. Cu toate acestea, plata efectivă a acestor drepturi urmează să se facă doar începând cu momentul stabilit la art. 105 din Legea nr. 263/2010. În situația în care momentul introducerii cererii pentru acordarea dreptului la pensie nu corespunde cu momentul îndeplinirii condițiilor legale de pensionare, data acordării pensiei este data înregistrării cererii, potrivit dispozițiilor art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010.

- Acest mod de reglementare a procedurii de stabilire și plată a pensiilor nu afectează dreptul la pensie, întrucât nu împiedică asiguratul ca, la data îndeplinirii condițiilor legale pentru a obține dreptul la pensie, să solicite și să obțină plata acestui drept. Din contră, permite asiguratului ca, în funcție de interesele pe care le are, să stabilească momentul de la care solicită acordarea acestui drept. Faptul că dreptul la pensie este consacrat la nivel constituțional nu îi dă un caracter absolut și nu echivalează cu posibilitatea asiguraților de a ignora cerințele legale privind acordarea pensiei. Curtea Constituțională a statuat în mod constant în jurisprudența sa că, în temeiul art. 47 alin. (2) din Constituție, legiuitorul se bucură de competența exclusivă “de a stabili condițiile și criteriile de acordare a pensiilor.” În plus, Curtea apreciază că instituirea unor termene referitoare la acordarea dreptului la pensie este necesară pentru asigurarea unui echilibru între veniturile și cheltuielile sistemului public de pensii, astfel încât să nu se ajungă la situația plății în mod retroactiv, pe termene lungi, a unor drepturi de asigurări sociale al căror cuantum nu poate fi evaluat în mod concret.

Pronunțată în ședința din data de 6 decembrie 2018, Decizia nr. 803/2018 a Curţii Constituţionale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 212 din 18 martie 2019.

Ai nevoie de Decizia nr. 803/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu